+9

So sánh forEach và map trong javascript

1.Định nghĩa forEach() và map()

Theo như trên trang MDN, forEachmap được định nghĩa như sau:

forEach() — executes a provided function once for each array element.

map() — creates a new array with the results of calling a provided function on every element in the calling array.

Chính xác nó có nghĩa là gì?

 • forEachmap giống nhau ở điểm: đều thực hiện hàm callback lên từng phẩn tử ở trong mảng
 • Khác nhau ở điểm:
forEach map
không trả về giá trị nào cả có trả về giá trị
hàm callback có thể thay đổi trực tiếp mảng ban đầu tạo ra một mảng mới có cùng số phần tử với mảng cũ và trả về mảng mới này

2. Ví dụ

Giả sử mình có 1 mảng sau

let arr = [];
for (var i=0; i<10000; i++, arr.push(i));

Và mình muốn nhân đôi giá trị của mỗi phần tử trong mảng mà không muốn sử dụng vòng lặp for 😅

forEach

Lưu ý, bạn sẽ không bao giờ return từ 1 hàm forEach vì các giá trị return về đều bị loại bỏ (undefined)

arr.forEach((num, index) => {
  return arr[index] = num * 2;
});
// Result: arr = [2, 4, 6, 8, 10]

map

let test = arr.map(num => {
  return num * 2;
});
// Result: arr = [2, 4, 6, 8, 10]

Kết quả giống hệt nhau phải không ạ. Vây bây giờ hay xem tốc độ của 2 thằng

3. So sánh tốc độ

https://jsperf.com/ là một trang web khá tốt để so sánh tốc độ của các phương thức Javascript khác nhau. Đây là kết quả thu được

Như bạn có thể thấy map() nhanh hơn 21% so với forEach đối với trình duyệt mình đang sử dụng, còn với trình duyệt của bạn có lẽ sẽ ra kết quả khác.

Demo https://jsperf.com/so-sanh-foreach-va-map

4. Cái nào dùng tốt hơn?

Nó phụ thuộc vào việc bạn muốn thực hiện

 • Nếu không muốn thay đổi dữ liệu trong mảng nhưng thay vào đó chỉ muốn làm gì đó với nó - như lưu nó vào cơ sở dữ liệu hoặc log ra màn hình thì dùng forEach
 • Nếu muốn thay đổi dữ liệu ra 1 mảng mới với tốc độ tốt hơn thì dùng map

Tổng kết

 • Những gì forEach() làm được thì map() cũng có thể làm được và ngược lại.
 • map() cấp phát bộ nhớ và lưu trữ các giá trị trả về, forEach() thì bỏ qua các giá trị trả về
 • forEach() cho phép gọi hàm callback để thay đổi mảng hiện tại, thay vào đó map() sẽ trả về một mảng mới.

Nguồn https://codeburst.io/javascript-map-vs-foreach-f38111822c0f


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.