+3

Simple URL Shortener In Rails

URL shortener gíup giải quyết việc chia sẻ URL dài bằng thu gọn nó thành một kích thước nhất định. Như chúng ta đã biết một số dịch vụ trang web như Twitter(giới hạn chỉ cho phép 140 ký tự), gửi SMS quảng cáo kèm link tới các user rất khó khăn khi độ dài link truy cấp dài và yêu cầu xử lý rất lâu để gửi. Để sinh URL thu gọn chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ như Goo.gl(với người chưa từng trước 13 tháng 4 2018 dùng sẽ không thể dùng được) thay vì đó vẫn còn dịch tương tự như Bitly hoặc Ow.ly.

Methods

Giải pháp có 2 phần chính:

 • Một activerecord model ShortenedUrl để lưu thông tin chi tiết của link thu gọn trong đó thay vì sử dụng id của bản ghi sẽ sử dụng bộ mã 6 ký tự duy nhất.
 • Một controller để chuyển trang tới link cụ thể khi người dùng click vào link đã thu gọn và link gốc truy vấn ra từ cơ sở dữ liệu.

Code

Tạo model ShortenedUrl

class CreateShortenedUrls < ActiveRecord::Migration[5.1]
 def change
  create_table :shortened_urls do |t|
   t.text :original_url
   t.string :short_url
   t.string :sanitize_url

   t.timestamps
  end

  add_index :shortened_urls, :short_url, unique: true
 end
end

Mở model và viết một số hàm để xử lý thu gọn

UNIQUE_ID_LENGTH = 6 # Độ dài của bộ mã
ORIGINAL_VALID_FORMAT = /\A(?:(?:http|https):\/\/)?([-a-zA-Z0-9.]{2,256}\.[a-z]{2,4})\b(?:\/[-a-zA-Z0-9@,!:%_\+.~#?&\/\/=]*)?\z/ # Regex cho link nhập

# Tạo URL duy nhất từ link đã cho và lưu vào cơ sở dữ liệu
def generate_short_url
 url = ([*("a".."z"),*("0".."9")]).sample(UNIQUE_ID_LENGTH).join
 old_url = ShortenedUrl.where(short_url: url).last
 if old_url.present?
  self.generate_short_url
 else
  self.short_url = url
 end
end

def find_duplicate
 ShortenedUrl.find_by_sanitize_url self.sanitize_url
end

def new_url?
 find_duplicate.nil?
end

Định nghĩa các routes và tạo controller

# config/routes.rb
root to: "shortened_urls#index"
get "/:short_url", to: "shortened_urls#show"
get "shortened/:short_url", to: "shortened_urls#shortened", as: :shortened
resource :shortened_urls, only: :create
# Controller
 def index
  @url = ShortenedUrl.new
 end

 def show
  redirect_to @url.sanitize_url
 end

 def create
  @url = ShortenedUrl.new shortened_url_params
  @url.sanitize
  if @url.new_url?
   if @url.save
    redirect_to shortened_path @url.short_url
   else
    flash.now[:error] = "Check the errors below"
    render :index
   end
  else
   flash.now[:notice] = "A short link for this URL is existed!"
   redirect_to shortened_path @url.find_duplicate.short_url
  end
 end

 def shortened
  host = request.host_with_port
  @original_url = @url.sanitize_url
  @short_url = [host, @url.short_url].join "/"
 end

Tạo view cho action indexshortened

# index.html.slim
h2 Shorten URL
= form_for @url do |f|
 = error_message f.object, :original_url
 = f.text_field :original_url, size: '90%'
 = f.submit :submit
 
# shortened.html.slim
h2 Original Url:
= link_to @original_url
h2 Shortened Url:
= link_to @short_url, @short_url, target: :_blank, rel: [:noopener, :noreferrer]

Demo

References


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.