0

Simple Circle Loading Animation

Khi bạn cần download gì đó từ server, khi thực hiện 1 hàm tính toán đủ lâu thì việc hiển thị 1 progress bar để người dùng biết tiến trình đến đâu là rất cần thiết.Thế nhưng với những progress bar hay activity indicator mặc định khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Vậy bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 circle loading animation đơn giản.

Và đây chính là thành quả của chúng ta sau khi hoàn thành

Tạo mới 1 project, vì bài này cũng đơn giản nên giao diện mình sẽ dùng code

Chúng ta sẽ dùng CAShapeLayer để vẽ ra vòng tròn và như ở trên thì chúng ta sẽ phải có 2 vòng tròn, 1 là màu xám (trackLayer) và 1 là màu đỏ (shapeLayer) để hiển thị progress đầu tiên là định nghĩa đường tròn chúng ta cần vẽ

    let circularPath = UIBezierPath(arcCenter: view.center, radius: 100, startAngle: -CGFloat.pi / 2, endAngle: 2 * CGFloat.pi, clockwise: true)

tiếp đến là vẽ đường tròn màu xám dựa theo circularPath ta vừa định nghĩa

    let trackLayer = CAShapeLayer()
    trackLayer.path = circularPath.cgPath
    trackLayer.fillColor = UIColor.clear.cgColor
    trackLayer.strokeColor = UIColor.lightGray.cgColor
    trackLayer.lineWidth = 10
    trackLayer.lineCap = kCALineCapRound

sau đó là đường tròn màu đỏ (progress)

    let shapeLayer = CAShapeLayer()
    shapeLayer.path = circularPath.cgPath
    shapeLayer.fillColor = UIColor.clear.cgColor
    shapeLayer.strokeColor = UIColor.red.cgColor
    shapeLayer.lineWidth = 10
    shapeLayer.strokeEnd = 0
    shapeLayer.lineCap = kCALineCapRound

add cả 2 layer vào view

    view.layer.addSublayer(trackLayer)
    view.layer.addSublayer(shapeLayer)

sau đó ta add 1 addGestureRecognizer vào view để mỗi khi tap sẽ bắt đầu download file

    view.addGestureRecognizer(UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(handleTap)))

viết hàm handleTap

  @objc private func handleTap() {
    let urlString = "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/firestorechat-e64ac.appspot.com/o/intermediate_training_rec.mp4?alt=media&token=e20261d0-7219-49d2-b32d-367e1606500c"
    print("Attempting to animate stroke")
    shapeLayer.strokeEnd = 0
    let configuration = URLSessionConfiguration.default
    let operationQueue = OperationQueue()
    let urlSecssion = URLSession(configuration: configuration, delegate: self, delegateQueue: operationQueue)
    guard let url = URL(string: urlString) else {
      return
    }
    let downLoadTask = urlSecssion.downloadTask(with: url)
    downLoadTask.resume()    
  }

và đường nhiên không thể thiếu implement URLSessionDownloadDelegate

extension ViewController: URLSessionDownloadDelegate {
  func urlSession(_ session: URLSession, downloadTask: URLSessionDownloadTask, didWriteData bytesWritten: Int64, totalBytesWritten: Int64, totalBytesExpectedToWrite: Int64) {
    let percentage = CGFloat(totalBytesWritten) / CGFloat(totalBytesExpectedToWrite)
    
    DispatchQueue.main.async {
      self.percentageLabel.text = "\(Int(percentage * 100))%"
      self.shapeLayer.strokeEnd = percentage
    }
    
    print(percentage)
  }
  func urlSession(_ session: URLSession, downloadTask: URLSessionDownloadTask, didFinishDownloadingTo location: URL) {
    print("Finished downloading file")
  }
}

thêm 1 label để hiển thị phần trăm dowload đc ở giữa vòng tròn

  let percentageLabel: UILabel = {
    let label = UILabel()
    label.text = "Start"
    label.textAlignment = .center
    label.font = UIFont.boldSystemFont(ofSize: 32)
    return label
  }()

và để ở viewDidLoad

    view.addSubview(percentageLabel)
    percentageLabel.frame = CGRect(x: 0, y: 0, width: 100, height: 100)
    percentageLabel.center = view.center

Vậy là đã xong, các bạn hãy chạy thử và xem kết quả có giống với mình không nhé.

các bạn có thể tham khảo code của mình ở đây nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.