Rxjs - Sử dụng concatMap và mergeMap

Khi làm việc với RxJS có 2 operators mình sử dụng khá thường xuyên khi cần xử lý nhiều luồng dữ liệu (stream).
Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng 2 operators concatMapmergeMap.

ConcatMap

concatMap thường được sử dụng khi chúng ta muốn xử lý dữ liệu theo thứ tự.
Giả sử bạn cần làm tính năng tự động lưu nội dung form (textarea để nhập nội dung).
Sử dụng concatMap có thể làm như sau:

const postId = 1;

this.form.valueChanges.pipe(
  concatMap(formData => {
    return this.http.put('/post/${postId}', formData)
  })
  .subscribe(
    result => console.log('Saved!')
  )
)

Ở ví dụ trên mỗi khi nội dung textarea thay đổi, chúng ta sẽ thực hiện gửi 1 http request (PUT request) lên server.
Và chỉ thực hiện gửi request tiếp theo khi request trước đó đã hoàn thành.
Điều này sẽ đảm bảo dữ liệu được lưu trong database luôn là dữ liệu mới nhất.

MergeMap

mergeMap thường được sử dụng khi chúng ta muốn xử lý các data đồng thời.
Như ở ví dụ trên, nếu chúng ta thay concatMap bởi mergeMap, request tiếp theo có thể sẽ được gửi trước khi request trước đó hoàn thành, và như vậy có thể dẫn đến trường hợp dữ liệu được lưu trên database
không phải là dữ liệu mới nhất của form.

Hãy thử một ví dụ với mergeMap.
Lần này bạn cần build vote app. Mỗi lần click vào button Vote sẽ gửi 1 POST request lên server và +1 cho vote.
Vì mỗi request sẽ tăng 1 vote. Request sau không cần đợi request trước đó hoàn thành nên có thể gửi các request đồng thời.

const btn = document.querySelector('#btn')

fromEvent(btn, 'click')
  .pipe(
    mergeMap(() => return this.http.post('/vote'))
  )
  .subscribe(
    result => console.log(result)
  )

Kết luận:

Khi chỉ có 1 stream, map có lẽ là operator duy nhất bạn cần.
Tuy nhiên khi có nhiều stream, sử dụng concatMapmergeMap sẽ giúp việc xử lý data trở nên đơn giản hơn.


All Rights Reserved