+2

RSpec: sự khác nhau giữa Mocks và Stub

Sau một thời gian tìm hiểu và làm quen với MocksStubs trong RSpec mình vẫn không thể phân biệt rõ ràng Mocks và Stubs nên thường dùng lẫn lộn giữa chúng. Ở chúng có những điểm tương đồng nhưng cũng có sự khác biệt nên sẽ có những trường hợp sử dụng tối ưu riêng. Hôm nay mình sẽ giải thích giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữ chúng.

Định nghĩa

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua một chút về định nghĩa của Mocks, Stubs và Double trong RSpec:

Double

It’s a dumb object we create that stands-in for an object we need in order to test something.

Có thể hiểu đơn giản là nó đại diện cho một Object bất kỳ nào đó mà chúng ta có thể sử dụng trong quá trình test

Stubs

Stubs allow an object to receive messages/methods. Usually they’re Doubles but we can allow ‘real’ objects to receive messages/methods too.

Stubs cho phép một Object nhận một hoặc nhiều message/method. Thông thường thì Object ở đây thường là Double nhưng nó cũng có thể là một object "thực sự".

Mocks

Objects with expectations. Key word being expect.

Mocks thể hiện những mong muốn dành cho một Object với keyword expect.

Sự khác biệt giữa Mocks và Stubs

Ok, bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu sự khác biệt giữa Mocks và Stubs.

Stubs

allow(some_object).to receive(some_method).and_return(some_value)

Mocks

expect(some_object).to receive(some_method).and_return(some_value)

Dựa vào method allowexpect của Stubs và Mocks ta cũng có thể hình dung được phần nào bản chất của chúng. Mocks thể hiện những sự mong đợi khi gọi đến một method nào đó, nó có thể là kết quả trả về, là đối số truyền vào method đó hay là số lần gọi đến method đó. Trong khi đó Stubs chỉ như là định nghĩa/cho phép một object gọi đến một method và trả về một kết quả nào đó.

Chúng ta cùng đi vào một ví dụ để hiểu rõ hơn về chúng:

class DataProcessor
 Error = Class.new(StandardError)

 def process(data, validator)
  raise Error unless validator.valid?(data)

  # simple logic to show the idea
  "#{data} processed"
 end
end

Cùng xem chúng ta có gì ở đoạn code trên. Chúng ta có class DataProcessor với method process với hai đối số là datavalidator. Nếu validator.valid?(data) trả về true thì sẽ thêm chuỗi string "processed" vào cuối dãy data.

Bây giờ để viết Unit Test cho method process trên chúng ta cần kiểm tra hai trường hợp:

 • validator.valid?(data) trả về true
 • validator.valid?(data) trả về false

Thông thường để cover được hai trường hợp trên chúng ta sẽ tạo giá trị của datavalidator hai lần để validator.valid?(data) trả về hai giá trị true và false. Nhưng khi sử dụng Stubs chúng ta không cần quan tâm đến việc tạo data.

Trước tiên hãy tạo một file spec cho class DataProcessor:

require 'spec_helper'

describe DataProcessor do
 let(:processor) { described_class.new }  
end

Tiếp theo thêm vào một case đơn giản:

require 'spec_helper'

describe DataProcessor do
 let(:processor) { described_class.new }

 it 'adds processed to valid data' do
  expect(processor.process('foo', validator)).to eq('foo processed')
 end
end

Tiếp theo tạo thêm một Double để đại điện cho object validator:

validator = double(:validator)

Ở đây chúng ta thấy công việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thay vì phải tạo ra một mới object validator để sử dụng thì chúng ta chỉ cần tạo ra một Double để đại diện cho validator. Trong một số trường hợp khi việc tạo mới một object có thể vô cùng khó khăn hoặc thậm chí bạn không biết làm sao để tạo mới một object mong muốn, khi đó bạn sẽ thấy được lợi thế của Double.

Bây giờ chính là lúc chúng ta sử dụng đến Stubs, chúng ta sẽ allow validator receive method valid? và trả về giá trị mà chúng ta mong muốn.

allow(validator).to receive(:valid?).and_return(true)

Có một cách khác để định nghĩa Stubs, thay vì phải định nghĩa một Double sau đó đến Stub thì chúng ta có thể gộp vào thành một:

validator = double(:validator, valid?: true)

Nhưng với cá nhân mình thì mình quen với cách ở trên hơn mặc dù nó hơi dài dòng 😁

Bây giờ đoạn code của chúng ta sẽ như sau:

require 'spec_helper'

describe DataProcessor do
 let(:processor) { described_class.new }

 it 'adds processed to valid data' do
  validator = double(:validator, valid?: true)
  expect(processor.process('foo', validator)).to eq('foo processed')
 end
end

Ok, bây giờ cùng thêm trường hợp validator.valid?(data) trả về false:

require 'spec_helper'

describe DataProcessor do
 let(:processor) { described_class.new }

 context 'with valid data' do
  it 'adds processed to data' do
   validator = double(:validator, valid?: true)
   expect(processor.process('foo', validator)).to eq('foo processed')
  end
 end

 context 'with invalid data' do
  it 'raises Error' do
   validator = double(:validator, valid?: false)
   expect { processor.process('foo', validator) }.to raise_error(DataProcessor::Error)
  end
 end
end

Để chắc chắn rằng validator có gọi đến method valid? với argument là data chúng ta sẽ thêm một case sử dụng Mocks để kiểm tra:

it 'calls validator.valid?' do
  validator = double(:validator)

  expect(validator).to receive(:valid?).with('foo').and_return(true)
  processor.process('foo', validator)
 end

Trong case trên chúng ta định nghĩa một Double validatorexpect nó gọi đến method valid? với argument là "foo" và trả về true. Đó chính là điểm khác biệt chính nhất giữa Mocks và Stubs. Đối với Stubs thì chúng ta "cho phép" một object "nhận" một method và trả về kết quả, trong khi đối với Mocks thì chúng ta "mong muốn" object "nhận" một method. Do đó đối với Stubs thì nó sẽ không kiểm tra số lần object gọi đến method đó, còn đối với Mocks thì nó sẽ kiểm tra số lần object gọi đến method và trả về error nếu nó không gọi đến method đó lần nào(nếu không chỉ định thì số lần mong muốn mặc định nó sẽ là 1).

Ví dụ khi chúng ta bỏ đi dòng:

raise Error unless validator.valid?(data)

khi đó case số 3 sẽ báo lỗi:

(Double :validator).valid?("foo")
expected: 1 time with arguments: ("foo")
received: 0 times

Như mình đã đề cập, Stub và Mocks không chỉ hoạt động với Double mà còn có thể sử dụng một object thực sự

class DataProcessor
 Error = Class.new(StandardError)

 def process(data)
  raise Error unless Validator.new.valid?(data)

  "#{data} processed"
 end
end

class Validator
 def valid?(data)
  true
 end
end

Như ví dụ trên, bây giờ method process chỉ nhận vào một đối số là data và chúng ta sử dụng class Validator để check valid?. Việc viết RSpec cũng tương tự như trên nhưng thay vì phải tạo một Double của validator thì chúng ta có thể allowexpect trực tiếp một instance của Validator.

RSpec cung cấp hai methods:

 • allow_any_instance_of
 • expect_any_instance_of chúng ta có thể sử dụng hai methods trên để Mocks và Stub bất kỳ instance nào của một class:
require 'spec_helper'

describe DataProcessor do
 let(:processor) { described_class.new }

 context 'with valid data' do
  it 'adds processed to data' do
   # it works because true is default value for Validator
   expect(processor.process('foo')).to eq('foo processed')
  end
 end

 context 'with invalid data' do
  it 'raises Error' do
   allow_any_instance_of(Validator).to receive(:valid?).and_return(false)
   expect { processor.process('foo') }.to raise_error(DataProcessor::Error)
  end
 end

 it 'calls validator.valid?' do
  expect_any_instance_of(Validator).to receive(:valid?).with('foo').and_return(true)
  processor.process('foo')
 end
end

Bên cạnh đó RSpec cũng hỗ trợ rất nhiều method hữu ích khác, bạn có thể tìm hiểu thêm ở RSpec Mocks

Hy vọng bài viết của mình đã giúp bạn hiểu được sự khác biệt giữa Mocks và Stub

Tài liệu tham khảo

http://rubyblog.pro/2017/10/rspec-difference-between-mocks-and-stubs


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí