+7

Spring Boot + AngularJS + Spring Data + JPA CRUD App Example

Trong bài trước tôi đã có giới thiệu về Spring Boot, 1 framework rất mạnh mẽ được xây dựng dựạ trên backbone của Spring Framework, giúp giảm tải cấu hình, tăng tốc quá trình phát triển.

Ở bài này, tôi sẽ demo 1 ứng dụng thêm, sửa, xóa sử dụng Spring Boot kết hợp với AngularJS, JPAMySQL.

- Các công nghệ có sử trong project:

 • Spring Boot 1.4.3.RELEASE
 • Spring 4.3.5.RELEASE
 • Spring data JPA 1.10.6.RELEASE
 • Hibernate 5.0.11.Final
 • MySQL 5.1.40
 • H2 1.4.187
 • AngularJS 1.5.8
 • Maven 3.1
 • JDK 1.8
 • Intellij IDEA

1. Cấu trúc Project:

2. Dependency của project:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
  <groupId>com.websystique.springboot</groupId>
  <artifactId>SpringBootCRUDApplicationExample</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <packaging>jar</packaging>
 
  <name>SpringBootCRUDApplicationExample</name>
 
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>1.4.3.RELEASE</version>
  </parent>
 
  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
    <h2.version>1.4.187</h2.version>
  </properties>
 
  <dependencies>
    <!-- Add typical dependencies for a web application -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Add freemarker template support -->   
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-freemarker</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Add JPA support -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Add Hikari Connection Pooling support -->
    <dependency>
      <groupId>com.zaxxer</groupId>
      <artifactId>HikariCP</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Add H2 database support [for running with local profile] -->
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <version>${h2.version}</version>
    </dependency>
    <!-- Add MySQL database support [for running with PRODUCTION profile] -->  
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-lang3</artifactId>
      <version>3.5</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin><!-- Include if you want to make an executable jar[FAT JAR which 
        includes all dependencies along with sprinboot loader] that you can run on 
          commandline using java -jar NAME -->
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

spring-boot-starter-parent: Cung cấp các default hữu ích của maven, cung cấp các thành phần quản lý dependency trong trường hợp bạn có thể quên khai báo version của các dependencies. spring-boot-starter-web: Cung cấp các container điển hình của WEB MVC + Embeded. spring-boot-starter-freemarker: Cung cấp các template của thư viện rất phổ biến trong java là freemarker. spring-boot-starter-data-jpa: Cung cấp spring-data để thiết lập các thành phần JPA abstraction, giúp thao tác dễ dàng với tầng DAO.

3. Spring Boot Application [Main class]

package com.websystique.springboot;
 
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.Import;
 
import com.websystique.springboot.configuration.JpaConfiguration;
 
 
@Import(JpaConfiguration.class)
@SpringBootApplication(scanBasePackages={"com.websystique.springboot"})
public class SpringBootCRUDApp {
 
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootCRUDApp.class, args);
  }
}

4. JPA configuration.

 • Spring Data @EnableJpaRepositories : Annocation enable JPA repositories. Nó sẽ scan xác định packages cho Spring Data repositories.
 • Spring Boot DataSourceProperties: là các class hữu dụng cho việc cấu hình data source.
 • Spring Boot DataSourceBuilder: là các builder, giúp mapping các properties datasource.
package com.websystique.springboot.configuration;
 
import java.util.Properties;
 
import javax.naming.NamingException;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.sql.DataSource;
 
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceBuilder;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceProperties;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Primary;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.data.jpa.repository.config.EnableJpaRepositories;
import org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager;
import org.springframework.orm.jpa.JpaVendorAdapter;
import org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean;
import org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;
 
import com.zaxxer.hikari.HikariDataSource;
 
@Configuration
@EnableJpaRepositories(basePackages = "com.websystique.springboot.repositories",
    entityManagerFactoryRef = "entityManagerFactory",
    transactionManagerRef = "transactionManager")
@EnableTransactionManagement
public class JpaConfiguration {
 
  @Autowired
  private Environment environment;
 
  @Value("${datasource.sampleapp.maxPoolSize:10}")
  private int maxPoolSize;
 
  /*
   * Populate SpringBoot DataSourceProperties object directly from application.yml 
   * based on prefix.Thanks to .yml, Hierachical data is mapped out of the box with matching-name
   * properties of DataSourceProperties object].
   */
  @Bean
  @Primary
  @ConfigurationProperties(prefix = "datasource.sampleapp")
  public DataSourceProperties dataSourceProperties(){
    return new DataSourceProperties();
  }
 
  /*
   * Configure HikariCP pooled DataSource.
   */
  @Bean
  public DataSource dataSource() {
    DataSourceProperties dataSourceProperties = dataSourceProperties();
      HikariDataSource dataSource = (HikariDataSource) DataSourceBuilder
          .create(dataSourceProperties.getClassLoader())
          .driverClassName(dataSourceProperties.getDriverClassName())
          .url(dataSourceProperties.getUrl())
          .username(dataSourceProperties.getUsername())
          .password(dataSourceProperties.getPassword())
          .type(HikariDataSource.class)
          .build();
      dataSource.setMaximumPoolSize(maxPoolSize);
      return dataSource;
  }
 
  /*
   * Entity Manager Factory setup.
   */
  @Bean
  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory() throws NamingException {
    LocalContainerEntityManagerFactoryBean factoryBean = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
    factoryBean.setDataSource(dataSource());
    factoryBean.setPackagesToScan(new String[] { "com.websystique.springboot.model" });
    factoryBean.setJpaVendorAdapter(jpaVendorAdapter());
    factoryBean.setJpaProperties(jpaProperties());
    return factoryBean;
  }
 
  /*
   * Provider specific adapter.
   */
  @Bean
  public JpaVendorAdapter jpaVendorAdapter() {
    HibernateJpaVendorAdapter hibernateJpaVendorAdapter = new HibernateJpaVendorAdapter();
    return hibernateJpaVendorAdapter;
  }
 
  /*
   * Here you can specify any provider specific properties.
   */
  private Properties jpaProperties() {
    Properties properties = new Properties();
    properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("datasource.sampleapp.hibernate.dialect"));
    properties.put("hibernate.hbm2ddl.auto", environment.getRequiredProperty("datasource.sampleapp.hibernate.hbm2ddl.method"));
    properties.put("hibernate.show_sql", environment.getRequiredProperty("datasource.sampleapp.hibernate.show_sql"));
    properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("datasource.sampleapp.hibernate.format_sql"));
    if(StringUtils.isNotEmpty(environment.getRequiredProperty("datasource.sampleapp.defaultSchema"))){
      properties.put("hibernate.default_schema", environment.getRequiredProperty("datasource.sampleapp.defaultSchema"));
    }
    return properties;
  }
 
  @Bean
  @Autowired
  public PlatformTransactionManager transactionManager(EntityManagerFactory emf) {
    JpaTransactionManager txManager = new JpaTransactionManager();
    txManager.setEntityManagerFactory(emf);
    return txManager;
  }
}

5. Property file [application.yml]

 • Thông thường theo truyền thống chúng ta hay sử dụng file .properties, nhưng trong Spring Boot còn hộ trợ YAML cung cấp thư viện **SnakeYAML ** , nó thường xuyên được sử dụng ngay từ lúc start project. YAML các tập hợp cha của JSON, rất tiện lợi cho việc phân cấp dữ liệu. src/main/resources/application.yml:
---
server:
 port: 8080
 contextPath: /SpringBootCRUDApp
---
spring:
 profiles: default
 active: default
datasource:
 sampleapp:
  url: jdbc:h2:~/test
  username: SA
  password:
  driverClassName: org.h2.Driver
  defaultSchema:
  maxPoolSize: 10
  hibernate:
   hbm2ddl.method: create-drop
   show_sql: true
   format_sql: true
   dialect: org.hibernate.dialect.H2Dialect
---
spring:
 profiles: prod
 active: prod
datasource:
 sampleapp:
  url: jdbc:mysql://localhost:3306/websystique
  username: root
  password:
  driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
  defaultSchema:
  maxPoolSize: 20
  hibernate:
   hbm2ddl.method: update
   show_sql: true
   format_sql: true
   dialect: org.hibernate.dialect.MySQLDialect

6. Model

User.java

package com.websystique.springboot.model;
 
import org.hibernate.validator.constraints.NotEmpty;
 
import javax.persistence.*;
import java.io.Serializable;
 
@Entity
@Table(name="APP_USER")
public class User implements Serializable{
 
  @Id
  @GeneratedValue(strategy= GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;
 
  @NotEmpty
  @Column(name="NAME", nullable=false)
  private String name;
 
  @Column(name="AGE", nullable=false)
  private Integer age;
 
  @Column(name="SALARY", nullable=false)
  private double salary;
 
--- getter/setter omitted to save space
}

7. Spring-Data repositories

package com.websystique.springboot.repositories;
 
import com.websystique.springboot.model.User;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;
 
@Repository
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {
 
  User findByName(String name);
 
}

8. Service

 • Controller sẽ sử dụng các service này cho các hoạt động liên quan đến User. Service sử dụng spring-data repositories cho việc access và update user.

package com.websystique.springboot.service;
 
import com.websystique.springboot.model.User;
import java.util.List;
 
public interface UserService {
   
  User findById(Long id);
 
  User findByName(String name);
 
  void saveUser(User user);
 
  void updateUser(User user);
 
  void deleteUserById(Long id);
 
  void deleteAllUsers();
 
  List<User> findAllUsers();
 
  boolean isUserExist(User user);
}
package com.websystique.springboot.service;
 
import java.util.List;
 
import com.websystique.springboot.model.User;
import com.websystique.springboot.repositories.UserRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
 
@Service("userService")
@Transactional
public class UserServiceImpl implements UserService{
 
  @Autowired
  private UserRepository userRepository;
 
  public User findById(Long id) {
    return userRepository.findOne(id);
  }
 
  public User findByName(String name) {
    return userRepository.findByName(name);
  }
 
  public void saveUser(User user) {
    userRepository.save(user);
  }
 
  public void updateUser(User user){
    saveUser(user);
  }
 
  public void deleteUserById(Long id){
    userRepository.delete(id);
  }
 
  public void deleteAllUsers(){
    userRepository.deleteAll();
  }
 
  public List<User> findAllUsers(){
    return userRepository.findAll();
  }
 
  public boolean isUserExist(User user) {
    return findByName(user.getName()) != null;
  }
 
}

9. Controllers

Trong ví dụ này chúng ta sử dụng 2 controller, 1 sử dụng cho việc view, 1 để handle REST API.

package com.websystique.springboot.controller;
 
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
 
@Controller
public class AppController {
 
  @RequestMapping("/")
  String home(ModelMap modal) {
    modal.addAttribute("title","CRUD Example");
    return "index";
  }
 
  @RequestMapping("/partials/{page}")
  String partialHandler(@PathVariable("page") final String page) {
    return page;
  } 
}

package com.websystique.springboot.controller;
 
import java.util.List;
 
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.util.UriComponentsBuilder;
 
import com.websystique.springboot.model.User;
import com.websystique.springboot.service.UserService;
import com.websystique.springboot.util.CustomErrorType;
 
@RestController
@RequestMapping("/api")
public class RestApiController {
 
  public static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(RestApiController.class);
 
  @Autowired
  UserService userService; //Service which will do all data retrieval/manipulation work
 
  // -------------------Retrieve All Users---------------------------------------------
 
  @RequestMapping(value = "/user/", method = RequestMethod.GET)
  public ResponseEntity<List<User>> listAllUsers() {
    List<User> users = userService.findAllUsers();
    if (users.isEmpty()) {
      return new ResponseEntity(HttpStatus.NO_CONTENT);
      // You many decide to return HttpStatus.NOT_FOUND
    }
    return new ResponseEntity<List<User>>(users, HttpStatus.OK);
  }
 
  // -------------------Retrieve Single User------------------------------------------
 
  @RequestMapping(value = "/user/{id}", method = RequestMethod.GET)
  public ResponseEntity<?> getUser(@PathVariable("id") long id) {
    logger.info("Fetching User with id {}", id);
    User user = userService.findById(id);
    if (user == null) {
      logger.error("User with id {} not found.", id);
      return new ResponseEntity(new CustomErrorType("User with id " + id 
          + " not found"), HttpStatus.NOT_FOUND);
    }
    return new ResponseEntity<User>(user, HttpStatus.OK);
  }
 
  // -------------------Create a User-------------------------------------------
 
  @RequestMapping(value = "/user/", method = RequestMethod.POST)
  public ResponseEntity<?> createUser(@RequestBody User user, UriComponentsBuilder ucBuilder) {
    logger.info("Creating User : {}", user);
 
    if (userService.isUserExist(user)) {
      logger.error("Unable to create. A User with name {} already exist", user.getName());
      return new ResponseEntity(new CustomErrorType("Unable to create. A User with name " + 
      user.getName() + " already exist."),HttpStatus.CONFLICT);
    }
    userService.saveUser(user);
 
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
    headers.setLocation(ucBuilder.path("/api/user/{id}").buildAndExpand(user.getId()).toUri());
    return new ResponseEntity<String>(headers, HttpStatus.CREATED);
  }
 
  // ------------------- Update a User ------------------------------------------------
 
  @RequestMapping(value = "/user/{id}", method = RequestMethod.PUT)
  public ResponseEntity<?> updateUser(@PathVariable("id") long id, @RequestBody User user) {
    logger.info("Updating User with id {}", id);
 
    User currentUser = userService.findById(id);
 
    if (currentUser == null) {
      logger.error("Unable to update. User with id {} not found.", id);
      return new ResponseEntity(new CustomErrorType("Unable to upate. User with id " + id + " not found."),
          HttpStatus.NOT_FOUND);
    }
 
    currentUser.setName(user.getName());
    currentUser.setAge(user.getAge());
    currentUser.setSalary(user.getSalary());
 
    userService.updateUser(currentUser);
    return new ResponseEntity<User>(currentUser, HttpStatus.OK);
  }
 
  // ------------------- Delete a User-----------------------------------------
 
  @RequestMapping(value = "/user/{id}", method = RequestMethod.DELETE)
  public ResponseEntity<?> deleteUser(@PathVariable("id") long id) {
    logger.info("Fetching & Deleting User with id {}", id);
 
    User user = userService.findById(id);
    if (user == null) {
      logger.error("Unable to delete. User with id {} not found.", id);
      return new ResponseEntity(new CustomErrorType("Unable to delete. User with id " + id + " not found."),
          HttpStatus.NOT_FOUND);
    }
    userService.deleteUserById(id);
    return new ResponseEntity<User>(HttpStatus.NO_CONTENT);
  }
 
  // ------------------- Delete All Users-----------------------------
 
  @RequestMapping(value = "/user/", method = RequestMethod.DELETE)
  public ResponseEntity<User> deleteAllUsers() {
    logger.info("Deleting All Users");
 
    userService.deleteAllUsers();
    return new ResponseEntity<User>(HttpStatus.NO_CONTENT);
  }
 • Class helper để gửi các error từ API trong JSON
package com.websystique.springboot.util;
 
 
public class CustomErrorType {
 
  private String errorMessage;
 
  public CustomErrorType(String errorMessage){
    this.errorMessage = errorMessage;
  }
 
  public String getErrorMessage() {
    return errorMessage;
  }
 
}

10. Sử dụng MySQL setup database cho ứng dụng.

create table APP_USER (
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(30) NOT NULL,
  age INTEGER NOT NULL,
  salary REAL NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);
  
/* Populate USER Table */
INSERT INTO APP_USER(name,age,salary)
VALUES ('Dat',23,1000000000);
  
INSERT INTO APP_USER(name,age,salary)
VALUES ('Jose',23,5000000000);

Front-end

1. Freemarker Templates

src/main/resources/templates/index.ftl

<!DOCTYPE html>
 
<html lang="en" ng-app="crudApp">
  <head>
    <title>${title}</title>
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"/>
    <link href="css/app.css" rel="stylesheet"/>
  </head>
  <body>
 
    <div ui-view></div>
    <script src="js/lib/angular.min.js" ></script>
    <script src="js/lib/angular-ui-router.min.js" ></script>
    <script src="js/lib/localforage.min.js" ></script>
    <script src="js/lib/ngStorage.min.js"></script>
    <script src="js/app/app.js"></script>
    <script src="js/app/UserService.js"></script>
    <script src="js/app/UserController.js"></script>
  </body>
</html>

src/main/resources/templates/list.ftl:


<div class="generic-container">
  <div class="panel panel-default">
    <!-- Default panel contents -->
    <div class="panel-heading"><span class="lead">Specific User </span></div>
    <div class="panel-body">
      <div class="formcontainer">
        <div class="alert alert-success" role="alert" ng-if="ctrl.successMessage">{{ctrl.successMessage}}</div>
        <div class="alert alert-danger" role="alert" ng-if="ctrl.errorMessage">{{ctrl.errorMessage}}</div>
        <form ng-submit="ctrl.submit()" name="myForm" class="form-horizontal">
          <input type="hidden" ng-model="ctrl.user.id" />
          <div class="row">
            <div class="form-group col-md-12">
              <label class="col-md-2 control-lable" for="uname">Name</label>
              <div class="col-md-7">
                <input type="text" ng-model="ctrl.user.name" id="uname" class="username form-control input-sm" placeholder="Enter your name" required ng-minlength="3"/>
              </div>
            </div>
          </div>
 
          <div class="row">
            <div class="form-group col-md-12">
              <label class="col-md-2 control-lable" for="age">Age</label>
              <div class="col-md-7">
                <input type="text" ng-model="ctrl.user.age" id="age" class="form-control input-sm" placeholder="Enter your Age." required ng-pattern="ctrl.onlyIntegers"/>
              </div>
            </div>
          </div>
   
          <div class="row">
            <div class="form-group col-md-12">
              <label class="col-md-2 control-lable" for="salary">Salary</label>
              <div class="col-md-7">
                <input type="text" ng-model="ctrl.user.salary" id="salary" class="form-control input-sm" placeholder="Enter your Salary." required ng-pattern="ctrl.onlyNumbers"/>
              </div>
            </div>
          </div>
 
          <div class="row">
            <div class="form-actions floatRight">
              <input type="submit" value="{{!ctrl.user.id ? 'Add' : 'Update'}}" class="btn btn-primary btn-sm" ng-disabled="myForm.$invalid || myForm.$pristine">
              <button type="button" ng-click="ctrl.reset()" class="btn btn-warning btn-sm" ng-disabled="myForm.$pristine">Reset Form</button>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>  
  </div>
  <div class="panel panel-default">
    <!-- Default panel contents -->
    <div class="panel-heading"><span class="lead">List of Users </span></div>
    <div class="panel-body">
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-hover">
          <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>NAME</th>
            <th>AGE</th>
            <th>SALARY</th>
            <th width="100"></th>
            <th width="100"></th>
          </tr>
          </thead>
          <tbody>
          <tr ng-repeat="u in ctrl.getAllUsers()">
            <td>{{u.id}}</td>
            <td>{{u.name}}</td>
            <td>{{u.age}}</td>
            <td>{{u.salary}}</td>
            <td><button type="button" ng-click="ctrl.editUser(u.id)" class="btn btn-success custom-width">Edit</button></td>
            <td><button type="button" ng-click="ctrl.removeUser(u.id)" class="btn btn-danger custom-width">Remove</button></td>
          </tr>
          </tbody>
        </table>   
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
 • Static resources: chứa resource của project: js, css, image...

- Error Page src/main/resources/templates/error.ftl

<!DOCTYPE html>
 
<html lang="en">
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.css" />
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="jumbotron alert-danger">
      <h1>Oops. Something went wrong</h1>
      <h2>${status} ${error}</h2>
    </div>
  </div>
</body>
 
</html>

2. AngularJs [ui-router based app]

src/main/resources/static/js/app.js


var app = angular.module('crudApp',['ui.router','ngStorage']);
 
app.constant('urls', {
  BASE: 'http://localhost:8080/SpringBootCRUDApp',
  USER_SERVICE_API : 'http://localhost:8080/SpringBootCRUDApp/api/user/'
});
 
app.config(['$stateProvider', '$urlRouterProvider',
  function($stateProvider, $urlRouterProvider) {
 
    $stateProvider
      .state('home', {
        url: '/',
        templateUrl: 'partials/list',
        controller:'UserController',
        controllerAs:'ctrl',
        resolve: {
          users: function ($q, UserService) {
            console.log('Load all users');
            var deferred = $q.defer();
            UserService.loadAllUsers().then(deferred.resolve, deferred.resolve);
            return deferred.promise;
          }
        }
      });
    $urlRouterProvider.otherwise('/');
  }]);

src/main/resources/static/js/UserService.js


'use strict';
 
angular.module('crudApp').factory('UserService',
  ['$localStorage', '$http', '$q', 'urls',
    function ($localStorage, $http, $q, urls) {
 
      var factory = {
        loadAllUsers: loadAllUsers,
        getAllUsers: getAllUsers,
        getUser: getUser,
        createUser: createUser,
        updateUser: updateUser,
        removeUser: removeUser
      };
 
      return factory;
 
      function loadAllUsers() {
        console.log('Fetching all users');
        var deferred = $q.defer();
        $http.get(urls.USER_SERVICE_API)
          .then(
            function (response) {
              console.log('Fetched successfully all users');
              $localStorage.users = response.data;
              deferred.resolve(response);
            },
            function (errResponse) {
              console.error('Error while loading users');
              deferred.reject(errResponse);
            }
          );
        return deferred.promise;
      }
 
      function getAllUsers(){
        return $localStorage.users;
      }
 
      function getUser(id) {
        console.log('Fetching User with id :'+id);
        var deferred = $q.defer();
        $http.get(urls.USER_SERVICE_API + id)
          .then(
            function (response) {
              console.log('Fetched successfully User with id :'+id);
              deferred.resolve(response.data);
            },
            function (errResponse) {
              console.error('Error while loading user with id :'+id);
              deferred.reject(errResponse);
            }
          );
        return deferred.promise;
      }
 
      function createUser(user) {
        console.log('Creating User');
        var deferred = $q.defer();
        $http.post(urls.USER_SERVICE_API, user)
          .then(
            function (response) {
              loadAllUsers();
              deferred.resolve(response.data);
            },
            function (errResponse) {
              console.error('Error while creating User : '+errResponse.data.errorMessage);
              deferred.reject(errResponse);
            }
          );
        return deferred.promise;
      }
 
      function updateUser(user, id) {
        console.log('Updating User with id '+id);
        var deferred = $q.defer();
        $http.put(urls.USER_SERVICE_API + id, user)
          .then(
            function (response) {
              loadAllUsers();
              deferred.resolve(response.data);
            },
            function (errResponse) {
              console.error('Error while updating User with id :'+id);
              deferred.reject(errResponse);
            }
          );
        return deferred.promise;
      }
 
      function removeUser(id) {
        console.log('Removing User with id '+id);
        var deferred = $q.defer();
        $http.delete(urls.USER_SERVICE_API + id)
          .then(
            function (response) {
              loadAllUsers();
              deferred.resolve(response.data);
            },
            function (errResponse) {
              console.error('Error while removing User with id :'+id);
              deferred.reject(errResponse);
            }
          );
        return deferred.promise;
      }
 
    }
  ]);

src/main/resources/static/js/UserController.js


'use strict';
 
angular.module('crudApp').controller('UserController',
  ['UserService', '$scope', function( UserService, $scope) {
 
    var self = this;
    self.user = {};
    self.users=[];
 
    self.submit = submit;
    self.getAllUsers = getAllUsers;
    self.createUser = createUser;
    self.updateUser = updateUser;
    self.removeUser = removeUser;
    self.editUser = editUser;
    self.reset = reset;
 
    self.successMessage = '';
    self.errorMessage = '';
    self.done = false;
 
    self.onlyIntegers = /^\d+$/;
    self.onlyNumbers = /^\d+([,.]\d+)?$/;
 
    function submit() {
      console.log('Submitting');
      if (self.user.id === undefined || self.user.id === null) {
        console.log('Saving New User', self.user);
        createUser(self.user);
      } else {
        updateUser(self.user, self.user.id);
        console.log('User updated with id ', self.user.id);
      }
    }
 
    function createUser(user) {
      console.log('About to create user');
      UserService.createUser(user)
        .then(
          function (response) {
            console.log('User created successfully');
            self.successMessage = 'User created successfully';
            self.errorMessage='';
            self.done = true;
            self.user={};
            $scope.myForm.$setPristine();
          },
          function (errResponse) {
            console.error('Error while creating User');
            self.errorMessage = 'Error while creating User: ' + errResponse.data.errorMessage;
            self.successMessage='';
          }
        );
    }
 
    function updateUser(user, id){
      console.log('About to update user');
      UserService.updateUser(user, id)
        .then(
          function (response){
            console.log('User updated successfully');
            self.successMessage='User updated successfully';
            self.errorMessage='';
            self.done = true;
            $scope.myForm.$setPristine();
          },
          function(errResponse){
            console.error('Error while updating User');
            self.errorMessage='Error while updating User '+errResponse.data;
            self.successMessage='';
          }
        );
    }
 
    function removeUser(id){
      console.log('About to remove User with id '+id);
      UserService.removeUser(id)
        .then(
          function(){
            console.log('User '+id + ' removed successfully');
          },
          function(errResponse){
            console.error('Error while removing user '+id +', Error :'+errResponse.data);
          }
        );
    }
 
    function getAllUsers(){
      return UserService.getAllUsers();
    }
 
    function editUser(id) {
      self.successMessage='';
      self.errorMessage='';
      UserService.getUser(id).then(
        function (user) {
          self.user = user;
        },
        function (errResponse) {
          console.error('Error while removing user ' + id + ', Error :' + errResponse.data);
        }
      );
    }
    function reset(){
      self.successMessage='';
      self.errorMessage='';
      self.user={};
      $scope.myForm.$setPristine(); //reset Form
    }
  }
  ]);

Run the application

-- Mở trình duyệt vào truy cập tới: http://localhost:8080/SpringBootCRUDApp/

-- Thêm 1 vài bản ghi:

-- Error khi đã tồn tại bản ghi trùng tên:

-- Update bản ghi:

-- Xóa 1 bản ghi:

Link tải về source code: https://github.com/datvv/Spring-Boot-AngularJS-Spring-Data-JPA-CRUD-App-Example


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.