+6

Responsive theo tỉ lệ màn hình với Reactjs

Giới thiệu

Chắc chắn là chúng ta không lạ gì thuộc tính vh trong css. Và ai làm responsive rồi sẽ biết trên tablet, mobile thuộc tính này sẽ không chạy được. Có 1 cách đơn giản thay thế là dùng % kiểu div { height: 30%; }, tuy nhiên cách này rất tốn công vì phải set % từ ngoài vào trong, mà cũng chưa chắc đã được =)) Mình sẽ giới thiệu cách khác = js đảm bảo chạy tốt mà sài giống như cách sài vh

Let's do it

Mình show code luôn vì nó cũng đơn giản

useLayoutEffect(() => {
  const setProperty = () => {
   const vh = window.innerHeight * 0.01;
   document.documentElement.style.setProperty('--vh', `${vh}px`);
  };

  setProperty();

  window.addEventListener('resize', setProperty);

  return () => window.removeEventListener('resize', setProperty);
 }, []);

Lý thuyết là trong useLayoutEffect - khi UI đã load xong chúng ta sẽ chạy hàm setProperty như trên Tính vh = window.innerHeight / 100, ta sẽ đc 1vh = số px tương ứng với 1% window height, sau đó setProperty('--vh',${vh}px)

Ai chưa biết thì đây là css variable https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties Hiểu đơn giản là nó sẽ set 1 biến --vh vào root của html, bạn có thể dùng lại và truyền vào css

Thành quả:

Sử dụng:

body {
  .header { height: 100px; }

  .main {
   max-height: calc(var(--vh, 1vh) * 100 - 100px);
  }
 }

Ok chỉ vậy thôi, rất đơn giản mà hiệu quả, giờ ta có thể sử dụng không khác gì dùng vh trên desktop rồi 👋


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí