Setting up Sublime text for rails development

Khi bắt đầu với một ngôn ngữ lập trình mới, việc lựa chọn text editor để sử dụng và tùy chỉnh cài đặt chúng làm sao để mang lại một công cụ tiện ích nhất giúp chúng ta trong việc lập trình chở nên nhanh chóng và dễ dàng là điều rất quan trọng. Và như tựa đề, bài viết này sẽ giới thiệu và trình bày một vài tùy chỉnh cho Sublime text đối với môi trường phát triển ứng dụng bằng ruby on rails. Để cài đặt và sử dụng Sublime text, bạn có thể xem tại đây

Sử dụng packages

Cài đặt packages control

Packages control là một plugin tuyệt vời của Sublime cho phép bạn dễ dàng cài đặt và quản lý. Các bước để cài đặt:

  • Mở sublime text console: Ctrl + `
  • Copy và chạy đoạn mã sau: Sublime text 3:
import urllib.request,os,hashlib; h = '2915d1851351e5ee549c20394736b442' + '8bc59f460fa1548d1514676163dafc88'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

Sublime text 2:

import urllib2,os,hashlib; h = '2915d1851351e5ee549c20394736b442' + '8bc59f460fa1548d1514676163dafc88'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = urllib2.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) if dh == h else None; print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h) if dh != h else 'Please restart Sublime Text to finish installation')
  • Restart sublime text. Xem chi tiết hướng dẫn cài đặt tại đây.

Các packages giới thiệu

Để sử dụng packages control, sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + P, tìm kiếm đến và chọn Package Control: install package. Từ đó bạn có thể tìm và cài đặt packages dễ dàng

Danh sách các packages gợi ý sử dụng (Editing and updating..)

  1. Alternative Autocompletion
  2. SublimeERB
  3. GitGutter
  4. All Autocomplete
  5. DashDoc

Settings

Bên cạnh sử dụng packages còn có rất nhiều những cài đặt được xây dựng để giúp cho Sublime trở nên tuyệt vời cho rails, giúp code của bạn sạch hơn. Dưới đây là một số setting quan trọng. Để thay đổi cài đặt, từ thanh công cụ Menu lựa chọ Preferences -> Settings User

{
	"auto_complete": true,
	"auto_complete_commit_on_tab": true,
	"copy_with_empty_selection": true,
	"ensure_newline_at_eof_on_save": true,
	"font_size": 13,
	"highlight_line": true,
	"index_files": true,
	"rulers":
	[
		80
	],
	"show_encoding": true,
	"show_line_endings": true,
	"tab_size": 2,
	"translate_tabs_to_spaces": true,
	"trim_trailing_white_space_on_save": true
}

Như vậy bài viết này đã chia sẻ một số những thông tin hữu ích về cài đặt tùy chỉnh Sublime text, hi vọng sẽ giúp Sublime text của bạn chở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Nguồn tài liệu tham khảo: