+1

SQL String Functions (Phần 1)

Ở bài viết này, mình xin được giới thiệu về một số string functions thường gặp trong SQL. Ở mỗi RDBMS (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) có thể sẽ sử dụng các string functions khác nhau, ngoài ra cú pháp của các function cũng có thể sẽ khác nhau với mỗi RDBMS cho dù tên chúng có giống nhau.

1. CAST

Hàm CAST trong SQL cho phép chuyển đổi dữ liệu từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng hàm CAST để chuyển đổi dữ liệu dạng số sang dạng chuỗi ký tự.

Syntax

CAST (expression AS [data type])

Ví dụ

Ở ví dụ này chúng ta sử dụng bảng StudentScore dưới đây.

StudentID First_Name Score
1 Jenny 85.2
2 Bob 92.5
3 Alice 90
4 James 120.1
 • Ví dụ 1:
SELECT First_Name, CAST(Score AS Integer) Int_Score FROM Student_Score

Kết quả:

First_Name	Int_Score
Jenny	  85
Bob	    92
Alice	  90
James	  120

Trong ví dụ 1 này, chúng ta đã sử dụng hàm CAST để chuyển đổi dữ liệu cột Score từ FLOAT sang INTEGER

 • Ví dụ 2:
SELECT First_Name, CAST(Score AS char(3)) Char_Score FROM Student_Score;

Kết quả:

First_Name	Char_Score
Jenny	      85.
Bob	        92.
Alice	      90 
James	      120

Trong ví dụ 2 này, chúng ta đã sử dụng hàm CAST để chuyển đổi dữ liệu cột Score từ FLOAT sang CHAR(3). Do chỉ lấy 3 kí tự đầu tiên, nên nếu có nhiều hơn 3 kí tự, thì những kí tự sau 3 kí tự đầu sẽ bị lược bỏ đi.

2. CONCATENATE

Hàm Concatenate được sử dụng để kết hợp các xâu kí tự với nhau. Mỗi DB lại có cách riêng để tiến hành hàm này:

 • My SQL: CONCAT( )
 • Oracle: CONCAT( ), ||
 • SQL Server: +

Syntax

CONCAT (str1, str2, str3, ...)

*Đối với Oracle thì hàm CONCAT( ) chỉ cho phép 2 arguments, tuy nhiên lại có thể kết hợp nhiều hơn 2 chuỗi kí tự với cú pháp '||'

str1 || str2 || str3 ...
str1 + str2 + str3 ...

Ví dụ

Trong ví dụ này ra sử dụng bảng Geography sau:

Region_Name Store_Name
East Boston
East New York
West Los Angeles
West San Diego
 • Ví dụ 2: Sử dụng hàm CONCAT( )

MySQL / Oracle

SELECT CONCAT(Region_Name, Store_Name) FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Kết quả:

'EastBoston'
 • Ví dụ 1: Sử dụng '||'

Oracle:

SELECT Region_Name || ' ' || Store_Name FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Kết quả:

'East Boston'
 • Ví dụ 3: Sử dụng '+'

SQL Server:

SELECT Region_Name + ' ' + Store_Name FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Kết quả:

'East Boston'

3. SUBSTRING

Hàm Substring được sử dụng để trả về một phần của string đầu vào. Mỗi DB lại có cách riêng để tiến hành hàm này.

 • MySQL: SUBSTR( ), SUBSTRING( )
 • Oracle: SUBSTR( )
 • SQL Server: SUBSTRING( )

Cú pháp

SUBSTR (str, position, [length])

Trong đó, positionlength đều lại integer. Cú pháp trên có ý nghĩa là lấy ra xâu kí tự có độ dài length tính từ kí tự ở vị trí position trong xâu str.

Trong MySQL thì length là một tham số không bắt buộc, tuy nhiên ở Oracle thì length là bắt buộc.

SUBSTR() có thể được sử dụng trong mệnh đề SELECT, WHERE, và ORDER BY.

Ví dụ

Trong ví dụ này ta sử dụng bảng Geography dưới đây

Region_Name Store_Name
East Chicago
East New York
West Los Angeles
West San Diego
 • Ví dụ 1
SELECT SUBSTR (Store_Name, 3)
FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Los Angeles';

Kết quả:

SUBSTR (Store_Name, 3)
s Angeles
 • Ví dụ 2
SELECT SUBSTR (Store_Name, 2, 4)
FROM Geography
WHERE Store_Name = 'San Diego';

Kết quả:

SUBSTR (Store_Name, 2, 4)
an D

4.TRIM

Hàm Trim trong SQL được sử dụng để loại bỏ những tiền tố, hậu tố trong string. Trong đó, pattern thường hay được loại bỏ nhất là dấu cách (white space). Với mỗi DB khác nhau hàm này cũng được gọi khác nhau:

 • MySQL: TRIM( ), RTRIM( ), LTRIM( )
 • Oracle: RTRIM( ), LTRIM( )
 • SQL Server: RTRIM( ), LTRIM( )

Cú pháp

 • Cú pháp của hàm TRIM
TRIM( [ [LOCATION] [remstr] FROM ] str)
 • Cú pháp của hàm LTRIM
LTRIM (str)

LTRIM xoá bỏ hết các dấu cách ở đầu xâu

 • Cú pháp của hàm RTRIM
RTRIM (str)

RTRIM xoá bỏ hết các dấu cách ở cuối xâu

Ví dụ

 • Ví dụ 1: TRIM function
SELECT TRIM('  Sample  ');

Kết quả:

'Sample'
 • Ví dụ 2: LTRIM function
SELECT LTRIM('  Sample  ');

Kết quả:

'Sample  '
 • Ví dụ 3: RTRIM function
SELECT RTRIM('  Sample  ');

Kết quả:

'  Sample'

5. LENGTH

Hàm Length được sử dụng để trả về độ dài của string. Hàm này có tên khác nhau ở các DB khác nhau:

 • MySQL: LENGTH( )
 • Oracle: LENGTH( )
 • SQL Server: LEN( )

Cú pháp

Length (str)

Ví dụ Trong ví dụ này ta sử dụng bảng Geography dưới đây

Region_Name Store_Name
East Chicago
East New York
West Los Angeles
West San Diego
 • Ví dụ 1
SELECT Length (Store_Name)
FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Los Angeles';

Kết quả:

Length (Store_Name)
11
 • Ví dụ 2
SELECT Region_Name, Length (Region_Name)
FROM Geography;

Kết quả:

Region_Name	 Length (Region_Name)
East	   4
East	   4
West	   4
West	   4

References

https://www.1keydata.com/sql/sql-string-functions.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.