+15

Reset Password với Laravel Passport Authentication - API Rest

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn viết API làm chức năng gửi e-mail khi Reset Password với Laravel Passport Authentication

Bước 1: Chỉnh sửa migration

Chỉnh sửa file migration database/migrations/xxx_create_password_resets_table.php như bên dưới code:

public function up()
{
  Schema::create('password_resets', function (Blueprint $table) {
    $table->increments('id');
    $table->string('email')->index();
    $table->string('token');
    $table->timestamps();
  });
}

Bước 2: Tạo model Password Reset

Mở terminal chạy lệnh php artisan make:model Models/PasswordReset

Vào file app/Models/PasswordReset.php được tạo ra ở command trên, thêm đoạn sau vào

code:

protected $fillable = [
    'email',
    'token',
  ];

Bước 3: Tạo Notifications

Chúng ta tạo ra file ResetPasswordRequest để thông báo gửi mail đến người dùng

Mở terminal chạy lệnh php artisan make:notification ResetPasswordRequest

Command trên tạo file app/Notifications/ResetPasswordRequest.php, thêm đoạn code sau vào

code:

<?php
namespace App\Notifications;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Notifications\Notification;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage;
class ResetPasswordRequest extends Notification implements ShouldQueue
{
  use Queueable;
  protected $token;
  /**
  * Create a new notification instance.
  *
  * @return void
  */
  public function __construct($token)
  {
    $this->token = $token;
  }
  /**
  * Get the notification's delivery channels.
  *
  * @param mixed $notifiable
  * @return array
  */
  public function via($notifiable)
  {
    return ['mail'];
  }
   /**
   * Get the mail representation of the notification.
   *
   * @param mixed $notifiable
   * @return \Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage
   */
   public function toMail($notifiable)
   {
    $url = url('reset-password/?token=' . $this->token);
    
    return (new MailMessage)
      ->line('You are receiving this email because we received a password reset request for your account.')
      ->action('Reset Password', url($url))
      ->line('If you did not request a password reset, no further action is required.');
  }
}

Bước 4: Tạo route API

Chúng ta sẽ tạo các route API, vào routes/api.php và thêm đoạn code sau vào code:

Route::post('reset-password', '[email protected]');
Route::put('reset-password/{token}', '[email protected]');

Bước 5: Thêm thư viện Carbon

Chạy lệnh composer require nesbot/carbon

Bước 6: Tạo Controller

Chạy lệnh php artisan make:controller ResetPasswordController

Command trên tạo ra file app/Http/Controllers/ResetPasswordController.php, và thêm đoạn code sau vào

code:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Carbon\Carbon;
use Illuminate\Support\Str;
use app\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\PasswordReset;
use App\Notifications\ResetPasswordRequest;

class ResetPasswordController extends Controller
{
  /**
   * Create token password reset.
   *
   * @param ResetPasswordRequest $request
   * @return JsonResponse
   */
  public function sendMail(Request $request)
  {
    $user = User::where('email', $request->email)->firstOrFail();
    $passwordReset = PasswordReset::updateOrCreate([
      'email' => $user->email,
    ], [
      'token' => Str::random(60),
    ]);
    if ($passwordReset) {
      $user->notify(new ResetPasswordRequest($passwordReset->token));
    }
 
    return response()->json([
    'message' => 'We have e-mailed your password reset link!'
    ]);
  }

  public function reset(Request $request, $token)
  {
    $passwordReset = PasswordReset::where('token', $token)->firstOrFail();
    if (Carbon::parse($passwordReset->updated_at)->addMinutes(720)->isPast()) {
      $passwordReset->delete();

      return response()->json([
        'message' => 'This password reset token is invalid.',
      ], 422);
    }
    $user = User::where('email', $passwordReset->email)->firstOrFail();
    $updatePasswordUser = $user->update($request->only('password'));
    $passwordReset->delete();

    return response()->json([
      'success' => $updatePasswordUser,
    ]);
  }
}

Thế là mình đã hướng dẫn xong viết API, chạy php artisan serve và bật postman lên test thôi 😄

Refer


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.