Scope the Monkey: Refinements in Ruby

Kỹ thuật Open Class trong Ruby hay còn gọi là monkey patch là một kỹ thuật meta programming cho phép các developer có thể thêm phương thức mới hay refine định nghĩa lại phương thức đã tồn tại trong một class.

Nhưng thật không may là phạm vi của những thay đổi như vậy mang tính global. Do đó, tất cả users của class monkey patch đều có những thay đổi tương tự.
Điều này có thể gây ra các ảnh hưởng không mong muốn và có thể break chương trình.

Ta có thể hình dung cụ thể qua ví dụ sau:

 • Thêm một method randomize vào class re-opened String như sau:
class String
 def randomize
  self.chars.shuffle.join
 end
end

Việc làm trên sẽ gây ảnh hưởng tới tất cả các đối tượng instance của lớp String và tất cả các instance mới trong tương lai bởi vì các method instance đều được lưu trữ trong đối tượng của class.


s = "Totto Chan"
s.scramble => NoMethodError: undefined method `scramble' for "Totto Chan":String

class String
 def scramble
  self.chars.shuffle.join
 end
end

puts str.scramble
=> "otao tThCn"

Ví dụ phía trên cho ta thấy 1 vấn đề mà đã nêu ra phía trên. Monkey patchingglobal nên mọi sự thay đổi phía trên đều ảnh hưởng tới mọi đối tượng của String trong toàn bộ ứng dụng.

Vì vậy mà có một số đều cần phải cân nhăc:

 • Hàm thêm vào có xung đột với bên thứ ba không?
 • Có vô tình ghi đè lên phương thức hiện có?
 • Liệu có tương thích với phiên bản Ruby trong tương lai?

=> Refine được thiết kế để giảm thiểu những tác động hay ảnh hưởng của monkey patching lên những người dùng khác của lớp monkey patching.

Refine

Chúng ta có thể giới hạn phạm vi của mokey patching bằng cách gọi refine bên trong định nghĩa của một module.

module StringExtensions
 refine String do
  def scramble
   self.chars.shuffle.join
  end
 end
end

Using

Một Refinement không hoạt động chỉ bằng cách định nghĩa nó. Để kích hoạt Refinement trong class hay module mong muốn, ta add vào như sau:

using StringExtensions

Lưu ý rằng những hàm được định nghĩa, khai báo với refine chỉ hoạt động được trong class hay module mà chúng ta thêm using StringExtensions vào.

class Scramble
 using StringExtensions
 def self.call(word)
  word.scramble
 end
end

Scramble.call('monkey')
#=> knmeyo

Phạm vi

Refinement hoạt động ở:

 • bên trong khối refine.
 • Bắt đầu từ vị trí trong mã code trong class hoặc module từ vị trí using được thêm vào đến khi kết thúc định nghĩa class hay module.

Những method mà được gọi trong định nghĩa thì sẽ không được refine sau khi gọi using. Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

class Calculate
 def add1_to(num)
  num + one
 end

 def one
  1
 end
end

module CalculateExtensions
 refine Calculate do
  def one
   1.0
  end
 end
end

using CalculateExtensions
Calculate.new.one #=> 1.0
Calculate.new.add1_to(2) #=> 3

Bài viết được tham khảo từ đây

Thanks for your reading!


All Rights Reserved