0

Scope gates trong Ruby: Phần 2Phần 1 chúng ta đã tìm hiểu:

 • method scope
 • class scope

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chủ đề sau:

 • module scope
 • nesting và scopes

Trước tiên, hãy thoải mái khi đọc bài Scope gates trong Ruby: Phần 1 trước khi tiếp tục.

Module Scope

Khi chúng ta sử dụng từ khóa module:

 • Giá trị của self thay đổi
 • Nội dung của module được nhúng trong một scope biệt lập

Hãy cùng xem một ví dụ sau

self # => main

outer_variable = 'hello'

module Commentable
 p self # => Commentable
 
 @instance_variable = 'hello world!'
 
 def self.hello
  p outer_variable # => NameError (undefined local variable or method `outer_variable' for Commentable:Module)
 end
 
 def self.hello_world
  p @instance_variable # => 'hello world!'
 end
end

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng trong module self có một giá trị khác - nó đề cập đến module Commentable.

Ngoài ra, chúng ta không có quyền truy cập vào các biến và phương thức được khai báo bên ngoài module.

Lưu ý rằng chúng ta có quyền truy cập vào các biến thể hiện trong các phương thức với cùng lý do được mô tả trong Phần I

Nesting and scopes

Khi chúng ta lồng một module hoặc một class bên trong một module khác thì:

 • giá trị của self thay đổi
 • nội dung của nested module được nhúng trong một phạm vi tách biệt
 • nested module có thể truy cập các biến cục bộ từ scope cao hơn
 • nested module có thể truy cập các biến instance được định nghĩa trong nesting scope (theo mình hiểu thì nesting scope nghĩa là các scope cao hơn hoặc cùng cấp)
local_variable = 'hello local'

module First
 self # => First
 
 @instance_variable = 'hello module First'

 def self.hello_world
  @instance_variable
 end

 module Second
  self # => First::Second
  
  def self.local_hello_world
   local_variable
  end

  def self.instance_hello_world
   @instance_variable
  end
 end
end

First.hello_world         # => 'hello module First'
First::Second.local_hello_world  # => NameError (undefined local variable or method `local_variable' for First::Second:Module)
First::Second.instance_hello_world # => nil

Ở đây, giá trị của selfFirst trong nesting module và First::Second trong nested module.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy module First::Second có thể truy cập vào biến @instance_variable được xác định trong module First

Thật vậy, @instance_variable bằng với nil bởi vì nó có một biến instance được khai báo mới trong module First::Second

Trong Phần III, chúng ta sẽ nói về khái niệm Flat Scope và chúng ta sẽ xem cách truy cập higher scope Các biến cục bộ trong một class hoặc module!

Tôi đã giải thích trong tất cả 2 bài viết rằng chúng ta không thể truy cập các biến cục bộ từ bên ngoài scope trong một module hoặc một class.

Nhưng Ruby là một ngôn ngữ cho phép! 😃


Scope gates trong Ruby: Phần cuối - flat scope


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.