+6

[Ruby on rails]Sử dụng gem gon với JavaScript và Rails

I. GIỚI THIỆU

Mỗi khi muốn truyền dữ liệu từ controller ra view thì chắc hẳn ai cũng từng gặp khó khăn trong việc sử dụng dữ liệu này để làm việc với javascript. Gem Gon cho phép chúng ta sử dụng dữ liệu của Rails như một phần của JS, đặc biệt với các ứng dụng như Angular, Ember và SPA. Điều này giúp ta tránh phải gọi các hàm JS phức tạp trong view và cho phép chúng ta nhận được đầy đủ thông tin hơn so với việc lấy từng phần dữ liệu nhỏ về đối tượng.

Ngoài ra hiện tại chúng ta còn có thể dễ dàng làm mới lại dữ liệu trong các biến thông qua ajax bằng cách sử dụng gon.watch!.


II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

1.Hướng dẫn cơ bản

Khá dễ dàng để cài đặt và sử dụng trong project.

B1: Thêm gem "gon" vào Gemfile sau đó chạy lệnh bundle install.

B2: Chèn thêm <%= Gon::Base.render_data %>

<head>
 <title>some title</title>
 <%= Gon::Base.render_data %>
 <!-- include your action js code -->

hoặc <%= include_gon %>;(với rails 3) vào Giữa cặp thẻ <head></head> của file layouts/application.html.erb (hoặc đặt ở 1 file cụ thể nếu chỉ muốn sử dụng trong 1 phạm vi nhỏ hơn) để có thể sử dụng.

<html>
 <head>
  ...
  <%= include_gon %>
  ....
 </head>
 ...
 </html>

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng nó trong controller để lưu lại giá trị mà chúng ta muốn lấy, ví dụ:

class PostsController < ApplicationController
....
  def index
    @posts = Post.all
    gon.posts = @posts
    gon.title = "Title of Post"
  end
....
end

Gon có thể nhận dữ liệu theo khá nhiều cách và kiểu dữ liệu khác nhau, ví dụ:

@your_int = 123
@your_array = [1,2]
@your_hash = {'a' => 1, 'b' => 2}
gon.your_int = @your_int
gon.your_other_int = 345 + gon.your_int
gon.your_array = @your_array
gon.your_array << gon.your_int
gon.your_hash = @your_hash

gon.all_variables # > {:your_int => 123, :your_other_int => 468, :your_array => [1, 2, 123], :your_hash => {'a' => 1, 'b' => 2}}
gon.your_array # > [1, 2, 123]

# gon.clear # gon.all_variables sẽ được reset thành {}

Và gọi nó ra trong file JS

$(document).ready(function() {
  gon.posts.forEach(function(val) {
    console.log(val);
  }
  console.log(gon.title)
  console.log(gon.all_variables)
  ...
});

2. Kết hợp với ADM

Nếu trang web của bạn sử dụng các module AMD bạn có thể sử dụng include_gon_amd để hỗ trợ include các biến và coi các function như một module. Các tùy chọn chủ yếu giống như include_gon. Ví dụ kết quả sẽ như sau:

define('yourNameSpace', [], function() {
 var gon = {};
 gon.yourVariable = yourValue;
 // etc...

 return gon;
});

Cách sử dụng:

app/views/layouts/application.html.erb

include_gon_amd namespace: 'data'

JavaScript module

define(['data'], function(data) {
 alert(data.myVariable);
});

3. Làm mới dữ liệu với gon.watch

Bạn có thể sử dụng gon để làm mới dữ liệu mà không cần tải lại trang và viết các hàm js dài. Hỗ trợ dùng với gon.watch.rablgon.watch.jbuilder. Chi tiết cách sử dụng gon.watch mọi người có thể tham khảo tại: https://github.com/gazay/gon/wiki/Usage-gon-watch.

4. Các tiện ích khác

Gem Gon còn có thể kết hợp sử dụng cùng với Rabl, Rabl-Rails, Jbuilder hoặc với gon.global ta có thể gửi dữ liệu tới js từ bất cứ đâu. Các bạn có thể đọc hướng dẫn trong mục Tài liệu tham khảo phía dưới.


TỔNG KẾT

Qua đây cho thấy sự tương tác từ controller với javascript thực đơn giản, chúng ta có thể gửi ra 1 chuỗi, mảng, hay 1 object.... giúp việc xử lý trở nên đơn giản.

Note: Chúng ta có thể thay đổi variable namespace, nghĩa là sử dụng app.variableName thay cho gon.variableName bằng cách thêm <%= include_gon(namespace: 'app') %>; ở B2


Tài liệu tham khảo: https://github.com/gazay/gon

Rabl: https://github.com/gazay/gon/wiki/Usage-with-rabl

Jbuilder: https://github.com/gazay/gon/wiki/Usage-with-jbuilder

gon.global: https://github.com/gazay/gon/wiki/Usage-gon-global


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí