+3

[RoR] JWT On Rails - Demo Book List

Dạo gần đây loanh quanh với Node.js mãi. Nay mình đổi gió sang RoR làm bài demo về JWT (JSON Web Tokens).
JWT thực ra không mới, các bạn có thể tìm hiểu trên Viblo có rất nhiều bài viết về JWT. Mình cũng đọc qua nhiều bài mà chưa có thực hành cái nào cho ra hồn nên nay quyết định thực hành một vài bài về JWT theo từng chủ đề mà mình tìm hiểu được hoặc nghĩ ra (maybe ✌️ ).
Vì là bài đầu tiên nên mình sẽ đi từ cấp độ gà con lên nhé.

1. Tổng quan project demo

Project name: Kho sách Faker
Project Function: API only

 • Người dùng có thể tự tạo account;
 • Người dùng dùng đăng nhập và nhận token để truy xuất resources;
 • Người dùng có thể xem list Sách (không content) mà không cần đăng nhập, nhưng muốn xem chi tiết 1 quyển sách (có content) thì phải đăng nhập.

Project được thực hiện trên:

 • Ruby On Rails phiên bản 6.0.3.4
 • Ruby versiion 2.5.1

2. Thực hành

2.1. Khởi tạo User API:

Đầu tiên, dĩ nhiên tạo project rails thôi nào. Vì mình chỉ dùng API nên không cần tạo views làm gì.

rails new testjwtapi --database=mysql --api

Sau đó, thêm vào Gemfile các gem sau và chạy bundle:

gem 'rack-cors'
gem 'bcrypt', '~> 3.1.7'
gem 'jwt'
gem 'faker'

Mục đích sử dụng các gem (libs) này như sau:

 • rack-cors: cho phép quản lý Cross Origin Resource Sharing (CORS), chỉ định URLs nào được phép thực hiện request đến server của mình;
 • bcrypt: dùng để encrypt chuỗi. Cụ thể, ở đây sẽ sử dụng để encrypt password và verify password lúc login có khớp với encrypted password của tài khoản mà người dùng đã đăng ký hay không?
 • JWT: dùng tạo token sau khi user login thành công. Lúc này, server trả về token cho người dùng. Người dùng sử dụng token này truy xuất vào tài nguyên được phép.
 • faker: thì đúng như tên gọi của nó. Trong project này mình dùng để fake thông tin sách.
  Bước tiếp theo, mình sẽ config config/initializers/cors.rb. Tạm thời sẽ để thuộc tính origin và resource là ''* để cho phép mọi nguồn đều có thể thực hiện request đến server của mình. Config như sau:
Rails.application.config.middleware.insert_before 0, Rack::Cors do
 allow do
  origins '*'

  resource '*',
   headers: :any,
   methods: [:get, :post, :put, :patch, :delete, :options, :head]
 end
end

Tiếp theo mình sẽ tạo các routes ban đầu cho api server:

resource :users, only: :create
post "/login", to: "users#login"
get "/auto_login", to: "users#auto_login"

Tạo model User:

rails g model User username:string password_digest:string age:integer

Thêm vào model User has_secure_password để thông báo cho bcrypt cần thực hiện công việc nó phải làm.
Tiếp theo tạo Users controller

rails g controller Users

Các bạn thực hiện config config/database.yml để kết nối đến database của các bạn trước khi thực hiện việc migration nha.
Tạo, migrate và fake ít database để test

#seed.rb
if !User.exists?
 puts "Create Users"

 5.times do
  User.create username: Faker::Name.name.downcase.gsub(" ", ""),
   password: "123456", age: [*18..40].sample
 end
end
rails db:create && rails db:migrate && rails db:seed

Vì chúng ta cần xác thực mọi request đến api server trừ (tạo user và login) nên cần một method xác thực cho mọi request đến. Trong application_controller thực hiện như sau:

class ApplicationController < ActionController::API
 before_action :authorized

 def encode_token payload
  JWT.encode(payload, Rails.application.secrets.secret_key_base)
 end

 def auth_header
  # Authorization: 'Bearer <token>'
  request.headers['Authorization']
 end

 def decode_token
  if auth_header
   token = auth_header.split(' ')[1]
   begin
    JWT.decode(token, Rails.application.secrets.secret_key_base, true, algorithm: 'HS256')
   rescue JWT::DecodeError
    nil
   end
  end
 end

 def logged_in_user
  if decode_token
   user_id = decode_token[0]["user_id"]
   @user = User.find_by id: user_id
  end
 end

 def logged_in?
  !!logged_in_user
 end

 def authorized
  render json: {message: "Please log in"}, status: :unauthorized unless logged_in?
 end
end

encode_token: nhận tham số đầu vào là payload. Payload thực ra là một hash (key/value) mà chúng ta muốn lưu lại trong token và chúng được sign bằng key bí mật. Ở đây mình sử dụng luôn secret_key_base của Rails theo môi trường.
auth_header: nhằm đảm bảo các request đến luôn có header authorization
before_action: authorized cho Rails biết rằng cần thực hiện method authorized trước khi bất kỳ request nào đến API. Ở đây, chính là đảm bảo người dùng đã logged in.
decode_token: Nếu header xác thực đúng, method này sẽ parse string token, xác thực và lấy các key/value trong payload. Nếu xác thực thất bại sẽ trả về nil
logged_in_user Nếu việc decode token thành công, method này sẽ lấy username từ payload và tìm kiếm user tương ứng trong database.
logged_in: trả về true nếu user đã logged in.
authorized trả về message nếu user chưa log in.
Tiếp đến, trong app/controllers/user_controller.rb, thực hiện xử lý như sau:

class UsersController < ApplicationController
 before_action :authorized, only: :auto_login

 def create
  @user = User.create user_params
  if @user.valid?
   token = encode_token user_id: @user.id
   render_json_token token
  else
   render json: {error: "Invalid username or password"}
  end
 end

 def login
  @user = User.find_by username: params[:username]

  if @user && @user.authenticate(params[:password])
   token = encode_token user_id: @user.id
   render_json_token token
  end
 end

 def auto_login
  render json: @user.as_json(only: :username)
 end

 private

 def user_params
  params.permit(:username, :password, :age)
 end

 def render_json_token token
  render json: {user: @user.username, token: token}
 end
end

before_action :authorized, only: :auto_login chỉ yêu cầu thực hiện method xác thực authorized (ở Application Controller) khi thực hiện auto_login.
create tạo mới user. Nếu tạo mới thành công sẽ tạo mới JWT token kèm thông tin user_id và trả về trong response.
login tìm kiếm và xác thực user dựa trên username và password. Nếu chính xác, trả về JWT token có chứ kèm thông tin user_id trong response.
auto_login: nếu user đã logged in sẽ trả về username của user.
Giờ đến lúc Test thử API server rồi:

-------
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json' localhost:3000/users -d '{"username": "christmas", "password": "123456"}' |json_pp 
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  161  0  114 100  47  333  137 --:--:-- --:--:-- --:--:--  333
{
  "user" : "christmas",
  "token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2fQ.wnJcQQ1dOD5gLN1f6yx_olqFmSCXItSX70iVlVhTnfU"
}
---------
curl -XGET -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjoxfQ.eqLxff7uXl8Xmo-Jc7aVrLKJU7ICdjAeCmWD3Mkahrs' localhost:3000/auto_login |json_pp 
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  27  0  27  0   0  2747   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3000
{
  "username" : "freddieadams"
}

Như vậy, bước đầu API đã ổn phải không nào. Và chức năng tạo được account cho người dùng và sử dụng token để đăng nhập đã hoạt động được nha.

2.2. Thêm Book API:

Giờ chúng ta thêm phần xử lý cho Book API nào.
Khởi tạo Book Model:

rails g model Book title:string author:string genre:string content:string

Khởi tạo Books Controller

rails g controller books index show

Migrate cho books:

rail db:migrate

Tạo dữ liệu mẫu cho Books bằng cách thêm vào seeds.rb như sau (hoặc tùy bạn nha):

if !Book.exists?
 puts "Create Book"

 50.times do
  Book.create title: Faker::Book.title, author: Faker::Book.author,
   genre: Faker::Book.genre, content: Faker::Lorem.paragraph(sentence_count: [*5..10].sample)
 end
end

Theo yêu cầu thì có thể xem được list danh sách khi chưa cần đăng nhập, nhưng muốn xem nội dung thì phải đăng nhập, nên trong books controller xử lý như sau:

class BooksController < ApplicationController
 skip_before_action :authorized, only: :index

 def index
  render json: Book.all.as_json(except: [:created_at, :updated_at, :content])
 end

 def show
  render json: Book.find_by(id: params[:id]).as_json(except: [:created_at, :updated_at])
 end
end

Vì trong Application Controller đã thiết lập before_action :authorized, nên mặc định các method trong books controller trước khi được thực hiện thì phải authorized. Do đó, sử dụng skip_before_action :authorized, only: :index để không thực hiện authorized, tức là không yêu cầu đăng nhập cho việc list danh sách books. Còn việc xem chi tiết 1 quyển sách cụ thể thì vẫn phải yêu cầu đăng nhập.
Cùng thử thực hiện việc gọi lần lượt đến các API nào:

-----------
curl -XGET localhost:3000/books |json_pp
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 4394  0 4394  0   0  181k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 186k
[
  {
   "author" : "John Pfeffer",
   "title" : "For a Breath I Tarry",
   "id" : 1,
   "genre" : "Mythopoeia"
  },
  {
   "title" : "The Way of All Flesh",
   "author" : "Jarred Schmidt",
   "genre" : "Classic",
   "id" : 2
  },
  {
   "author" : "Dr. Lavone VonRueden",
   "title" : "As I Lay Dying",
   "id" : 3,
   "genre" : "Metafiction"
  },
...
]
-----------

-----------
curl -XGET localhost:3000/books/1 |json_pp
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  27  0  27  0   0  4234   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4500
{
  "message" : "Please log in"
}

-----------

-----------
curl -XGET -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjoxfQ.eqLxff7uXl8Xmo-Jc7aVrLKJU7ICdjAeCmWD3Mkahrs' localhost:3000/books/1 |json_pp
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  192  0  192  0   0 20280   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 21333
{
  "genre" : "Mythopoeia",
  "title" : "For a Breath I Tarry",
  "author" : "John Pfeffer",
  "content" : "Repudiandae aut nobis. Fugit magni et. Vel in quibusdam. Quia rerum soluta. Mollitia atque sit.",
  "id" : 1
}
-----------

Như vậy, Book API xử lý đúng yêu cầu rồi. Yeah! ✌️

3. Nguồn tham khảo

Trong bài này, còn một số vấn đề mình chưa xử lý. Các vấn đề này sẽ được tiếp tục xử lý ở các bài viết sau.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết của mình.
Bài viết không thể tránh khỏi thiếu xót hoặc sai chính tả, câu chữ.
Trong bài viết mình dựa chỉ yếu vào các nguồn tham khảo sau:

Sitepoint: https://www.sitepoint.com/introduction-to-using-jwt-in-rails/
Bản thân mình thấy bài viết này cung cấp đủ thông tin cơ bản để có thể hiểu về JWT.

Bài viết: Ruby on Rails API with JWT Auth Tutorial https://dev.to/alexmercedcoder/ruby-on-rails-api-with-jwt-auth-tutorial-go2
Mình thấy bài viết này đủ tốt để khởi đầu với JWT.
Project demo của mình được thực hiện dựa trên bài viết này.

Các bài viết của nhiều tác giả trên Viblo giúp mình hiểu hơn về JWT
Source code: https://github.com/dtmhdev89/testjwtapi


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.