+23

Repository Pattern trong Laravel

Mở đầu

Design patterns là các giải pháp đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề lập trình mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Nó là một khuôn mẫu đã được suy nghĩ, giải quyết trong tình huống cụ thể rồi.
Repository Pattern là một mẫu thiết kế trong design pattern.

Repository Pattern là gì?

Repository Pattern là lớp trung gian giữa tầng Business LogicData Access, giúp cho việc truy cập dữ liệu chặt chẽ và bảo mật hơn.
Repository đóng vai trò là một lớp kết nối giữa tầng Business và Model của ứng dụng.
Hiểu đơn giản thì khi t muốn truy xuất dữ liệu từ database, thay vì viết code xử lý trong controller thì ta tạo ra 1 thư mục là Repository rồi viết code xử lý vào đây. Sau đó chúng ta chỉ việc inject vào thông qua __construct.
Những lý do ta nên sử dụng mẫu Repository Pattern:

 • Code dễ dàng maintain.
 • Tăng tính bảo mật và rõ ràng cho code.
 • Lỗi ít hơn.
 • tránh việc lặp code.

Repository trong laravel

Để hiểu hơn về Repository pattern chúng ta sẽ xây dựng 1 controller trong laravel.
Chúng ta sẽ có bảng post chứa thông tin: id, title, content. Với model như sau:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class post extends Model
{
  protected $table = "posts";

   protected $fillable = [
    'title', 'content','view'
  ];
}

Chúng ta sẽ tạo ra 1 PostController để có thể xử lý tác vụ cơ bản curd.
Thông thường khi chưa áp dụng repository thì code của chúng ta sẽ như thế này:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Post;

class PostController extends Controller
{
  
  public function index()
  {
    $posts = Post::all();

    return view('home.posts', compact('posts'));
  }

  public function show($id)
  {
    $post = Post::findOrFail($id);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  public function store(Request $request)
  {
    $data = $request->all();

    //... Validation here

    $post = Post::createOrFail($data);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  public function update(Request $request, $id)
  {
    $data = $request->all();
   
    $post = Post::findOrFail($id);
    $post->update($data);

    return view('home.post', compact('post'));
  } 

  public function destroy($id)
  {
    $post = Post::findOrFail($id);
    $post->delete();

    return view('home.post', compact('post'));
  }
}

Có vẻ nhìn cũng rất ổn đấy chứ. Tuy nhiên, trong project có thêm thằng CategoryController và bạn nhận ra rằng chúng ta phải viết lại code y hệt thằng PostController chỉ thay đổi mỗi models xử lý. Và bạn mới nghĩ rằng tại sao không thể dùng chung code xử lý, Từ đây thằng repository ra đời( tất nhiên đây chỉ là 1 ứng dụng của repository mình lấy ra để các bạn dễ tiếp cận)

Xây dựng Repository cơ bản

Ý tưởng: tạo ra 1 class chung đặt tên là EloquentRepository để xử lý tác vụ crud chung. Sau đó, chúng ta sẽ tạo ra các class con extend class EloquentRepository và truyền vào models tương ứng để xử lý.Trước Tiên các bạn tạo ra một thư mục Repositories trong thư mục app để quản lý các Repository.
Trong thư mục Repositories các bạn tạo ra 1 class EloquentRepository với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Repositories;

abstract class EloquentRepository
{
  /**
   * @var \Illuminate\Database\Eloquent\Model
   */
  protected $_model;

  /**
   * EloquentRepository constructor.
   */
  public function __construct()
  {
    $this->setModel();
  }

  /**
   * get model
   * @return string
   */
  abstract public function getModel();

  /**
   * Set model
   */
  public function setModel()
  {
    $this->_model = app()->make(
      $this->getModel()
    );
  }

  /**
   * Get All
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Collection|static[]
   */
  public function getAll()
  {

    return $this->_model->all();
  }

  /**
   * Get one
   * @param $id
   * @return mixed
   */
  public function find($id)
  {
    $result = $this->_model->find($id);

    return $result;
  }

  /**
   * Create
   * @param array $attributes
   * @return mixed
   */
  public function create(array $attributes)
  {

    return $this->_model->create($attributes);
  }

  /**
   * Update
   * @param $id
   * @param array $attributes
   * @return bool|mixed
   */
  public function update($id, array $attributes)
  {
    $result = $this->find($id);
    if ($result) {
      $result->update($attributes);
      return $result;
    }

    return false;
  }

  /**
   * Delete
   *
   * @param $id
   * @return bool
   */
  public function delete($id)
  {
    $result = $this->find($id);
    if ($result) {
      $result->delete();

      return true;
    }

    return false;
  }

}

Ở trong thư mục Repositories chúng ta tạo 1 class post.

<?php
namespace App\Repositories\Post;

use App\Repositories\EloquentRepository;

class PostEloquentRepository extends EloquentRepository
{

  /**
   * get model
   * @return string
   */
  public function getModel()
  {
    return \App\Models\Post::class;
  }
}

Trong class PostEloquentRepository chúng ta sẽ khi đè hàm getModel() để thay vào models tương ứng. Ở đây là models Post. Tất nhiên là bạn cũng có thể viết thêm các method xử lý riêng của thằng post vào đây.

Quay trở lại thằng PostController. Việc cần làm là chúng ta sẽ inject thằng PostRepository vào __construct() của PostController. Rồi sử dụng nó thông qua biến $postRepository chúng ta tạo ra.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Repositories\Post\PostRepository;

class PostController extends Controller
{
  /**
   * @var PostRepositoryInterface|\App\Repositories\Repository
   */
  protected $postRepository;

  public function __construct(PostRepository $postRepository)
  {
    $this->postRepository = $postRepository;
  }
  /**
   * Show all post
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $posts = $this->postRepository->getAll();

    return view('home.posts', compact('posts'));
  }

  /**
   * Show single post
   *
   * @param $id int Post ID
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show($id)
  {
    $post = $this->postRepository->find($id);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  /**
   * Create single post
   *
   * @param $request \Illuminate\Http\Request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $data = $request->all();

    //... Validation here

    $post = $this->postRepository->create($data);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  /**
   * Update single post
   *
   * @param $request \Illuminate\Http\Request
   * @param $id int Post ID
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, $id)
  {
    $data = $request->all();

    //... Validation here

    $post = $this->postRepository->update($id, $data);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  /**
   * Delete single post
   *
   * @param $id int Post ID
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy($id)
  {
    $this->postRepository->delete($id);
    return view('home.post');
  }
}

Bạn có thể làm tương tự với thằng CategoryController. Tạo repository tương ứng và gọi sang. Thật đơn giản phải không nào.

repository thông qua interface

Ở trên chúng ta đã áp dụng repository cơ bản rồi. Tuy nhiên, khi join vào 1 dự án lớn có nhiều người làm việc. Việc áp dụng interface để đảm bảo code chuẩn theo thiết kế cũng như dễ dàng thay đổi, maintain dễ dàng là điều cần thiết.
Quay trở lại class EloquentRepository, Việc cần làm trước khi xây dựng class EloquentRepository đó là tạo ra 1 bản thiết kế. Đó là 1 interface mình đặt tên là RepositoryInterface

<?php

namespace App\Repositories;

interface RepositoryInterface
{
  /**
   * Get all
   * @return mixed
   */
  public function getAll();

  /**
   * Get one
   * @param $id
   * @return mixed
   */
  public function find($id);

  /**
   * Create
   * @param array $attributes
   * @return mixed
   */
  public function create(array $attributes);

  /**
   * Update
   * @param $id
   * @param array $attributes
   * @return mixed
   */
  public function update($id, array $attributes);

  /**
   * Delete
   * @param $id
   * @return mixed
   */
  public function delete($id);
}

Đây là khung của EloquentRepository. Trong class EloquentRepository chúng ta sẽ implements RepositoryInterface. Chỉnh lại code trong class EloquentRepository 1 tí nào.

<?php

namespace App\Repositories;

use App\Repositories\RepositoryInterface;

abstract class EloquentRepository implements RepositoryInterface
{
  /**
   * @var \Illuminate\Database\Eloquent\Model
   */
  protected $_model;

  /**
   * EloquentRepository constructor.
   */
  public function __construct()
  {
    $this->setModel();
  }

  /**
   * get model
   * @return string
   */
  abstract public function getModel();

  /**
   * Set model
   */
  public function setModel()
  {
    $this->_model = app()->make(
      $this->getModel()
    );
  }

  /**
   * Get All
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Collection|static[]
   */
  public function getAll()
  {

    return $this->_model->all();
  }

  /**
   * Get one
   * @param $id
   * @return mixed
   */
  public function find($id)
  {
    $result = $this->_model->find($id);

    return $result;
  }

  /**
   * Create
   * @param array $attributes
   * @return mixed
   */
  public function create(array $attributes)
  {

    return $this->_model->create($attributes);
  }

  /**
   * Update
   * @param $id
   * @param array $attributes
   * @return bool|mixed
   */
  public function update($id, array $attributes)
  {
    $result = $this->find($id);
    if ($result) {
      $result->update($attributes);
      return $result;
    }

    return false;
  }

  /**
   * Delete
   *
   * @param $id
   * @return bool
   */
  public function delete($id)
  {
    $result = $this->find($id);
    if ($result) {
      $result->delete();

      return true;
    }

    return false;
  }

}

Chúng ta sẽ thiết kế thêm chức năng riêng cho class PostEloquentRepository. Ví dụ ở đây mình muốn thêm 1 method lấy 5 post nhiều lượt xem nhất trong vòng 1 tháng chẳng hạn. Chúng ta sẽ tạo ra 1 bản thiết kế cho PostEloquentRepository. Mình đặt tên là

<?php
namespace App\Repositories\Post;

interface PostRepositoryInterface
{
  /**
   * Get 5 posts hot in a month the last
   * @return mixed
   */
  public function getPostHost();
}

Ở bên PostEloquentRepository chúng ta sẽ implements PostRepositoryInterface

<?php
namespace App\Repositories\Post;

use App\Repositories\EloquentRepository;
use Illuminate\Support\Carbon;

class PostEloquentRepository extends EloquentRepository implements PostRepositoryInterface
{
  /**
   * get model
   * @return string
   */
  public function getModel()
  {
    return \App\Models\Post::class;
  }

  /**
   * Get 5 posts hot in a month the last
   * @return mixed
   */
  public function getPostHost()
  {
    return $this->_model::where('created_at', '>=', Carbon::now()->subMonth())->orderBy('view', 'desc')->take(5)->get();
  };
  
}

Như đã nói ở trên, chúng ta sẽ làm việc thông qua interface. Mà các bạn đã biết chúng ta không thể sử dụng 1 đối tượng là interface. Do đó, chúng ta phải đăng kí với laravel để nó có thể hiểu rằng interface bạn sử dụng là của class cụ thể nào.
Các bán sẽ mở tập tin app/Providers/AppServiceProvider.php và thêm vào method register() như sau:

public function register()
{
  $this->app->singleton(
    \App\Repositories\Post\PostRepositoryInterface::class,
    \App\Repositories\Post\PostEloquentRepository::class
  );
}

Bây giờ thì ta có thể sử dụng PostRepositoryInterface khi này nó sẽ hiểu là bạn sử dụng PostEloquentRepository. Bây giờ trong PostController thay vì inject PostEloquentRepository thì bạn sẽ inject PostRepositoryInterface.

 public function __construct(PostRepositoryInterface $postRepository)
  {
    $this->postRepository = $postRepository;
  }

kết luận

Việc áp dụng Repository design pattern cũng như các mẫu design pattern sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian đồng thời cũng tăng hiệu suất, chất lượng code. Các mẫu design pattern không ràng buộc bởi ngôn ngữ lập trình dó đó nó có thể áp dụng ở mọi ngôn ngữ. Trên đây là bài tìm hiểu về Repository design pattern của minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.