0

Ruby method parameters


Khi làm việc với các method trong ruby, các bạn có thể gặp các trường hợp tham số được định nghĩa trong method sẽ có dạng: *args, **kwargs, &block, ... Vậy chúng là gì, hôm nay ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này thông qua ruby method parameters

🐧


Default parameters

 • Khi định nghĩa một method, ta có thể chỉ ra giá trị default (mặc định) cho chúng. Khi method được gọi, nếu các giá trị arguments (đổi số) ít hơn những giá trị parameters (tham số) được khai báo trước đó thì những tham số mặc định sẽ sử dụng những giá trị được gán mặc định đó.
   def info(name, sex="male")
      puts "Name: #{name}, with sex: #{sex}"
   end
  
   info("huy", "female") 
   # => Name: huy, with sex: female
   info("huy") 
   # => Name: huy, with sex: male
  
 • Nếu trong định nghĩa method có nhiều hơn một default parameter thì những parameters này phải được đặt liền kề nhau. Ví dụ, không thể đặt một parameter khác nằm giữa hai default parameter được.
 • method có nhiều hơn một default parameter khi được thực thi với một danh sách các arguments được truyền vào, thì những arguments này sẽ được gắn giá trị cho các default parameters từ trái sang phải:
   def f(a, b=1, c=2)
    puts a, b, c
   end
   
   f(10) 
   # => 10, 1, 2
   f(10, 100) 
   # => 10, 100, 2
   f(10, 100, 200) 
   # => 10, 100, 200
  

Parameter with splat operator (*)

 • Tham số kiểu mảng được gắn dấu * phía trước được sử dụng khi muốn truyền một mảng các đối số bất kỳ:
   def f(first, *rest)
     puts rest, rest.class
   end
  
   f(1, 2, 3, 4) 
   # => [2, 3, 4], Array
  
 • Một method có không quá một tham số loại này, tham số kiểu mảng phải theo liền kề sau những tham số mặc định, và có thể đứng trước các tham số bình thường khác:
   def f(a=1, *args, b)
     puts "a: #{a}, args: #{args}, b: #{b}"
   end
  
   f(10, 20, 30, 40) 
   # => a: 10, args: [20, 30], b: 40
  
 • Ngoài ra, * còn được sử dụng khi ta muốn truyền một mảng các đối số khi gọi method:
  def f(name, age, sex)
    puts name, age, sex
  end
  
  user = ["sherlock", 20, "male"]
  f(*user)
  # => sherlock, 20, male

Mapping arguments to parameters

Ta sẽ tìm hiểu cách ruby gán các đối số được truyền tới các tham số đã được định nghĩa trong method.

Giả sử một methodo tham số original (tham số thường), d tham số được gán giá trị mặc định, 1 tham số kiểu mảng. method được gọi với a đối số, khi đó:

 • Nếu a < o: lỗi ArgumentError xảy ra
 • Nếu o <= a <= o+d: a-o tham số mặc định sẽ được gán giá trị, phần còn lại, o+d-a tham số mặc định sẽ sử dụng giá trị mặc định ban đầu.
 • Nếu a > o+d: a-o-d đối số được truyền vào sẽ gán cho tham số mảng cuối cùng

Using hash for named arguments

Khi một method yêu cầu nhiều hơn 2 hoặc 3 tham số sẽ rất khó trong việc thực thi method này, ta cần phải nhớ hết thứ tự của tất cả các tham số này khi truyền các đối số vào. Đễ giải quyết vấn đề này, trong ruby ta có thể sử dụng hash argument:

 def f(opts)
  puts opts
 end
 
 f({name: "huy", age: 11}) 
 # => {:name=>"huy", :age=>11}
 • Nếu trong method tham số dạng hash nằm ở cuối cùng (hoặc theo sau nó là một block), ta có thể bỏ qua dấu {} khi gọi method đó:
   f(name: "huy", age: 11)
   # => {:name=>"huy", :age=>11}
  

Parameter with double splat (**) operator

Một cách nữa để khai báo tham số kiểu hash: dùng **:

 def f(**hash)
   puts hash
 end
 
 f(a: 1, b: 2)
 # => {:a=>1, :b=>2}
 f()
 # Nếu không truyền đối số nào, mặc định cho `hash` sẽ là `{}`
 # => {}

Block arguments with (&)

 • Một block có thể được truyền vào khi gọi method:
   def f(name, &block)
     yield name
   end
  
   f("sherlock") { |name| puts name }
   # => sherlock
  
  Nếu trong danh sách tham số không có &, block vẫn có thể được truyền vào qua {} hoặc do; ;end
 • Lưu ý rằng tham số với & chỉ được định nghĩa một lần duy nhất, và nó phải được đặt ở vị trí cuối cùng trong danh sách:
 def f(&block, &other_block)
  ...
  end
 # => syntax error, unexpected ',', expecting ')'
 
 def f(&block, name)
  ...
  end
  
  # => syntax error, unexpected ',', expecting ')'


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.