+5

Sử dụng các Hooks API React-Redux

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng các Hooks của React-Redux. Trước hết hãy làm rõ lại một chút Flow của project React-Redux mà chúng ta vẫn quen thuộc.

redux, action, reducer, store,...

 import { createStore } from 'redux'
 
 const initialState = { count: 0 }
 
 const INCREASE = 'INCREASE'
 const DECREASE = 'DECREASE'
 
 const increaseAction = ({ type: INCREASE })
 const increaseAction = ({ type: DECREASE })
 
 function reducer(state = initialState, action) {
   switch(action.type) {
     case INCREASE:
       return { ...state, count: state.count + 1 }
     case DECREASE:
       return { ...state, count: state.count - 1 }
     default:
       return state
   }
 }
 
 const store = createStore(reducer)
 export default store

Chúng ta có một state với count = 0, count tăng thêm 1 mỗi khi store thực hiện dispatch một action có type=INCREASE và giảm đi một khi action được dispatch có type=DECREASE. Giả sử bạn đã hiểu rõ tiến trình hoạt động cơ bản của redux với action, reducer rồi nhé, vì bài viết này dành cho những người đã biết sử dụng redux rồi.

Provider, connect

redux cung cấp công cụ quản lý state cho ứng dụng javascript, vì vậy nó không chỉ dành cho react, để kết nối react với redux, chúng ta cần dùng thư viện react-redux, đầu tiên cần "truyền" store mà chúng ta vừa tạo vào component chính của ứng dụng.

import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom'
import { Provider } from 'react-redux' 
import store from './store'
import App from 'containers/App'

const appRoote = document.getElementById('root')

ReactDOM.render(
  <Provider store={store}>
    <App />
  </Provider>,
  appRoot
)

Provider là một API của react-redux, sử dụng Context API của React giúp toàn bộ component trong Component Tree của ứng dụng đều có thể truy cập tới store mà chúng ta tạo ra, vì vậy nó sẽ được render phía trên một "cấp" đối với App - component chính của ứng dụng.
Và nếu Provider đóng vai trò như Context.Provider thì connect chính là Context.Consumer, api chúng ta sẽ dùng để "nhận" state từ store và các action được khai báo rồi truyền vào mỗi component cần thiết dưới dạng props.
ta có App component như sau:

import React from 'react'
import { connect } from 'react-redux' 

function App() {
  return (
    <div>
      <p>count = {props.count}<p>
      <button onClick={() => props.increase()}>increase</button>
      <button onClick={() => props.decrease()}>decrease</button>
    <div>
  )
}

const mapStateToProps = (state) => ({
  count: state.count
})

const matchDispatchToProps = dispatch => ({
  increase: () => dispatch({ type: 'INCREASE' }),
  decrease: () => dispatch({ type: 'DECREASE' })
})

const withConnect connect(mapStateToProps, matchDispatchToProps)

export default withConnect(App)

OK sử dụng redux như vậy rất cơ bản và bình thường, nhưng phải thừa nhận mình không thích connect cho lắm, thứ nhất vì cú pháp tương đối khó hiểu, nhất là với người mới, mình cũng từng ngất lên ngất xuống để hiểu và quen với mapStateToProps hay matchDispatchToProps, thứ hai vì connect sử dụng higher order component (hocs) nên nó tạo ra nhiều layer đối với component tree của ứng dụng.

hooks api

react hooks ra đời cho phép chúng ta phát triển ứng dụng react một cách đơn giản hơn, không cần sử dụng class component với hệ thống lifecycle phức tạp, custom hooks cho phép tạo ra các state có thể dùng lại mà không cần sử dụng Hocs. Hiểu đơn giản thì dùng hooks thì code sạch hơn, dễ hiểu hơn rất nhiều.
react-redux phiên bản gần đây cũng đã cung cấp các hooks api giúp chúng ta connect dễ dàng hơn nhiều, và cũng không cần dùng connect nữa luôn, trước hết mình sẽ refactor lại App với hooks.

import React from 'react'
import { useSelector, useDispatch } from 'react-redux' 

function App() {
  const count = useSelector(state => state.count)
  const dispatch = useDispatch()

  return (
    <div>
      <p>count = {count}<p>
      <button onClick={() => dispatch({ type: 'INCREASE' })}>increase</button>
      <button onClick={() => dispatch({ type: 'DECREASE' })}>decrease</button>
    <div>
  )
}

export default App

hmm, mình đã tự hỏi là ngắn gọn thế này sao mãi mới có mà dùng nhỉ, nghĩ đến ngày xưa cứ connect mà thấy cực. Nếu cần nhận về state thì sử dụng useSelector, cần dispatch action thì cứ dùng useDispatch, cũng không lo phải khai báo propsType dài lê thê khi có nhiều state hay action cần connect nữa.
useSelector cũng có thể được sử dụng với thư viện reselect, state selector phổ biến của redux

import { createSelector } from 'reselect'
const countSelector = createSelector(
  state => state.count,
  count => count
)
...
const count = useSelector(countSelector)
...

mình thử tự viết useDispatch để sử dụng thay cho useDispatch có sẵn của react-redux và chưa thấy lỗi chi cả:

import { useContext } from 'react'
import { ReactReduxContext } from 'react-redux'

function useDispatch() {
  const store = useContext(ReactReduxContext)
  return store.dispatch
}

Dễ hiểu phải không nhỉ, hiểu rồi thì dùng luôn đi không cần suy nghĩ nhé, lưu ý là để dùng trọn bộ combo hooks như trên thì ứng dụng của bạn cần cài react, react-dom v16.8 trở lên và react-redux v7.1.0 trở lên. Ngoài ra cần tham khảo thêm các hooks của react-redux cũng như tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể đọc ở đây. Trên đây là phần chia sẻ của mình về cách sử dụng một số hooks mới của react-redux, cảm ơn đã theo dõi.
Link code demo: https://codesandbox.io/s/redux-hooks-rqs76


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.