Sử dụng Atomic Design và bootstrap 4 để tạo một số atom component test trên Storybook

Trong bài post trước mình đã giới thiệu với các bạn về storybook, setup và demo. Hôm nay mình sẽ base theo atomic design, boostrap 4 để tạo một số atom đơn giản để test trên storybook nhé!

1. Tạo một số atom đơn giản

Chúng ta sẽ tạo một số atom component đơn giản dùng trong form như là button, input, checkbox, radio, ...

Button

Vâng đơn giản nhất chắc có lẽ là button rồi =)). Chúng ta sẽ base theo boostrap và sẽ thêm các cách mà button có thể hiện thị(ở đây mình gọi là appearance 😄)

export const defaultAppearance = {
 PRIMARY: 'primary',
 SECONDARY: 'secondary',
 SUCCESS: 'success',
 DANGER: 'danger',
 WARNING: 'warning',
 INFO: 'info',
 LIGHT: 'light',
 DARK: 'dark',
};

Đối với mỗi Appearance thì button sẽ có những ý nghĩ khác nhau như primary button nếu chúng ta muốn button đó sẽ thực hiện xử lý chính khi click vào, hoặc như secondary button đại diện cho những xử lý phụ khi đã có xử lý chính và cũng tùy theo cách định nghĩa của mỗi người nữa.

import React from 'react';
import PropTypes from 'prop-types';
import classNames from 'classnames';

import { defaultAppearance } from '../../../constants';

export const ButtonAppearance = {
 ...defaultAppearance,
 LINK: 'link',
};

export const ButtonSize = {
 SMALL: 'sm',
 MEDIUM: 'md',
 LARGE: 'lg',
};

export const ButtonType = {
 BUTTON: 'button',
 RESET: 'reset',
 SUBMIT: 'submit',
};

export function Button(props) {
 const {
  appearance,
  children,
  className,
  isOutline,
  size,
  type,
  onClick,
  ...restProps,
 } = props;
 const additionalClassNames = classNames(
  'btn',
  `btn${isOutline ? '-outline' : ''}-${appearance}`,
  `btn-${size}`,
  className,
 );

 return (
  <button
   appearance={appearance}
   type={type}
   className={additionalClassNames}
   onClick={onClick}
   {...restProps}
  >
   {children}
  </button>
 );
}

Button.propTypes = {
 appearance: PropTypes.oneOf(Object.values(ButtonAppearance)),
 children: PropTypes.oneOfType([
  PropTypes.node,
 ]).isRequired,
 className: PropTypes.string,
 isOutline: PropTypes.bool,
 size: PropTypes.oneOf(Object.values(ButtonSize)),
 type: PropTypes.oneOf(Object.values(ButtonType)),
 onClick: PropTypes.func,
};

Button.defaultProps = {
 appearance: ButtonAppearance.PRIMARY,
 className: '',
 isOutline: false,
 size: ButtonSize.MEDIUM,
 type: ButtonType.BUTTON,
 onClick: () => { },
}

export default Button;

Tiếp đến là phần code(code này chưa tối ưu và khá đơn giản nhé mong anh em thông cảm 😄). Component này sẽ nhận vào appearance để hiển thị tương ứng, cùng đó là một số props khác như size(có small, large và medium sẽ là default) để set size cho button, isOutline để check button là outline hay normal, type(button, submit, reset) để có thể tùy chọn.

Tiếp tục khi chúng ta code xong phần component rùi thì chúng ta sẽ start viết stories cho nó.

import React from 'react';
import { storiesOf } from '@storybook/react';
import { action } from '@storybook/addon-actions';
import styled from 'styled-components';

import { defaultAppearance } from '../../../constants';
import Button, { ButtonSize, ButtonAppearance } from './';
import Badge from '../Badge';

const buttonStories = storiesOf('Atoms>> Button', module);
const Wrapper = styled.div`
 padding: 1.5rem;
 margin-right: 0;
 margin-left: 0;
`;

Object.keys(ButtonAppearance).forEach(appearance => {
 buttonStories.add(
  appearance,
  () => {
   return (
    <Wrapper>
     <table className="table table-bordered">
      <thead className="thead-light">
       <tr>
        <th scope="col">Normal</th>
        <th scope="col">Disabled</th>
        <th scope="col">Outline</th>
        <th scope="col">Large</th>
        <th scope="col">Small</th>
        <th scope="col">With badge</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td>
         <Button
          appearance={ButtonAppearance[appearance]}
          onClick={action(('button-click'))}
         >
          {appearance}
         </Button>
        </td>
        <td>
         <Button
          appearance={ButtonAppearance[appearance]}
          disabled
          onClick={action('button-click')}
         >
          {appearance}
         </Button>
        </td>
        <td>
         {
          ButtonAppearance[appearance] !== ButtonAppearance.LINK
           && (
            <Button
             appearance={ButtonAppearance[appearance]}
             isOutline
             onClick={action('button-click')}
            >
             {appearance}
            </Button>
           )
         }
        </td>
        <td>
         <Button
          appearance={ButtonAppearance[appearance]}
          size={ButtonSize.LARGE}
          onClick={action('button-click')}
         >
          {appearance}
         </Button>
        </td>
        <td>
         <Button
          appearance={ButtonAppearance[appearance]}
          size={ButtonSize.SMALL}
          onClick={action('button-click')}
         >
          {appearance}
         </Button>
        </td>
        <td>
         {
          (ButtonAppearance[appearance] !== ButtonAppearance.LIGHT
           && ButtonAppearance[appearance] !== ButtonAppearance.LINK
          )
           && (
            <Button
             appearance={ButtonAppearance[appearance]}
             size={ButtonSize.SMALL}
             onClick={action('button-click')}
            >
             {appearance} <Badge appearance={defaultAppearance.LIGHT}>+99</Badge>
            </Button>
           )
         }
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </Wrapper>
   )
  },
 )
});

Phần viết stories thì khá đơn giản. Chúng ta sẽ map theo defaultAppearance để add những case vào thui.

Và đây là kết quả 😄

Primary button-primary Secondary button-secondary Success button-success Darnger button_danger Warning button-warning Info button-info Light button-light Dark button-dark Link button-link

Alert

Phần này mình sẽ chỉ show phần kết quả của mình thôi nhé! Phần code sẽ chủ yếu na ná giống của Button.

Primary alert-primary Secondary alert-secondary Success alert-success Danger alert-danger Warning alert-warning Info alert-info Light alert-light Dark alert-dark

Badge

badge

Checkbox

checkbox

Radio

radio

2. Tổng kết

Vậy là chúng ta đã có một số atom component đơn giản, sẽ còn rất nhiều atom component nữa để dựng nên một UI đẹp. Đây mới chỉ là atom thui chúng ta còn phải gép các đơn vị atom để tạo nên molecule nữa, lớn hơn nữa organism và cuối cùng lắp vào template chúng ta sẽ có một page hoàn chỉnh.

Vâng mình đã demo xong với anh em về một số atom sử dụng boostrap 4 và atomic design. Đồng thời đưa nó lên storybook lun. Có thể trong phần tiếp theo mình sẽ gắn những atom này để những molecule component phức tạp hơn. Cảm ơn anh em đã dành thời gian đọc bài viết này. Hẹn gặp lại trong những bài post sau 😄

youcandoit