+1

Sử dụng Active Storage trong Rails 5.2

Như chúng ta đã biết, khi làm việc với upload ảnh gần như mặc định sử dụng gem carrierwave.

Trong phiên bản Rails 5.2 chúng ta có thêm 1 lựa chọn nữa là Active Storage. Với Active Storage việc upload ảnh lên cloud như Amazon S3, Google Cloud Storage, hoặc Microsoft Azure Storage,... chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Cài đặt

Active Storage sử dụng 2 table trong databases là active_storage_blobsactive_storage_attachments. Chạy lệnh

rails active_storage:install

Để generate ra migration của 2 table nói ở trên:

class CreateActiveStorageTables < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_table :active_storage_blobs do |t|
   t.string  :key,    null: false
   t.string  :filename,  null: false
   t.string  :content_type
   t.text   :metadata
   t.bigint  :byte_size, null: false
   t.string  :checksum,  null: false
   t.datetime :created_at, null: false

   t.index [:key], unique: true
  end

  create_table :active_storage_attachments do |t|
   t.string   :name,   null: false
   t.references :record,  null: false, polymorphic: true, index: false
   t.references :blob,   null: false

   t.datetime :created_at, null: false

   t.index [:record_type, :record_id, :name, :blob_id], name: "index_active_storage_attachments_uniqueness", unique: true
  end
 end
end

Tiếp theo chạy

rake db:migrate

Bước tiếp theo là config active_storage. Vào file config/storage.yml.

Ở đây, chúng ra sẽ config cho các môi trường: test, development, amazon, azure(Microsoft Azure), google(Google Cloud)...

Ở VD này mình sử dụng amazon(Lưu ý cài gem aws-sdk-s3 để connect tới amazon)

test:
 service: Disk
 root: <%= Rails.root.join("tmp/storage") %>

local:
 service: Disk
 root: <%= Rails.root.join("storage") %>

amazon:
 service: S3
 access_key_id: <%= ENV['ACCESS_KEY_ID'] %>
 secret_access_key: <%= ENV['SECRET_ACCESS_KEY'] %>
 region: <%= ENV['REGION'] %>
 bucket: <%= ENV['BUCKET'] %>
 endpoint: <%= ENV['ENDPOINT'] %>

Như các bạn thấy, ở môi trường local và test mình lưu ảnh trực tiếp vào thử mục storage.

Config môi trường development sử dụng trực tiếp amazon cloud config/environments/development.rb:

Rails.application.configure do
 --------------------------------------
 config.active_storage.service = :amazon
end

Sử dụng

Giả sử 1 user has_one avatar:

class User < ApplicationRecord
 has_one :avatar
 has_one_attached :avatar
end

Macro has_one_attached mapping giữa 1 user với 1 file. Tạo 1 form upload avatar:

<%= form_for (@user), url: :profile_setting, html: {method: :put} do |f| %>
  <div class="user-avatar__image">
   <%= image_tag get_user_avatar_image(@user), alt: @user.name %>
  </div>
  <div class="form-group">
   <%= f.label :avatar %>
   <%= f.file_field :avatar, id: "user_change_avatar", size: 270,
    accept: ".jpg,.jpeg,.gif,.png" %>
  </div>
  <%= f.submit t("info_settings.save"), class: "btn btn-primary"%>
 <% end %>

Controller:

class UsersController < ApplicationController
 def profile
  if @user.update_attributes(params[:user][:avatar])
   flash[:success] = t("info_settings.tab_pane.account.update_success")
   redirect_to user_setting_path
  else
   flash.now[:danger] = t("info_settings.tab_pane.account.update_failure")
   render :edit
  end
 end
end

Và khi thực hiện thành công, avatar sẽ được upload trực tiếp lên cloud:

Xóa File

Để xóa 1 file từ model, sử dụng purge trên file đó. Việc xóa có thể chạy background thông qua Job:


# Synchronously destroy the avatar and actual resource files.
user.avatar.purge
 
# Destroy the associated models and actual resource files async, via Active Job.
user.avatar.purge_later

Linking to Files 1 helper được cung cấp để trả lại link images:

url_for(@user.avatar)

Kết quả:

https://main-domain.sgp1.digitaloceanspaces.com/7jCenr9NLzmRdKqqoEp51e2Y?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22vampire-clipart-cartoon-18.png%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27vampire-clipart-cartoon-18.png&response-content-type=image%2Fpng&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=VDEXDFRTXL3L7BEHZAUB%2F20181021%2Fsgp1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20181021T041357Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2cb6f17672f43b834e8f53fe98024994de7e60ba862c6cc59dd9ce42a7a5244f

Ở bài này mình chỉ hướng dẫn cơ bản về upload image lên clound. Ngoài ra Active Storage còn hỗ trợ multiple upload, download, preview files... Các bạn có thể tham khảo Document tại: https://edgeguides.rubyonrails.org/active_storage_overview.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.