Show Flash in Rails better with Toastr

Theo mặc định, Rails cung cấp cho chúng ta một số Flash message đơn giản. Hôm nay chúng ta cùng làm cho chúng hiển thị bắt mắt hơn với thư viện Toastr của Javascript.

1. Thêm Toastr vào project

Trước tiên chúng ta cần thêm Toastr vào project, có khá nhiều cách để thêm, sau đây mình sẽ chỉ ra 2 cách để thêm chúng vào project:

Cách 1: Dùng gem "toastr-rails"

Thêm dòng sau vào Gemfile:

# Gemfile

gem "toastr-rails"

Sau khi thêm chúng ta chạy lệnh: $ bundle install

Tiếp theo, require Toastr trong app/assets/stylesheets/application.cssapp/assets/javascripts/application.js:

# app/assets/stylesheets/application.css

*= require toastr
# app/assets/javascripts/application.js

//= require toastr

Vậy là xong cách thứ nhất rồi! Các bạn có thể chuyển sang thực hiện bước 2 luôn hoặc đọc thêm cách thứ 2 cũng khá thú vị đấy!

Cách 2: Thêm 2 file toastr.css, toastr.js

Cách này chỉ cần thêm 2 file toastr.csstoastr.js, có thể sử dụng online hoặc tải về tùy bạn:

 • Dùng online thì thêm 2 dòng sau vào thẻ <head> </head> của file view, thường là file app/views/layouts/application.html.erb nhé:
# app/views/layouts/application.html.erb

<%= stylesheet_link_tag "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/2.1.3/toastr.min.css" %>
<%= javascript_include_tag "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/2.1.3/toastr.min.js" %>
 • Tải về thì các bạn vào Github của Toastr tải 2 file toastr.csstoastr.js (hoặc toastr.min.csstoastr.min.js).

  Sau đó thêm lần lượt chúng vào thư mục app/assets/stylesheetsapp/assets/javascript.

  Cuối cùng để sử dụng thì cần require chúng trong app/assets/stylesheets/application.cssapp/assets/javascripts/application.js như phần cuối của cách 1.

2. Cố định các loại Flash

Trong app/controllers/applicationcontroller.rb thêm dòng sau: add_flash_types :success, :danger, :info

# app/controllers/application_controller.rb

class ApplicationController < ActionController::Base
 protect_from_forgery with: :exception
 add_flash_types :success, :danger, :warning
end

Với điều này, bạn có thể xác định tất cả các loại Flash bạn muốn.

3. Chuyển đổi Flash thành Toastr

Bây giờ đi đến file app/views/layouts/application.html.erb, trước thẻ <%= yield %>, thêm:

# app/views/layouts/application.html.erb

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  ...
 </head>

 <%= render partial: "layouts/flash_messages", flash: flash %>
 <%= yield %>
</html>

Và trong app/views/layouts/flashmessages.html.erb chúng ta có:

# app/views/layouts/flashmessages.html.erb

<% if flash.present? %>
 <div id="flash">
  <script>
   <% if flash[:success] %>
    toastr.success("<%= flash[:success] %>")
   <% end %>
   <% if flash[:warning] %>
    toastr.warning("<%= flash[:warning] %>")
   <% end %>
   <% if flash[:danger] %>
    toastr.error("<%= flash[:danger] %>")
   <% end %>
  </script>
 </div>
<% end %>

4. Sử dụng

Cuối cùng là sử dụng, thêm Flash message như chúng ta vẫn thường dùng thôi!

redirect_to root_path, success: "This is a successful flash message"

hoặc:

flash[:danger] = "This is a dangerous flash message"
redirect_to root_path

hoặc:

flash.now[:warning] = "This is a warning flash message"
render :new

Và kết quả đạt được sau những nỗ lực trên đó là:

Success Flash:

Danger Flash:

Warning Flash:

Để hiểu bài viết trên nhiều hơn hay muốn tùy chỉnh các thông báo với Toastr, các bạn hãy đọc thêm ở ĐÂY

Thank you so much for reading!!! 😘

Tham khảo:

Custom Rails flash notification with Toastr

Easily add Toastr flash notices to Rails apps