+4

Scope là gì ? Sự khác biệt giữa scope và class method trong Rails ?

Scope là gì ?

Scope đơn giản là class method bên trong model , nó luôn luôn trả về một Active Record Association Ví dụ trong ứng dụng của bạn: Bạn có một database về Car và bạn muốn trả về tất cả các Car có màu đỏ. Chúng ta có thể viết một scope hoặc một class method như sau:

 1. Cả hai scope và class method tạo ra một filter đơn giản trả về tất cả các xe hơi màu đỏ . Trong controller , chúng ta có thể dễ dàng truy vấn tất cả các xe hơi màu đỏ bằng một trong hai cách:
-- app/models/car.rb

scope :red, -> {where(color: "red")}

def self.red
 where(color: "red")
end

Và ở trong Controller

 -- app/controllers/cars_controller.rb
def index
 @shirts = Car.red 
end
 1. Nếu bạn muốn truyền một đối số vào trong scope hoặc class method thì có thể sửa lại trong model như sau:
 -- app/models/car.rb

scope :colored, -> (color) {where(color: color)}

def self.colored(color)
  where(color: color)
end

Cả hai scope và class method đều nhận đối số truyền vào và trả về tất cả các xe theo màu của đối số. Vậy thì sự khác nhau giữa scope và class method là gì ? Chúng ta cùng sang phần tiếp theo và tìm hiểu nhé.

Sự khác biệt giữa scope và class method

Scope gọi liên tiếp được

Cùng xem xét một ví dụ sau. Người dùng có thể lọc Car bằng trạng thái, sắp xếp chúng theo thứ tự cập nhật. Đơn giản với các scope như sau:

class Car < ActiveRecord::Base
 scope :by_status, -> status {where status: status }
 scope :recent, -> {order "posts.updated_at DESC"}
end

Và chúng ta có thể gọi chúng một cách thoải mái như sau:

Post.by_status(""published"").recent
- SELECT "cars".* FROM "cars" WHERE "cars"."status" = 'published'
- ORDER BY cars.updated_at DESC

hoặc thông qua params

Post.by_status(params[:status]).recent
- SELECT "cars".* FROM "cars" WHERE "cars"."status" = 'published'
- ORDER BY cars.updated_at DESC

Bây giờ, chúng ta sẽ mô phỏng lại ví dụ trên thông qua class method, đề từ đó có sự so sánh với scope như sau:

class Car < ActiveRecord::Base
 class << self
  def by_status status
   where status: status
  end

  def recent
   order "cars.updated_at DESC"
  end
 end
end

Cùng xem vấn đề xảy ra của chúng ta là gì khi sử dụng với status là nil hoặc blank?

Car.by_status(nil).recent
 SELECT "cars".* FROM "cars" WHERE "cars"."status" IS NULL
  ORDER BY cars.updated_at DESC

Post.by_status('').recent
- SELECT "cars".* FROM "cars" WHERE "cars"."status" = ''
 ORDER BY cars.updated_at DESC

Có vẻ ổn, nhưng tôi nghĩ rằng không cho phép việc query dữ liệu với 2 điều kiện trên. Chúng ta thay đổi scope đã định nghĩa bên trên một chút như sau:

 scope :by_status, -> status {where status: status if status.present?}

Thử lại với scope:

Post.by_status(nil).recent
- SELECT "cars".* FROM "cars" ORDER BY cars.updated_at DESC

Post.by_status('').recent
- SELECT "cars".* FROM "cars" ORDER BY cars.updated_at DESC

Tuyệt vời, mọi thứ vẫn hoạt động tốt. Bây giờ thay đổi class method và thử lại xem sao:

class Car < ActiveRecord::Base
 class << self
  def by_status status
   where status: status if status.present?
  end
 end
end

Kết quả

Post.by_status("").recent
NoMethodError: undefined method `recent' for nil:NilClass

Có sự khác nhau ở đây. Scope thì luôn luôn trả về một ActiveRecord Relation, trong khi class method thì không hoạt động. Và để class method hoạt động được, chúng ta thay đổi một chút như sau:

 class << self
  def by_status status
   if status.present?
    where status: status
   else
    all
   end
  end
 end

Lời khuyên ở đây là: đừng bao giờ trả kết quả về nil với class method nếu không thì bạn đang phá với các điều kiện bao hàm bởi scope, luôn luôn trả về một relation.

Kết luận

Như chúng ta thấy rõ ràng viết bằng scope có nhiều ưu điểm hơn cách viết bằng class method. Tuy nhiên chúng ta không nên quá lạm dụng nó. Quan trọng nhất là sử dụng với đúng mục đích và yêu cầu của công việc. Thông thường thì nên sử dụng scope khi những logic đơn giản như where/order và sử dụng class method cho những logic phức tạp. Trên đây là một vài điểm nhỏ khác nhau giữa scope và class methods trong rails, tùy thuộc vào mục đích mà các bạn có thể sử dụng scope hoặc class method.

Tài liệu tham khảo

https://medium.com/le-wagon/what-are-named-scopes-and-how-to-use-them-rails-5-5a0444d8b759
https://viblo.asia/p/scope-va-class-method-trong-ruby-on-rails-rEBRAKALG8Zj


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.