+8

Soft delete với gem paranoia trong Ruby on Rails

1.Đặt vấn đề

Đôi khi chúng ta cần xóa một bản ghi một cách không hoàn toàn.Thông thường, khi chúng ta gọi phương thức destroy trong rails , bản ghi sẽ được xóa hoàn toàn trong Database. Ví dụ: Xóa một bản ghi trong bảng Center:

center = Center.first
center.destroy

bản ghi trên sẽ được xóa khỏi Database qua câu truy vấn:

DELETE FROM "centers" WHERE "centers"."id" = 1

Soft delete là cách đơn giản để bảo vệ an toàn cho dữ liệu của hệ thống. Bằng việc không xóa hoàn toàn record trong Database, mà chỉ đưa nó về một trạng thái nào đó được quy ước là đã xóa, tức không còn tồn tại trong các câu truy vấn thông thường.Trước khi đi vào tìm hiểu cách sử dụng gem paranoia để thực hiện soft delete, chúng ta hãy cân nhắc một số điểm sau trước khi quyết định sử dụng soft delete trong hệ thống của mình.

 • Nếu thực hiện hard delete, tức xóa hoàn toàn record trong database bằng câu truy vấn DELETE quen thuộc, rất đơn giản chúng ta đã xóa hoàn toàn các dữ liệu cần loại bỏ. Không còn dữ liệu dư thừa trong hệ thống, nó sẽ chạy nhanh hơn; nhưng cùng với điều đó là chúng ta không thể khôi phục lại dữ liệu đã xóa, dữ liệu đó đã mất vĩnh viễn nếu bạn không có bản backup nào cho nó.
 • Thay vì dùng hard delete, chúng ta sử dụng soft delete để giữ lại các bản ghi đã bị loại bỏ. Có một vấn đề xảy ra: chúng ta đã không xóa bất kỳ của relation của bản ghi đã xóa, mà có thể là những thứ sẽ gây ra lỗi nghiêm trọng mà chúng ta không lường đến. Để khắc phục việc này, bạn sẽ phải chuyển việc xử lý những rắc rối đó sang cho ứng dụng của mình, mà chưa chắc rằng các cách xử lý đó sẽ khắc phục hết những rắc rối do những record relation đó sinh ra. Cùng với đó là việc các query không được xóa sẽ làm cho hệ thống của chúng ta nặng nề hơn, dẫn đến việc thực hiện các query khác cũng chậm hơn.

2.Cài đặt gem paranoia

Thêm gem "paranoia", "~> 2.2" vào Gemfile. Sau đó chạy bundle install để cài đặt. Ở đây, chúng ta có một model Center. Để sử dụng soft delete cho model Center, chúng ta cần thêm cột deleted_at vào bảng Center.

Bằng cách chạy lệnh migration.

rails generate migration AddDeletedAtToCenters deleted_at:datetime:index

Sau đó thêm vào model acts_as_paranoid để model Center có thể thực hiện soft delete:

class Center < ApplicationRecord
 acts_as_paranoid
end

3.Sử dụng

Bây giờ khi chúng ta gọi phương thức destroy, mọi bản ghi trong bảng Center đều sẽ được soft delete.

center = Center.first
center.destroy

Lúc này trường deleted_at sẽ được cập nhật thông qua câu truy vấn SQL:

UPDATE "centers" SET deleted_at = '2018-07-06 16:27:46.017491' WHERE "centers"."deleted_at" IS NULL AND "centers"."id" = 1

gía trị của cột deleted_at sẽ được cập nhật bằng thời gian hiện tại.

 • Nếu muốn xóa hoàn toàn bản ghi, ta dùng lệnh
Center.really_destroy!
 • Nếu muốn tìm mọi bản ghi, bao gồm những bản ghi đã xóa ta dùng lệnh:
Center.with_deleted 
 • Nêú muốn tìm bản ghi, không bao gồm bản ghi đã xóa ta dùng lệnh:
Center.without_deleted
 • Nếu muốn khôi phục lại các bản ghi đã soft delete, ta dùng lệnh:
Center.restore(id)
# hoặc
Center.restore

Lúc này trường deleted_at sẽ được cập nhật lại bằng NULL thông qua câu truy vấn SQL: UPDATE "centers" SET deleted_at = NULL WHERE "centers"."id" = 1

 • Với những bản ghi có quan hệ dependently destroyed cần lưu ý rằng bất bất kỳ phương thức nào được gọi trên model cha cũng sẽ được gọi trên model con. Ví dụ:
class Center < ActiveRecord::Base
 acts_as_paranoid

 has_many :users, dependent: :destroy
end

class User < ActiveRecord::Base
 acts_as_paranoid

 belongs_to :center
end
 • Khi ta gọi destroy ở model Center thì phương thức destroy cũng được gọi ở model User Ví dụ:
center = Center.first
center.users.count
# => 2
center.destroy
# => 
User.where(center_id: client.id).count
# => 0
User.with_delete.where(center_id: center.id).count
# => 2
 • Nếu muốn khôi phục những model có quan hệ dependently destroyed ta dùng
 center.restore(:recursive => true)  
 • Tương tự khi ta gọi phương thức really_destroy!center thì phương thức really_destroy! cũng được gọi đến mỗi user thuộc center đó. Ví dụ:
center = Center.first
center.users.count
# => 2
center.id
# => 1
center.really_destroy!
Center.find 1
# => ActiveRecord::RecordNotFound
User.with_deleted.where(client_id: 1).count
# => 0
 • Trường hợp nếu model User không có acts_as_paranoid thì khi gọi destroyCenter thì User sẽ bị xóa hoàn toàn hard delete khỏi database. Ví dụ:
class Center < ActiveRecord::Base
 acts_as_paranoid

 has_many :users, dependent: :destroy
end

class User < ActiveRecord::Base
 belongs_to :client
end

center.users.count
# => 2
center.destroy
>> User.where(center_id: center.id).count
# => 0
>> User.with_deleted.where(center: center.id).count
# => NoMethodError: undefined method `with_deleted' for #<Class:0x0123456>

Trên đây là một chút chia sẻ về cách sử dụng gem paranoia Hi vọng bài viết này có thể giúp mọi người có thêm lựa chọn khi xóa một bản ghi nào đó bằng cách sử dụng gem paranoia. Cám ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.