+27

Sử dụng .bind() cho các hàm của Class Components trong React liệu có cần thiết?

Đặt vấn đề

Trong quá trình làm việc với các Components trong React, bạn đã có lần nào bắt gặp đoạn code của ai đó dùng hàm .bind() cho các method của các component instance trong constructor:

class Foo extends React.Component{
  constructor( props ){
    super( props );
    this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
  }
  handleClick(event){
    // your event handling logic
  }
  render(){
    return (
      <button type="button" onClick={this.handleClick}>Click Me</button>
    );
  }
}
ReactDOM.render(<Foo />,document.getElementById("app"));

Trong bài viết này chúng ta tìm hiểu lý do tại sao cần phải làm như vậy 😃
Kiến thức này phù hợp cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về Javascript hoặc đang tìm hiểu React. Để hiệu quả, nếu chưa từng biết qua về hàm .bind(), bạn xem qua tại đây, sau đó mới đọc tiếp nhé !

React không có lỗi, lỗi ở JavaScript

Sự thật thì đây chỉ là do cách hoạt động khá đặc biệt của this trong JS:

class Foo extends React.Component{
  constructor( props ){...}
  
  handleClick(event){
    console.log(this); // 'this' is undefined
  }
  
  render(){
    return (
      <button type="button" onClick={this.handleClick}>Click Me</button>
    );
  }
}
ReactDOM.render(...);

Open in Codepen
Khi ấn vào Click me, bạn sẽ thấy kết quả in ra undefined trong cửa sổ Console. Phải chăng hàm handleClick() đã mất đi ngữ cảnh thực thi của nó? 🤔🤔
Như đã nói ở trên thì dẫn tới kết quả như trên là do cách hoạt động của this trong Javascript, và để giải thích vấn đề này, ta sẽ gác lại đoạn code trên một chút, cùng tìm hiểu về từ khóa this nhé!

"this" trong Javascript

Trong bài viết này mình sẽ không đi sâu quá nhiều vào cách xác định giá trị của this nên bạn có thể tham khảo thêm tại đây. Mấu chốt của vấn đề này là:

The value of this inside a function depends upon how that function is invoked.
Giá trị của this trong hàm phụ thuộc vào cách mà nó được gọi. Để làm rõ hơn phát biểu này ta đi vào các trường hợp cụ thể:

Default binding

function display(){
  console.log(this);
}
display();

Đây là cách gọi hàm đơn giản ta hay dùng. Giá trị của this trong display() một global object ( như window chẳng hạn) ( hoặc sẽ là undefined trong trường hợp sử dụng strict mode)

Implicit binding

var cat = {
  name: 'Gafield',
  display: function(){
    console.log(this.name); // 'this' points to cat
  }
};
cat.display(); // Saurabh

Khi chúng ta gọi một hàm theo cách này (context object .method), giá trị của this trong display() sẽ được gán cho cat.

Bây giờ, thử tạo một tham chiếu của hàm này tới biến khác và thực thi hàm mới được tham chiếu này, bạn sẽ nhận được giá trị của this không còn của đối tượng ban đầu nữa:

var name = "Tom";
var outerDisplay = cat.display;
outerDisplay(); // Bạn đoán xem kết quả là như thế nào?

Xem kết quả tại đây
Trong ví dụ trên, khi gọi hàm outerDisplay(), chúng ta không chỉ định context object, nghĩa là nó gọi phương thức này nhưng chẳng bảo nó là của đối tượng nào cả. Trường hợp này, giá trị của this sẽ được Default binding. Nghĩa là sẽ log ra Tom (hoặc log ra undefined trong strict mode )

"this" với Callback.

Điều này cũng tương tự trong trường hợp bạn truyền một hàm callback cho một hàm khác.
Giả sử, với hàm setTimeout(): setTimeout( cat.display, 1000 );
Lệnh trên sẽ thực thi cat.display(). Sau 1s, bạn nghĩ kết quả in ra là gì? 🤔🤔
Xem kết quả tại đây
Hãy cùng phân tích, mình có thể hiểu định nghĩa hàm setTimeout() kiểu sơ khai đơn giản như sau:

function setTimeout(callback, delay){
  //wait for 'delay' milliseconds
  callback();
}

Hình dung rằng khi gọi hàm setTimeout(), JS sẽ có một bước gán cat.display cho argument callback: callback = obj.display;
Tới đây thì cũng giống như trường hợp hàm outerDisplay() phía trên, làm cho hàm display() bị mất ngữ cảnh của nó.
Do đó, khi callback này được gọi bên trong setTimeout(), giá trị của this bên trong hàm này sẽ lại theo quy tắc default binding:

var name = "Tom";
setTimeout( obj.display, 1000 ); //Tom

Explicit Hard Binding

Nãy giờ nói khá nhiều về default binding, như vậy thì để tránh các trường hợp đó, khi gọi method nào của đối tượng nào mình declare cứng luôn thông qua phương thức .bind(). Chỉnh sửa đoạn code trong demo phía trên thành như sau:

var name = "Tom";
var outerDisplay = cat.display.bind(obj);;
outerDisplay(); // Gafield

Bây giờ khi ta gọi outerDisplay(), this vẫn sẽ trỏ tới đối tượng cat. Hay cho dù gọi nó như một callback thì this vẫn sẽ trỏ đúng đối tượng cat.

Quay lại vấn đề với Class Component

Vấn đề ban đầu của chúng ta là khi không .bind() các method của các component instance trong constructor thì giá trị của thisundefined?
Việc mình truyền hàm handle() như một callback trong React Component sẽ làm mất context của nó. Do đó, this sẽ là một global object hoặc undefined như phần review this mình đề cập phía trên Hơn nữa, trong việc sử dụng class trong ES6 có một quy tắc:

The bodies of class declarations and class expressions are executed in strict mode, that is the constructor, static and prototype methods. Getter and setter functions are executed in strict mode.

Để this giữ đúng context của nó, bạn chỉ cần bind():

class Foo {
  constructor(name){
   this.name = name
   this.display = this.display.bind(this);
  }
  ...
}

Notes: Không nhất thiết phải .bind() trong constructor(). Tuy nhiên, constructor() là được recommended để bind các method, vì đó là nơi quá trình khởi tạo diễn ra.

Giải pháp khác

Hmm... Vẫn dựa vào cách hoạt động của this, tuy nhiên đối với arrow function, ta không cần phải dùng phương thức .bind() nữa 😃

For arrow function, this is bound lexically. This means that it uses the context of the enclosing function — or global — scope as its this value


Khi sử dụng arrow function, hàm thực thi sẽ được tự động gắn cho component instance, và ta không cần phải bind nó trong constructor():

Cách 1: Public Class Fields

class Foo extends React.Component{
  handleClick = () => {
  console.log(this); 
}

  render(){
    return (
      <button type="button" onClick={this.handleClick}>Click Me</button>
    );
  }
} 
ReactDOM.render(<Foo />, document.getElementById("app"));

Hàm arrow function được bao bởi Foo class  (hoặc hàm constructor function), nên context của nó vẫn vẫn là component instance.
Cách 2: Arrow function as callback

class Foo extends React.Component{
 handleClick(event){
  console.log(this);
 }
 
 render(){
  return (
   <button type="button" onClick={(e) => this.handleClick(e)}>Click Me</button>
  );
 }
}
ReactDOM.render(<Foo />,document.getElementById("app"));

Trường hợp arrow function được dùng như một callback trong render() (được gọi bởi React trong context của component instance). Do đó, giá trị của this chắc chắn cũng sẽ trỏ về component instance đó. 😄😄

Tóm tắt

 • Trong Class Components của React, khi bạn truyền vào một callback, nó có thể mất đi context của nó. Hay khi sự kiện diễn ra, hàm được gọi, giá trị của this sẽ trở về default binding, cụ thể sẽ là undefined vì class declarations trong ES6 áp dụng strict mode.
 • Có 2 hướng để xử lý:
  • .bind(): gắn hàm xử lý đó với component instance trong constructor thông qua hàm .bind()
  • Arrow function: Sử dụng Arrow function là một giải pháp vì nó dùng lexical this binding nên sẽ tự động gắn hàm đó vào scope mà nó được định nghĩa.

Mong rẳng bài viết của mình sẽ phần nào giúp ích cho các bạn !

Nguồn tham khảo: Medium, Personal Blog


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.