Strategy Pattern

Bài viết này mô tả quá trình tối ưu hóa behavior các đối tượng theo strategy pattern

Bạn đầu ta có class Gau với duy nhất 1 method hien_thi để show ra hình dáng của các con gấu

class Gau
 def hien_thi
  p "Hiển thị"
 end
end

gau_truc = Gau.new
gau_truc.hien_thi

gau_do_choi = Gau.new
gau_do_choi.hien_thi

Do yêu cầu bài toán, ta thêm hành động "đi" cho các con gấu.

Cách 1

class Gau
 def di
  p "đi"
 end

 def hien_thi
  p "Hiển thị"
 end
end

Nhưng do không phải gấu nào đi cũng giống nhau nên ta phải ghi đè ở các subclass

class GauTruc < Gau
 def di
  p "đi bằng chân"
 end
end

class GauDoChoi < Gau
 def di
  p "đi bằng động cơ"
 end
end

# ...vân vân và mây mây

class GauBong < Gau
 def di
  p "Không đi được"
 end
end

gau_truc = GauTruc.new
gau_truc.di

gau_do_choi = GauDoChoi.new
gau_do_choi.di

gau_bong = GauBong.new
gau_bong.di

=> Các supclass kế thừa từ superclass "Gau" gây phức tạp, khó bảo trì và mở rộng sau này

Cách 2

class Gau
 def di
  p "đi"
 end

 def hien_thi
  p "Hiển thị"
 end
end

module DiBangChan
 def di
  p "đi bằng chân"
 end
end

module DiBangDongCo
 def di
  p "đi bằng động cơ"
 end
end

module KhongDiDuoc
 def di
  p "Không đi được"
 end
end

class GauTruc < Gau
 include DiBangChan
end

class GauDoChoi < Gau
 include DiBangDongCo
end

class GauBong < Gau
 include KhongDiDuoc
end

gau_truc = GauTruc.new
gau_truc.di

gau_do_choi = GauDoChoi.new
gau_do_choi.di

gau_bong = GauBong.new
gau_bong.di

=> Tuy các phần biến đổi được được tách ra thành các module độc lập, nhưng việc mở rộng vẫn còn phức tạp do phải tạo ra các subclass kế thừa từ superclass

Cách 3

class Gau
 def initialize loai_gau
  @gau = loai_gau.new
 end

 def di
  @gau.di
 end

 def hien_thi
  p "Hiển thị"
 end
end

module Loai
  class GauTruc
   def di
    p "đi bằng chân"
   end
  end

  class GauDoChoi
   def di
    p "đi bằng động cơ"
   end
  end

  class GauBong
   def di
    p "Không đi được"
   end
  end
end

gau_truc = Gau.new Loai::GauTruc
gau_truc.di

gau_do_choi = Gau.new Loai::GauDoChoi
gau_do_choi.di

gau_bong = Gau.new Loai::GauBong
gau_bong.di

=> Đến đây ta thấy không còn việc kế thừa giữa các class nữa và việc khởi tạo một object rõ ràng hơn. Nếu muốn mở rộng chỉ cần thêm các class cần thiết vào trong module "Loai". Việc bảo trì, mở rộng trở nên rất dễ dàng.


All Rights Reserved