+4

Sử dụng Capybara để crawl trên một website cơ bản

1. Add Gem

 • Ta cần thêm 2 gem vào trong Gemfile:
gem "capybara"
gem "capybara-webkit"
gem "headless" (nó cho phép tạo ra một màn hình trực tiếp từ mã Ruby với nhiều mục đích khác nhau như bạn có thể ghi lại các ảnh chụp màn hình hoặc video khi bạn cần)
 • Trước khi chạy bundle ta cần chạy lệnh:
sudo apt-get install qt5-default libqt5webkit5-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x


sudo apt-get install xvfb

để 2 gem capybara-webkit và headless có thể hoạt động được.
( bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Gem HeadlessCapybara-webkit )

2. Tiến hành crawl từ một website về

 • Ta cần config cho capybara-webkit hoạt động được bằng cách tạo 1 file trong thư mục initializers của mục config /config/initializers/capybara_webkit_config.rb :
Capybara::Webkit.configure do |config|
 config.debug = false
 config.block_unknown_urls
 config.allow_unknown_urls
 config.timeout = 30
 config.ignore_ssl_errors
 config.skip_image_loading
end
 • Bây giờ, ta tiến hành tạo 1 services cho việc crawl từ một website về
  Ở đây, mình ví dụ với trang https://viblo.asia/
 • Đầu tiên, ta cần require "capybara/dsl" và include DSL của capybara vào để có thể sử dụng được các method như visit, all, within,... của capybara ( bạn có thể tham khảo về công dụng của các method đó tại đây Capybara )
 • Tiếp theo, đối với current_driver (trả về tên trình điều khiển đang được sử dụng) là chọn webkit(vì chúng ta đang sử dụng gem capybara-webkit mà 😄), ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng cái khác như selenium (bạn có thể tìm hiểu thêm vể gem selenium tại đây gem selenium)
require "capybara/dsl"

class CrawlPost
 include Capybara::DSL

 Capybara.current_driver = :webkit
end
 • Tiếp đến, ta sẽ tiến hành truy cập vào viblo trên terminal bằng cách sau:
def crawl_post_trending
 headless = Headless.new
 headless.start
 Capybara.app_host = "https://viblo.asia/"
 visit "https://viblo.asia/trending"
end
 • Trong method crawl_post_trending bên trên, đầu tiên ta cần khởi động Headless lên bằng cách tạo một biến headless = Headless.new r bật nó lên bằng cách headless.start để có thể truy cập vào một website trên terminal (nó sẽ hiển thị website dưới dạng html trên terminal).
 • Tiếp đến app_host sẽ là https://viblo.asia/ (vì mình đang muốn crawl một bài viết của trang).
 • Sử dụng method visit để có thể đi đến bất kì đâu trong website viblo, ở đây mình sẽ đi đến trang trending của viblo.
 • Ví dụ mình muốn crawl bài viết đầu tiên trong trang trending, ta sẽ thêm một dòng lệnh sau:
  first('.post-title--inline > h3 > a').click vào method crawl_post_trending trên
def crawl_post_trending
 headless = Headless.new
 headless.start
 Capybara.app_host = "https://viblo.asia/"
 visit "https://viblo.asia/trending"
 first('.post-title--inline > h3 > a').click
end
 • Tiếp tục, để lấy title của bài viết ta sẽ thêm vào dòng code sau vào method: page.find(".article-content__title").text
 • Lấy content của bài viết ta cần chỉ cần thêm: page.find(".article-content__body").text vào nữa là xong.
def crawl_post_trending
 headless = Headless.new
 headless.start
 Capybara.app_host = "https://viblo.asia/"
 visit "https://viblo.asia/trending"
 first('.post-title--inline > h3 > a').click
 title = page.find(".article-content__title").text
 content = page.find(".article-content__body").text
 Post.create title: title, content: content #nếu muốn lưu lại bài viết vào trong DB
end

Mỗi lần sử dụng service này chúng ta nên tiến hành stop Headless và reset lại session của Capybara đi để tránh tình trạng lỗi bằng cách sau:

def crawl_post_trending
 headless = Headless.new
 headless.start
 Capybara.app_host = "https://viblo.asia/"
 visit "https://viblo.asia/trending"
 first('.post-title--inline > h3 > a').click
 title = page.find(".article-content__title").text
 content = page.find(".article-content__body").text
 Post.create title: title, content: content #nếu muốn lưu lại bài viết vào trong DB
ensure
 Capybara.reset!
 headless.stop
end
 • Rất dễ đúng không nào! Tuy nhiên, việc crawl này rất dễ xảy ra lỗi nếu trên website này thay đổi class hay id của element hoặc thay đổi đường dẫn của website đi. Chính vì vậy, chúng ta cần log lại những trường hợp failed mà chúng ta có thể check được bằng cách thêm rescue vào method. Việc log lại này giúp chúng ta có thể sửa lại code một cách dễ dàng hơn mỗi khi service này không hoạt động do một số nguyên nhân nào đó.
def crawl_post_trending
 headless = Headless.new
 headless.start
 Capybara.app_host = "https://viblo.asia/"
 visit "https://viblo.asia/trending"
 first('.post-title--inline > h3 > a').click
 title = page.find(".article-content__title").text
 content = page.find(".article-content__body").text
 return false unless page.has_css? ".post-title--inline" #ví dụ nếu không tìm thấy class này sẽ return false
 Post.create title: title, content: content #nếu muốn lưu lại bài viết vào trong DB
rescue Capybara::Webkit::TimeoutError, Capybara::ElementNotFound => exception
 Rails.logger.info "\n #{self.class.name} Timeout error----------------\n"
 Rails.logger.info exception.message
 false
ensure
 Capybara.reset!
 headless.stop
end

3. Hoàn thiện

 • Bây giờ ta sẽ có 1 service basic như sau:
require "capybara/dsl"

class CrawlPost
 include Capybara::DSL

 Capybara.current_driver = :webkit

 def perform
  crawl_post_trending
 end

 private
 def crawl_post_trending
  headless = Headless.new
  headless.start
  Capybara.app_host = "https://viblo.asia/"
  visit "https://viblo.asia/trending"
  first('.post-title--inline > h3 > a').click
  title = page.find(".article-content__title").text
  content = page.find(".article-content__body").text
  return false unless page.has_css? ".post-title--inline" #ví dụ nếu không tìm thấy class này sẽ return false
  Post.create title: title, content: content #nếu muốn lưu lại bài viết vào trong DB
 rescue Capybara::Webkit::TimeoutError, Capybara::ElementNotFound => exception
  Rails.logger.info "\n #{self.class.name} Timeout error----------------\n"
  Rails.logger.info exception.message
  false
 ensure
  Capybara.reset!
  headless.stop
 end
end

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.