+2

Setup môi trường làm việc ReactJS

Setup môi trường làm việc

Cài đặt phần mềm

 • NodeJS: https://nodejs.org/en/ => Môi trường để thực thi code javascript
 • VSCode: https://code.visualstudio.com/ => Code editor, ưu điểm là free có thể tích hợp thêm nhiều tính năng và extensions. Giúp code dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Setup VSCode

 • Bật chế độ auto format on save
 1. Vào File --> Preferences --> Settings hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl và dấu phẩy Ctrl + ,
 2. Tìm kiếm Format on save
 3. Check vào ô checkbox
 • Cài một vài extension hữu ích
Tên extension Công dụng Link
ReactJS code snippets Code reactjs nhanh với snippets https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=xabikos.ReactSnippets
Javascript (ES6) code snippets Code js nhanh với snippets https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=xabikos.JavaScriptSnippets
Material Icon Theme Sử dụng bộ icon đẹp cho folders, files https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PKief.material-icon-theme
SCSS Formatter Format styles: CSS. SCSS https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=sibiraj-s.vscode-scss-formatter
Bracket Pair Colorizer 2 Tô màu khác nhau cho dấu ngoặc lồng nhau https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CoenraadS.bracket-pair-colorizer-2
ESLint Báo lỗi khi code vi phạm best practices/rules https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint

Setup Git

Tải và cài đặt Git

 • Mỗi hệ điều hành có cách cài đặt khác nhau, bạn xem hướng dẫn tại đây nhé https://git-scm.com/

Kiểm tra để xác nhân cài đặt thành công

 1. Mở Git Bash (Có thể mở bằng Powershell hoặc Terminal đều được nhé)
 2. Chạy lệnh kiểm tra version của git
git --version

Cấu hình chung cho Git

 • Khi mới cài git, mình cần cấu hình để git hiểu:
 1. Người dùng git tên gì?
 2. Người dùng git có email là gì?
 • Chạy 2 lệnh sau:
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your-email@gmail.com"
 • Sau khi chạy xong, dùng lệnh này để kiểm tra để cấu hình thành công chưa?
git config --list | grep user
 • Ý nghĩ câu lệnh này là xem danh sách git config mà có chứa chữ user

Tạo ReactJS project với Create React App (CRA)

Điều kiện

Bạn nhớ kiểm tra là đã cài đặt

 • NodeJS
 • Git Nếu chưa cài đặt thì xem lại phần cài đặt và cấu hình nhé.

Giới thiệu CRA

Create React App is an offically supported way to create single-page React applications. It offers a modern build setup with no configuration.
 • Tool chính thức để tạo ra một project ReactJS đơn giản và được cấu hình sẵn.
 • Trước đây khi không có CRA, thường phải tự đi config tools khá là khoai.

Tạo project ReactJS với CRA

 • Rất đơn giản, chỉ cần 1 lệnh duy nhất:
npx create-react-app learn-reactjs
 • Trong đó learn-reactjs là tên project mà bạn muốn đặt.
 • Dùng VSCode, mở folder learn-reactjs vừa mới được tạo ra hoặc dùng lệnh trong terminal:
cd learn-reactjs # di chuyển vào folder learn-reactjs
code . # mở folder hiện tại bằng VSCode

Có gì bên trong folder ReactJS project

learn-reactjs/
  README.md
  node_modules/
  package.json
  
  public/
    index.html # html template
    favicon.ico
    
  src/ # all resources should be inside this folder
    App.css
    App.js
    App.test.js
    index.css
    index.js # entry point
    logo.svg

Lưu ý:

 • Không thay đổi tên file của public/index.htmlsrc/index.js
 • index.js: Đây là filder đầu vào của project.
 • index.html: Đây là file template của project. App sẽ được mount vào node root trong template này.
 • package.json: Chứa thông tin các packages mà project sử dụng cũng như một vài config khác.
 • node_modules: Đây là folder rất nặng, rất lớn. Nó chứa tất cả các packages mình sử dụng, folder này chỉ có dưới local, không push lên Github, không có trên môi trường production.

Link tham khảo

Phần Setup môi trường làm việc đến đây là hết nhé 😄.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.