REST API đơn giản với Laravel 5.8

Hướng dẫn REST API đơn giản với Laravel framework.

Vậy REST API là gì? tại sao chúng ta phải sử dụng nó?

I. Chúng ta sẽ tìm hiểu REST là gì? API là gì?

REST (REpresentational State Transfer) được đưa ra vào năm 2000, trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas Fielding (đồng sáng lập giao thức HTTP). Nó là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, là một phong cách kiến trúc cho việc thiết kế các ứng dụng có kết nối. Nó sử dụng HTTP đơn giản để tạo cho giao tiếp giữa các máy.

API (Application Programming Interface) giao diện lập trình ứng dụng là một tập hợp các định nghĩa chương trình con, giao thức truyền thông và các công cụ để xây dựng phần mềm. Nói chung, nó là một tập hợp các phương thức giao tiếp được xác định rõ ràng giữa các thành phần khác nhau Ngày nay chúng ta thường thấy REST API hay SOAP đều được dùng để làm Web SERVICE, vậy web service là gì?

Dịch vụ Web RESTful về cơ bản là Dịch vụ Web dựa trên Kiến trúc REST. Trong REST Architecture mọi thứ đều là tài nguyên. Các dịch vụ web RESTful có trọng lượng nhẹ, có khả năng mở rộng cao và có thể bảo trì và thường được sử dụng để tạo API cho các ứng dụng dựa trên web. Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về Dịch vụ Web RESTful và chứa các chương thảo luận về tất cả các thành phần cơ bản của Dịch vụ Web RESTful với các ví dụ phù hợp.

II. App đơn giản

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một ứng dụng REST API đơn giản với Laravel framwork, nên phần lý thuyết mình chỉ nói sơ qua còn các bạn tự tìm hiểu nhé 😄

Trang chủ https://laravel.com/docs/5.8/eloquent-resources


Và điều đầu tiên chúng ta cần làm là tạo mới 1 project laravel, ở đây mình có project đặt tên là APIsimple

Tiếp đến các bạn vào Database tạo một databse có tên tùy ý , ở đây mình tạo databse có tên là APIsimple

và config databse là điều hiển nhiên

Và tạo migration với tên articles

tiếp đó : chạy lệnh " php artisan make:seeder ArticlesTalbeSeeder " để tạo seeder, tại file đó dựng dữ liệu mẫu bằng factory

Sau khi xong hãy tạo 1 Facetory : php artisan make:factory ArticleFactory

Về phần Factory này có trên docs các bạn tham khảm nha!

Tiếp đó tạo model Article : php artisan make:model Article và tiếp tục chạy lệnh php artisan migrate

rồi chạy lệnh seed để tạo ra dữ liệu:

Tạo controller : php artisan make:controller ArticleController --resource ( resource sẽ tạo cho ta các func như index , create, store, show, edit, update và destroy và tạo Route cho từng func Ở đây :

Sau đó chạy : php artisan make:resource ArticleResource file này dùng để tạo dữ liệu trả về của API tiếp tục vào controller Article làm như hình Và bây giowf hãy chạy ứng dụng đầu tiên API đơn giản nào. À mà trước hết các bạn cần phải có môn ngôn ngữ frontend để xử lý API hoặc các bạn có thể dụng APP POST Man để xử lý: Gõ vào thành URL : localhost/APIsimple/api/articles và ta đã có ứng dụng API đầu tiên

Show

Create với method POST

Ở đây mình viết chung Create và update vào hàm store

Update với method PUT

Đối với delete cũng tương tự nhưng với method Delete

Đó! chúng ta đã hoàn thành một app REST API đơn giản với laravel 5.8 , chúc các bạn thành công, ở những bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn REST API với các framework frontend như React JS , Angular Js, Vue JS ,.... Cảm ơn các bạn đã theo giõi!!!