Ruby module: Include, Prepend và Extend

Module hẳn là một tính năng thú vị và quen thuộc với Ruby developer, bạn có thể sử dụng chúng để tổ chức các chức năng đặc biệt và đính kèm class thay vì sử dụng kế thừa.

module MyModule
 def my_method
  # do something
 end
end

class MyClass
 include MyModule
end

obj = MyClass.new
obj.my_method

include là cách phổ biến nhất để import code từ module vào một class, ngoài ra Ruby còn cung cấp 2 cách khác để làm điều này là extenndprepend. Bài viết hôm nay mình sẽ phân biệt sự khác nhau khi sử dụng 3 cách để import code của module vào class.

Ancestors chain

Tạm dịch là chuỗi tổ tiên (nghe hơi chuối nên mình xin được sử dụng cụm từ ancestors chain)

Khi một class được tạo ra, nó sẽ có một list ancestors - là tên của class mà nó kế thừa, và những module mà nó import vào. Ví dụ:

module MyModule
end

class MyClass
 include MyModule
end

> MyClass.ancestors
=> [MyClass, MyModule, Object, Kernel, BasicObject]

Như ta thấy ancestor chain này nó sẽ đi theo thứ tự kế thừa và include. Đầu tiên sẽ là class MyClass, và kết thúc là BasicObject - là class tổ tiên của Ruby. Khi tìm kiếm một method được gọi, Ruby sẽ thực hiện tìm kiếm qua từng class theo thứ tự trong list này, cho đến khi tìm thấy thì dừng lại, hoặc trả về method missing nếu đã tìm tới BasicObject mà không thấy.

Hiểu được cơ bản về ancestors chain của Ruby class, bây giờ chúng ta có thể so sánh sự khác nhau giữa 3 cách import module.

include

include là cách đơn giản nhất và thường được sử dụng khi muốn import một module. Khi include một module vào một class, Ruby sẽ add module này vào ancestors chain của class đó, ngay sau class đó, và trước superclass của class đó.

Với ví dụ bên trên, ta có thể thấy MyModule được insert vào ancestors chain của MyClass ngay phía sau MyClass và phía trước Object - superclass của MyClass.

Ví dụ:

module M1
 def run
   puts "I am M1"
 end
end

class C1
 include M1
 def run
   puts "I am C1"
 end
end

> C1.ancestors
=> [C1, M1, Object, Kernel, BasicObject]

> obj = C1.new
> obj.run
=> "I am C1"

Khi ta gọi obj.run, Ruby sẽ thực hiện tìm kiếm method my_method trong ancestors chain của class của obj là C1. Nó sẽ tìm kiếm từ dưới lên trên và thực thi method đầu tiên tìm thấy.

prepend

prepend được available từ Ruby 2.0, tuy nhiên nó có vẻ ít được sử dụng hơn so với includeextend.

prepend hoạt động tương tự như include, tuy nhiên có điểm khác biệt là vị trí nó được import vào ancestors chain. Khi ta thực hiên prepend một module vào class, module này sẽ được import vào trước class đó trong ancestors chain.

module M1
 def run
   puts "I am M1"
 end
end

class C1
 prepend M1
 def run
   puts "I am C1"
 end
end

> C1.ancestors
=> [M1, C1, Object, Kernel, BasicObject]

> obj = C1.new
> obj.run
=> "I am M1"

extend

Khác với includeprepend, khi sử dụng extend trong một class các method sẽ được import vào như là những class method chứ không phải là instance method.

Nếu ta sử dụng extend thì module được extend vào class sẽ không được add vào ancestors chain của class đó. Vì vậy chúng ta không thể gọi những method trong module bằng object của class đó được.

module M1
 def run
  puts "I am M1"
 end
end

class C1
 extend M1
end

> C1.ancestors
# => [C1, Object, Kernel, BasicObject]
> C1.new.run
# => undefined method `run' for #<C1:....>

Vậy thì khi sử dụng extend, module và class sẽ liên kết với nhau như thế nào? Khi sử dụng extend Ruby sẽ import những method của module vào ancestors chain của singleton class của class đó. Singleton class là những class chứa các singleton method và class method của một object (hoặc một class). Để hiểu về định nghĩa singleton class, singleton method, các bạn có thể tìm kiếm trong Viblo.

Khi các method được import vào singleton class, ta có thể gọi các method đó như là class method:

> C1.run
# => I am M1

Một cách thông thường để bạn có thể sử dụng 1 module mà có thể import cả class methods và instance methods là sử dụng included

module M1
 module ClassMethods
  def my_class_method
  end
 end
 
 def self.included(base)
  base.extend(ClassMethods)
 end
 
 def my_instance_method
 end
end

class C1
 include M1
end

> C1.my_class_method
> C1.new.my_instance_method

Qua bài viết hi vọng các bạn hiểu được sự khác nhau của 3 cách import module vào class mà mình đã đề cập.

Thank for your reading!

Bài viết tham khảo từ: https://medium.com/@leo_hetsch/ruby-modules-include-vs-prepend-vs-extend-f09837a5b073