+4

Series cùng bần đạo tìm hiểu về send email với laravel(Phần 2: Sửu dụng queue và job để tránh thời gian chờ khi gửi gmail)

Giới thiệu:

Nếu bạn đã xem và thực hiện bài trước thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra khi bạn tiến hành gửi email, đó là một khoản thời gian tương đối lâu. Vấn đề đó là các bạn đang thực hiện gửi một email mà nó đã chiếm nhiều thời gian như vậy, bạn thắc mắc nếu hệ thống có hàng trăm người truy cập vấn đề gì sẽ diễn ra. Từ khóa cho câu hỏi đó là queue(Hàng chờ)

Nội dung

1. Jobs:

Câu lệnh để tạo một job là:

php artisan make:job SendEmailJob

Khi các bạn thực hiện câu lệnh trên. 1 file SendEmailJob sẽ được tạo trong thư mục App/Jobs sẽ có nội dung như sau

<?php

namespace App\Jobs;

use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Foundation\Bus\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class SendEmailJob implements ShouldQueue
{
  use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;

  /**
  * Create a new job instance.
  *
  * @return void
  */
  public function __construct()
  {
    //
  }

  /**
  * Execute the job.
  *
  * @return void
  */
  public function handle()
  {
    //

  }
}

Dispatch job

Mặc định, job có thể gọi tới hàmstatic dispatch(), ở bất kỳ đâu để đẩy job vào queue, các tham số được truyền vào hàm dispatch()được định nghĩa ở constructor().

NameJob::dispatch();

Nếu bạn cần trì hoãn việc thực hiện job trong queue, bạn có thể sử dụng hàm delay():

NameJob::dispatch()->delay(now()->addMinutes(10));

Ngoài ra bạn có thể tùy chọn việc xử lý job trên Queue nào, và sử dụng DB nào bằng hàm onConnection()onQueue():

NewJob::dispatch()->onQueue('processing')->onConnection('sqs');

Chú ý: Các bạn cũng có thể gọi riêng job này mà không phục vụ mục đích đưa vào queue bằng câu lệnh:

$result = dispatch_now(new App\Jobs\SendEmails);

2. Queue

Queue là gì

Một hàng đợi queue là một danh sách những việc cần làm job được quản lý theo thứ tự. Khi chúng ta muốn thêm một job vào queue thì bạn cần dispatch($job) và để job hoạt động bạn cần implements từ class Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue Laravel Queue driver được sử dụng để quản lý các job như thêm job vào hàng đợi, lấy job ra khỏi hàng đợi. Laravel có thể làm việc với nhiều các driver khác nhau như database, Redis, Amazon SQS…

Làm sao để tạo một queue

Các bạn thực hiện câu lệnh sau:

php artisan queue:table

php artisan migrate

Câu lệnh sẽ tạo ra 2 bảng failed_jobsjobs trong migration của bạn. Bạn có thể sử dụng Database để lưu trữ hoặc bạn hoàn toàn có thể sử dụng redis. Bạn chú ý bạn sử dụng cái nào thì nhớ chuyển QUEUE_CONNECTION trong file .env, ví dụ mình dùng database thì mình sẽ viết QUEUE_CONNECTION=database

3. Áp dụng vào bài toán gửi Gmail ở ví dụ trước

Để áp dụng vào bài toán gửi mail của chúng ta mình sẽ thực hiện hơi khác một chút. Mình sẽ đưa phần gửi mail của chúng ta vào hàng chờ queue bằng cách implements từ Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue chứ không tạo một job để thực hiện gửi email. Đoạn code của mình sẽ nhìn như sau.

<?php

namespace App\Mail;

use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class SendEmailMailable extends Mailable implements ShouldQueue
{
  use Queueable, SerializesModels;

  /**
  * Create a new message instance.
  *
  * @return void
  */
  public function __construct()
  {
    //
  }

  /**
  * Build the message.
  *
  * @return $this
  */
  public function build()
  {
    return $this->markdown('welcome');
  }
}

Và mình gửi email như bình thường ở ctroller cần sử dụng tới chỉ cần gọi.

Mail::to('...')->send(new SendEmailMailable());

Chú ý: Mặc dù ở đây mình không tạo một job nhưng nếu để nó đưa vào queue được thì các bạn vẫn triển khai worker bình thường nhé 😃

4. Tạo các worker lắng nghe việc gọi job

Để lắng nghe các job trong Queue, bạn sử dụng command :

php artisan queue:work

Chú ý: Nếu sau khi các bạn chạy work mà nó hiển thị tương tự như thế này

[2019-10-24 04:16:05][13t9Lo9XhvdfgckaQ9JochWArhxTwXNE] Processing: App\Mail\SendEmailMailable
[2019-10-24 04:16:08][13t9Lo9XhvdfgckaQ9JochWArhxTwXNE] Processed: App\Mail\SendEmailMailable

Thì bạn đã sử dụng queue thành công, và bây giờ các bạn test lại thì các bạn có thể thấy sẽ không có thời gian chờ khi gửi email nữa đúng không nào. Nếu chưa có thì bạn check lại nhé 😃

Các tham số trong work:

 • --tries=3: Định nghĩa số lần xử lý job trước khi job bị fail.
 • --timeout=30: Định nghĩa thời gian tối đa job có thể chạy trong queue
 • --once: Định nghĩa worker chỉ lắng nghe và xử lý 1 job duy nhất.
 • --queue=name: Chỉ rõ tên queue mà worker sẽ nghe.

Chú ý: Worker là một process tồn tại lâu dài, nên trong quá trình deploy, nó sẽ không tự nhận biết và thích nghi với sự thay đổi của source code, vì vậy bạn cần restart nó trong quá trình deploy, bằng lệnh:

php artisan queue:restart

Lời kết

Bần đạo đã cùng các hạ trao đổi về chương send email từ cơ bản tới nâng cao. Đây là cách bần đạo tu hành chắc còn nhiều khiếm quyết vậy xin những huynh đài qua đây chỉ giáo để chúng ta cùng thăng tiến về nội công 😃. Lời cuối bần đạo cảm ơn rất nhiều các huynh đài đã theo dõi bài đăng của mình, chúc các huynh đài một ngày tốt lành và sớm tu thành đạo!!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.