+2

Solution HackerRank: Counting Valleys.

1. Đề bài

Có một người đàn ông đi du lịch . Ông ta đi được n bước , có thể ông ta đi qua những ngọn núi , đi qua những thung lũng cực sâu . Hỏi sau n bước người đàn ông đó đi qua bao nhiêu thung lũng.

Cho một chuỗi kí tự gồm có hai kí tự : 'U' (Up) và 'D' (Down).

Sample Input:

8
UDDDUDUU

Sample Output:

1

Miêu tả đề bằng hình ảnh:

_/\   _
 \  /
  \/\/

Đây là quãng đường người đàn ông đi được . đâu tiên ông có một bước lên núi , tiếp đến ông đi tiếp 3 bước xuống thung lũng và rồi đi lên và xuống tiếp đến ông trở lại mặt đất . Cuối cùng ông đã đi được một thung lũng.

2. Hướng giải.

Ở đây minh cho khi ở mặt đất là giá trị sẽ là 0 . Nếu người đàn ông đi lên một bước mình thì cộng 1 , nếu xống một bước thì sẽ trừ 1 . Cứ như vậy sẽ chạy hết chuỗi kí tự nếu thấy giá trị âm sau đó trở lại 0 thì mình sẽ đếm đó là một thung lũng. Như vây ta có độ phức tạp thuật toán là 0(n).

3.Code.

static int countingValleys(int n,String s)
{
  int walk = 0 , count = 0;

  for (int i = 0;i < s.length();i++)
  {
    if (s.charAt(i) == 'D')
    {
      walk--;
    }else
    {
      // neu tro lai mat dat
      if (walk == -1)
        count++;
      walk++;
    }
  }
  return count;
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.