Sử dụng các components được sharing theo cách khác nhau

Setup basic example Next.js

mkdir hello-next
cd hello-next
npm init -y
npm install --save react react-dom next
mkdir pages

sau đó chúng ta sẽ sửa package.json có đoạn scripts như sau:

"scripts": {
  "dev": "next",
  "build": "next build",
  "start": "next start"
 },

Structure

Chúng ta sẽ có ví dụ mẫu về cấu trúc thư mục của Next.js cơ bản ở bài viết này.

Cách tổ chức các components dựa theo truyền tham số prop của Layout

// components/Header.js

import Link from 'next/link'

const linkStyle = {
 marginRight: 15
}

const Header = () => (
 <div>
  <Link href="/">
   <a style={linkStyle}>Home</a>
  </Link>
  <Link href="/about">
   <a style={linkStyle}>About</a>
  </Link>
 </div>
)

export default Header
// components/MyLayout.js

import Header from './Header'

const layoutStyle = {
 margin: 20,
 padding: 20,
 border: '1px solid #DDD'
}

const Layout = props => (
 <div style={layoutStyle}>
  <Header />
  {props.children}
 </div>
)

export default Layout
// pages/index.js

import Layout from '../components/MyLayout.js'

const indexPageContent = <p>Hello Next.js</p>

export default function Index() {
 return <Layout content={indexPageContent} />
}
// pages/about.js

import Layout from '../components/MyLayout.js'

const aboutPageContent = <p>This is the about page</p>

export default function About() {
 return <Layout content={aboutPageContent} />
}

các pages sẽ đều sử dụng component Layout và truyền nội dung cho component con sử dụng, ở ví dụ trên là props.children

chúng ta sẽ có giao diện như sau:

Cách tổ chức Layout như là một Higher Order Component

// components/MyLayout.js

import Header from './Header'

const layoutStyle = {
 margin: 20,
 padding: 20,
 border: '1px solid #DDD'
}

const withLayout = Page => {
 return () => (
  <div style={layoutStyle}>
   <Header />
   <Page />
  </div>
 )
}

export default withLayout
// pages/index.js

import withLayout from '../components/MyLayout'

const Page = () => <p>Hello Next.js</p>

export default withLayout(Page)
// pages/about.js

import withLayout from '../components/MyLayout'

const Page = () => <p>This is the about page</p>

export default withLayout(Page)

Kết luận

Tùy vào sở thích của cá nhân thì cả 2 cách Next đều khuyến khích dùng.

references

https://nextjs.org/learn/basics/using-shared-components

facebook: https://www.facebook.com/quanghung997