Sending Emails in Rails Applications

Trong bài viết này, mình xin giới thiệu một ứng dụng đơn giản trình bày cách gửi email với ActionMailer, ActionMailer Preview và thông qua nhà cung cấp dịch vụ email của bên thứ ba như Gmail. Tạo một ứng dụng trên rails, gửi email cho người dùng khi người dùng mới được tạo.

1. Khởi tạo

  $ rails new new_app_name
  $ rails g scaffold user name:string email:string
  $ rake db:migrate

Bây giờ chúng ta đã có một ứng dụng cơ bản, Để sử dụng ActionMailer.

Tiếp theo:

  $ rails g mailer example_mailer
  create app/mailers/example_mailer.rb
  invoke erb
  create app/views/example_mailer
  invoke test_unit
  create test/mailers/example_mailer_test.rb
  create test/mailers/previews/example_mailer_preview.rb

Tạo file : app/mailers/example_mailer.rb

  class ExampleMailer < ActionMailer::Base
   default from: "[email protected]"
  end

Viêt các phương thức customized email, Trước tiên, bạn nên thay đổi địa chỉ email mặc định từ [email protected] thành địa chỉ email bạn muốn sử dụng làm địa chỉ người gửi.

  class ExampleMailer < ActionMailer::Base
   default from: "[email protected]"

   def sample_email(user)
    @user = user
    mail(to: @user.email, subject: 'Sample Email')
   end
  end

sample_email lấy tham số người dùng và gửi email sử dụng method mail đến địa chỉ email của người dùng.

tạo 1 file sample_email.html.erb với định dạng html:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
    <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type' />
   </head>
   <body>
    <h1>Hi <%= @user.name %></h1>
    <p>
     Sample mail sent using smtp.
    </p>
   </body>
  </html>

Tạo app/views/example_mailer/sample_email.text.erb

  Hi <%= @user.name %>
  Sample mail sent using smtp.

Trong môi trường development, Có thể sử dụng ActionMailer Preview để test.

test/mailers/previews/example_mailer_preview.rb

  # Preview all emails at http://localhost:3000/rails/mailers/example_mailer
  class ExampleMailerPreview < ActionMailer::Preview
   def sample_mail_preview
    ExampleMailer.sample_email(User.first)
   end
  end

Truy cập: http://localhost:3000/rails/mailers/example_mailer/sample_mail_preview

Thêm vào file: /config/application.yml

  gmail_username: '[email protected]'
  gmail_password: 'Gmail password'

2. Cấu hình

File /config/environments/production.rb

  config.action_mailer.delivery_method = :smtp
  # SMTP settings for gmail
    config.action_mailer.smtp_settings = {
     :address       => "smtp.gmail.com",
     :port         => 587,
     :user_name      => ENV['gmail_username'],
     :password       => ENV['gmail_password'],
     :authentication    => "plain",
    :enable_starttls_auto => true
  }

Dùng gem figaro quuản lý môi trường của dự án. tham khảo: https://github.com/laserlemon/figaro

Tạo file app/controllers/users_controller.rb

  def create
   @user = User.new(user_params)
   respond_to do |format|
    if @user.save
     # Sends email to user when user is created.
     ExampleMailer.sample_email(@user).deliver
     format.html { redirect_to @user, notice: 'User was successfully created.' }
     format.json { render :show, status: :created, location: @user }
    else
     format.html { render :new }
     format.json { render json: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
    end
   end
  end

Khi một user mới được tạo, email được gửi thông qua phương thức sample_email trong mailMailer.

3. Tổng kết

Mình xin kết thúc bài viết của mình tại đây. Rất mong bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn. Tham khảo: https://launchschool.com/blog/handling-emails-in-rails


All Rights Reserved