+2

Sign in with Omniauth-facebook and Omniauth-twitter

Bài viết sau hướng dẫn dùng các gem devise và omniauth nhằm mục đích dùng các tài khoản từ mạng xã hội để đăng ký tài khoản tại trang web của bạn. Để hiểu được bạn viết này kiến thức tối thiểu của bạn là đã biết gem devise trước đó hoặc bạn có thể đọc tài liệu về devise ngay bây giờ tại https://github.com/plataformatec/devise

Add to Gemfile, sau đó bundle install

gem "devise"
gem "omniauth"
gem "omniauth-twitter"
gem "omniauth-facebook"
gem "omniauth-linkedin"

Generate migrations and model:

rails generate devise:install
rails g migration create_users name:string
rails generate devise user
rails g model identity user:references provider:string uid:string

Ngoài ra bạn còn phải generate view của users để custom sau này:

rails generate devise:views users

app/models/indentity.rb

class Identity < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user
 validates_presence_of :uid, :provider
 validates_uniqueness_of :uid, scope: :provider

 def self.find_for_oauth(auth)
  find_or_create_by(uid: auth.uid, provider: auth.provider)
 end
end

Tạo tài khoản trên các trang facebook, twitter, linkedin nếu chưa có. Sau đó lần lượt tạo app ở các địa chỉ:

Facebook: https://developers.facebook.com/

Sau khi tạo app, Setting -> Basic -> Add platform -> Website -> điền vào Site URL của bạn ví dụ như: http://hbcnt.herokuapp.com/

Settting -> Advanced -> Deauthorize Callback URL ví dụ như http://hbcnt.herokuapp.com/

Twitter và LinkedIn các bạn làm tương tự ở địa chỉ bên dưới:

Twitter: https://apps.twitter.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/secure/developer

Sau đó vào app setting copy lần lượt app_key và app_secret vào devise.rb

app/config/initializers/devise.rb

Devise.setup do |config|
...
config.omniauth :facebook, "KEY", "SECRET"
config.omniauth :twitter, "KEY", "SECRET"
config.omniauth :linked_in, "KEY", "SECRET"
...
end

Giả sử bạn có cả tài khoản Facebook và Twitter. Đầu tiên bạn đăng ký bằng tài khoản facebook sau đó thoát ra và dùng Twitter có email khác tài khoản facebook kia để đăng ký thì hệ thống sẽ tạo một tài khoản mới cho bạn vì không có cách nào liên kết hai tài khoản kia lại với nhau.

config/routes.rb

...
devise_for :users, controllers: { omniauth_callbacks: "omniauth_callbacks" }
...

app/controllers/omniauth_callbacks_controller.rb

class OmniauthCallbacksController < Devise::OmniauthCallbacksController
 def self.provides_callback_for(provider)
  class_eval %Q{
   def #{provider}
    @user = User.find_for_oauth(env["omniauth.auth"], current_user)

    if @user.persisted?
     sign_in @user, event: :authentication
     if @user.email_verified?
      redirect_to edit_user_registration_path
     else
      redirect_to finish_signup_path(@user)
     end
     set_flash_message(:notice, :success, kind: "#{provider}".capitalize) if is_navigational_format?
    else
     session["devise.#{provider}_data"] = env["omniauth.auth"]
     redirect_to new_user_registration_url
    end
   end
  }
 end

 [:twitter, :facebook, :linked_in].each do |provider|
  provides_callback_for provider
 end

 def after_sign_in_path_for(resource)
  if resource.email_verified?
   super resource
  else
   finish_signup_path(resource)
  end
 end
end
class User < ActiveRecord::Base
 TEMP_EMAIL_PREFIX = "change@me"
 TEMP_EMAIL_REGEX = /\Achange@me/

 devise :database_authenticatable, :registerable,
  :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable, :omniauthable

 validates_format_of :email, without: TEMP_EMAIL_REGEX, on: :update

 def self.find_for_oauth(auth, signed_in_resource = nil)
  identity = Identity.find_for_oauth(auth)

  user = signed_in_resource ? signed_in_resource : identity.user

  if user.nil?
   email_is_verified = auth.info.email && (auth.info.verified || auth.info.verified_email)
   email = auth.info.email if email_is_verified
   user = User.where(email: email).first if email

   if user.nil?
    user = User.new(
     name: auth.extra.raw_info.name,
     email: email ? email : "#{TEMP_EMAIL_PREFIX}-#{auth.uid}-#{auth.provider}.com",
     password: "password"
    )
    user.save!
   end
  end

  if identity.user != user
   identity.user = user
   identity.save!
  end
  user
 end

 def email_verified?
  self.email && self.email !~ TEMP_EMAIL_REGEX
 end
end

Hoàn thành quá trình đăng ký

Nếu Oauth provider không cung cấp thông tin cần thiết (ví dụ email) để đăng ký tài khoản thì bạn phải làm thêm một số bước để xác nhận đầy đủ thông tin

config/routes.rb

...
match "/users/:id/finish_signup", to: "users#finish_signup", via: [:get, :patch], as: :finish_signup
...

app/controllers/users_controller.rb

class UsersController < ApplicationController
 before_action :set_user, only: [:show, :edit, :update, :destroy]
 before_filter :authenticate_user!

 def index
  @users = User.all
 end

 def show
 end

 def update
  if @user.update(user_params)
   sign_in(@user == current_user ? @user : current_user, bypass: true)
   edirect_to @user, notice: "Your profile was successfully updated."
  else
   render "edit"
  end
 end

 def finish_signup
  if request.patch? && params[:user]
   if @user.update(user_params)
    sign_in(@user, bypass: true)
    redirect_to @user, notice: "Your profile was successfully updated."
   else
    @show_errors = true
   end
  end
 end

 private
 def set_user
  @user = User.find params[:id]
 end

 def user_params
  accessibles = [ :name, :email ]
  accessibles << [ :password, :password_confirmation ] unless params[:user][:password].blank?
  params.require(:user).permit(accessibles)
 end
end

app/views/users/finish_signup.html.erb Xác nhận email từ user nếu provider không cung cấp thông tin đầy đủ (email)

<div id="add-email" class="container">
 <h1>Add Email</h1>
 <%= form_for(current_user, as: "user", url: finish_signup_path(current_user),
  html: { role: "form"}) do |f| %>
  <% if @show_errors && current_user.errors.any? %>
   <div id="error_explanation">
    <% current_user.errors.full_messages.each do |msg| %>
     <%= msg %><br>
    <% end %>
   </div>
  <% end %>
  <div class="form-group">
   <%= f.label :email %>
   <div class="controls">
    <%= f.text_field :email, autofocus: true, class: "form-control input-lg", placeholder: "Example: email@me.com" %>
    <p class="help-block">Please confirm your email address. No spam.</p>
   </div>
  </div>
  <div class="actions">
   <%= f.submit "Continue", class: "btn btn-primary" %>
  </div>
 <% end %>
</div>

Để đảm báo quá trình đăng ký hoàn tất bạn phải thêm vào application_controller.rb hàm ensure_signup_complete nhằm mục đích kiểm tra email đã được xác thực hay chưa

app/controllers/application_controller.rb

class ApplicationController < ActionController::Base
 before_filter :ensure_signup_complete, only: [:new, :create, :update, :destroy]
...

 def ensure_signup_complete
  return if action_name == "finish_signup"
  if current_user && !current_user.email_verified?
   redirect_to finish_signup_path(current_user)
  end
 end
...
end

Done!

Demo: http://hbcnt.herokuapp.com/users/sign_in

Để test demo trên vui lòng gửi username facebook qua chatwork để add tester vào facebook app vì facebook app chưa được publish.

Detail Source Code: https://github.com/nhattan/hbc/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.