Regular functions and Arrow functions trong javascript.What and When ?

Trước đây khi mới làm việc với javascript mình rất hay bị nhầm lẫn giữa 2 khái niêm này,dùng lung tung cả. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem 2 kiều function này khác nhau như nào để tránh nhầm lẫn trong khi sử dụng nhé !

1.Khai báo

Regular function

function A(params){
 // Code
}

Arrow function

const A = (params) => {
 // Code
}

Về cách khai báo thì arrow function sẽ cho ta cú pháp nhanh gọn hơn,không cần phải sử dụng keyword function.

2.Từ khoá this

Cùng xem ví dụ sau đây

var person = {
 firstname : 'firstname',
 lastname:'lastname',
 showFullNameWithRegular:function(){
  return this.firstname + this.lastname;
 },
 showFullNameWithArrow:()=>{
  return this.firstname + this.lastname;
 }
}

Chúng ta khai báo object person có 2 property firstname và lastname.Bây giờ chúng ta xem kết quả của 2 function showFullNameWithRegularshowFullNameWithArrow xem như nào nhé !

showFullNameWithRegular

var person = {
 firstname : 'firstname',
 lastname:'lastname',
 showFullNameWithRegular:function(){
  return this.firstname + ' ' + this.lastname;
 },
 showFullNameWithArrow:()=>{
  return this.firstname + ' ' + this.lastname;
 }
}
var fullname = person.showFullNameWithRegular();
console.log(fullname);

Kết quả :

firstname lastname

Kết quả đúng như mong đợi ,cùng xem showFullNameWithArrow thì sao nhé.

showFullNameWithArrow


var person = {
 firstname : 'firstname',
 lastname:'lastname',
 showFullNameWithRegular:function(){
  return this.firstname + ' ' + this.lastname;
 },
 showFullNameWithArrow:()=>{
  return this.firstname + ' ' + this.lastname;
 }
}
var fullname = person.showFullNameWithArrow();
console.log(fullname);

Kết quả

undefined undefined

Ồ không.Sao lại undefined thể nàỳ.đây chính là sự khác biệt giữa arrow function và regular function. Cả 2 function showFullNameWithRegular và showFullNameWithArrow đều được khai báo như 1 property của object person và thực hiện 1 đoạn code như nhau.Nhưng với showFullNameWithRegular thì chúng ta thu được kết quả như mong muốn còn showFullNameWithArrow thì không bới vì

1.Regular function sẽ có từ khoá this của chính nó còn arrow function thì không. 2.Regular function sẽ có bind còn arrow function thì không

3.Khi chúng ta thực hiện đoạn code

var fullname = person.showFullNameWithArrow();

thì function showFullNameWithArrow implict binding - ngầm chỉ định từ khoá this của nó là object person tương đương với:

showFullNameWithRegular.bind(person)();

Còn với arrow function thì không,nó sẽ không hiểu được !

Cùng xét tiếp ví dụ tiếp theo chúng ta có đoạn code sau:

var person = {
 firstname: "firstname",
 lastname: "lastname",
 showFullNameWithRegular: function() {
  setTimeout(function() {
   console.log('callback with regular function ' + this.firstname + " " + this.lastname);
  }, 1000);
 },
 showFullNameWithArrow: function() {
  setTimeout(() => {
   console.log('callback with arrow function ' + this.firstname + " " + this.lastname);
  }, 1000);
 }
};
person.showFullNameWithRegular();
person.showFullNameWithArrow();

Kết quả :

callback with regular function undefined undefined
callback with arrow function firstname lastname

Khi chúng ta khai báo function như là 1 callback function .Với regular function từ khoá this vẫn sẽ là context của nó.Còn arrow function thì từ khoá this sẽ là scope của nó !

Tổng kết

Nên sử dụng Arrow function khi :

 • Callback function
 • Pure function

Nên sử dụng Regular function khi :

 • Protype function
 • Property object function

All Rights Reserved