+4

Ruby on Rails API with Vue.js - Configuring Rails - 02

Back-end

Back-end của chúng ta sẽ là một ứng dụng Rails được lược bỏ phần view. Rails cung cấp chế độ "api" một cách tiện lợi bằng cách thêm flash --api khi chạy lệnh tạo ứng dụng mới.

Tạo ứng dụng với chế độ API

$ rails new recordstore-back --api

Thêm Gems

 1. Bỏ comment rack-corsbcrypt
 2. Thêm redisjwt_sessions
 3. Chạy lệnh bundle install

Gem file ở hiện tại sẽ như này:

# Gemfile - Jan 2019
source 'https://rubygems.org'
git_source(:github) { |repo| "https://github.com/#{repo}.git" }

ruby '2.5.3'

# Bundle edge Rails instead: gem 'rails', github: 'rails/rails'
gem 'rails', '~> 5.2.2'
# Use sqlite3 as the database for Active Record
gem 'sqlite3'
# Use Puma as the app server
gem 'puma', '~> 3.11'
# Build JSON APIs with ease. Read more: https://github.com/rails/jbuilder
# gem 'jbuilder', '~> 2.5'
# Use ActiveModel has_secure_password
gem 'bcrypt', '~> 3.1.7'

# Use ActiveStorage variant
# gem 'mini_magick', '~> 4.8'

# Use Capistrano for deployment
# gem 'capistrano-rails', group: :development

# Reduces boot times through caching; required in config/boot.rb
gem 'bootsnap', '>= 1.1.0', require: false

# Use Rack CORS for handling Cross-Origin Resource Sharing (CORS), making cross-origin AJAX possible
gem 'rack-cors'
gem 'redis', '~> 4.1'
gem 'jwt_sessions', '~> 2.3'

group :development, :test do
 # Call 'byebug' anywhere in the code to stop execution and get a debugger console
 gem 'byebug', platforms: [:mri, :mingw, :x64_mingw]
end

group :development do
 gem 'listen', '>= 3.0.5', '< 3.2'
 # Spring speeds up development by keeping your application running in the background. Read more: https://github.com/rails/spring
 gem 'spring'
 gem 'spring-watcher-listen', '~> 2.0.0'
end

# Windows does not include zoneinfo files, so bundle the tzinfo-data gem
gem 'tzinfo-data', platforms: [:mingw, :mswin, :x64_mingw, :jruby]

Tạo User model

Như đã nói ở bài trước, chúng ta sẽ không sử dụng gem Devise, Rails có một số tích hợp tiện dụng khác cho việc thiết lập xác thực người dùng (authentication). Gem Devise có vẻ khá phổ biến và dù sao chúng ta cũng đang tìm hiểu công nghệ, tại sao chúng ta không thử thêm các loại gem khác hoạt động tương tự Devise, nhỉ? 😌😌

Để đơn giản, chúng ta sẽ tạo User model chưa có quan hệ với Record hoặc Artist. Những quan hệ này sẽ được thêm vào sau để User có thể tương tác (thêm, sửa, xóa) Artist và Record trên ứng dụng với giao diện front-end.

$ rails g model User email:string password_digest:string

Trường password_digest sẽ sử dụng gem bcrypt mà chúng ta đã bỏ comment trong quá trình thiết lập ban đầu. Nó tạo ra một phiên bản token của mật khẩu để bảo mật tốt hơn.

Chúng ta cần phải sửa đổi migration file để các trường emailpassword_digest mặc định không thể null.

# db/migrate/20190105164640_create_users.rb
class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_table :users do |t|
   t.string :email, null: false
   t.string :password_digest, null: false

   t.timestamps
  end
 end
end

Chạy lệnh migrate:

$ rails db:migrate

Tạo Artist model

Model Artist sẽ có quan hệ has_many đối với mỗi Record (sẽ tạo ở dưới)

$ rails g scaffold Artist name

Thông thường khi chạy scaffold, Rails sẽ tự động sinh tất cả các thứ cần có để có thể tương tác ngay với một model: model, controller, view... nhưng ở đây Rails không sinh ra view, điều này xảy ra là do API-mode đang hoạt động đấy.

Tạo Record model

Record sẽ có thêm vài trường so với Artist, belongs_to Artist và User

$ rails g scaffold Record title year artist:references user:references

Chạy lệnh migrate:

$ rails db:migrate

Namespacing API

Tiếp theo, chúng ta cần làm việc với routing. APIs thường thay đổi, xu hướng chung là giới thiệu các phiên bản, cho phép bên thứ ba chọn phiên bản API mới nếu họ thấy phù hợp. Điều này giúp ít lỗi hơn cho mọi người nhưng đi kèm với việc bạn phải thiết lập back-end, chủ yếu liên quan đến routing và vị trí tệp.

Để namespace ứng dụng với phiên bản đầu tiên, chúng ta cần sửa lại ở routing:

# /config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 namespace :api do
  namespace :v1 do
   # routes go here
  end
 end
end

Update routes

Tiếp theo, chúng ta cần thêm các resources bên trong các namespace

# /config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 namespace :api do
  namespace :v1 do
   resources :artists
   resources :records
  end
 end
end

Sau khi cập nhật routes.rb, chúng ta cũng cần đặt controllers về đúng vị trí: di chuyển artistscontroller.rbrecordscontroller.rb vào thư mục trong đường dẫn app/controllers/api/v1/ ... Hãy chắn chắn bạn đã sửa cả hai, sau đấy restart lại server nếu nó vẫn đang chạy.

Dưới đây là artists controller:

# app/controllers/api/v1/artists_controller.rb
module Api
 module V1
  class ArtistsController < ApplicationController
   before_action :set_artist, only: [:show, :update, :destroy]

   def index
    @artists = Artist.all

    render json: @artists
   end

   def show
    render json: @artist
   end

   def create
    @artist = Artist.new(artist_params)

    if @artist.save
     render json: @artist, status: :created
    else
     render json: @artist.errors, status: :unprocessable_entity
    end
   end

   def update
    if @artist.update(artist_params)
     render json: @artist
    else
     render json: @artist.errors, status: :unprocessable_entity
    end
   end

   def destroy
    @artist.destroy
   end

   private
   def set_artist
     @artist = Artist.find(params[:id])
   end

   def artist_params
     params.require(:artist).permit(:name)
   end
  end
 end
end

Và records_controller.rb

module Api
 module V1
  class RecordsController < ApplicationController
   before_action :set_record, only: [:show, :update, :destroy]

   def index
    @records = current_user.records.all

    render json: @records
   end

   def show
    render json: @record
   end

   def create
    @record = current_user.records.build(record_params)

    if @record.save
     render json: @record, status: :created
    else
     render json: @record.errors, status: :unprocessable_entity
    end
   end

   def update
    if @record.update(record_params)
     render json: @record
    else
     render json: @record.errors, status: :unprocessable_entity
    end
   end

   def destroy
    @record.destroy
   end

   private
   def set_record
    @record = current_user.records.find(params[:id])
   end

   def record_params
    params.require(:record).permit(:title, :year, :artist_id)
   end
  end
 end
end

Như vậy chúng ta đã config cơ bản các model, routing, controller cho back-end, vẫn còn khá đơn giản và không có gì mới ngoài Rails nhỉ? 😅😅 Phần sau mình sẽ thiết lập xác thực người dùng sử dụng JWT_Sessions nhé, phần này đến đây thôi. 😌

Sayonara!! (。◡﹏◡。)

Nguồn tham khảo

https://web-crunch.com/ruby-on-rails-api-vue-js/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.