0

Shared Projects (SP) - Sử dụng Shared Projects để share code

ShareProject (Viết tắt SP) cho phép bạn viết code dùng chung để tham chiếu từ các ứng dụng khác nhau. Code được biên dịch như 1 phần của project tham chiếu đến và có thể bao gồm các trình biên dịch theo nền tảng để giúp kết hợp các chức năng theo nền tảng cụ thể vào code dùng chung.

SP được thêm vào Xamarin Studio 5 và Visual Studio 2013 Update 2

Không giống như những loại project khác một SP không có bất kì một đầu ra nào (như DLL), thay vào đó là được biên dịch vào mỗi project tham chiếu đến nó. Điều này được minh họa ở diagram dưới đây:

Code ở 1 SP có thể chứa các trình biên dịch sẽ enable hoặc disable các đoạn code phụ thuộc vào project đang sử dụng code. Khi tham chiếu bởi project khác code được biên dịch hiệu quả như là một phần của dự ánh đó. SP không thể tham chiếu bất kỳ một loại project nào khác (kể cả SP khác)

Ghi chú rằng Android app không thể tham chiếu đến 1 Android app khác

Tạo 1 SP Để tạo 1 SP mới : File → New solution và chọn 1 tên:

Bạn cũng có thể thêm 1 SP mới bằng cách chuột phải vào solution và chọn Add → Add New Project… Một SP mới trông giống như bên dưới – để ý rằng nó không có Reference hay Component nodes, vì nó ko được hỗ trợ cho SP

Để 1 SP trở nên có ích thì nó cần được tham chiếu bởi ít nhất 1 project có khả năng build (như là một iOS hay Android app hoặc library, hoặc PCL project). 1 SP không được biên dịch khi nó không có gì tham chiếu đến nó, cú pháp lỗi sẽ không được highlight cho đến khi nó được tham chiếu bởi 1 project khác.

Tham chiếu 1 SP được thực hiện tương tự như tham chiếu đến 1 library. Ảnh chụp màn hình này hiển thị 1 Xamarin.iOS project đang tham chiếu đến 1 SP

Một SP được tham chiếu bởi library hoặc app khác bạn có thể build solution và xem có bất kỳ lỗi nào trong code. Khi SP được tham chiếu bới 2 hay nhiều project khác một menu xuất hiện trên cùng bên trái của Source Code Editor để chọn projects tham chiếu đến file.

SP options Khi bạn chuột phải vào 1 SP và chọn Options có ít setting hơn các loại project khác. Bởi vì SP không có trình biên dịch, bạn không thể thiết lập đầu ra hay các lựa chọn biên dịch, thiết lập project, assembly signing, hay custom command. Code trong 1 SP sẽ kế thừa 1 cách hiệu quả từ bất kỳ tham chiếu đến chúng. Options screen hiển thị dưới đây – Tên project và Default Namespace là 2 setting duy nhất mà bạn thường xuyên thay đổi.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.