+47

reduce() trong JavaScript có thể làm được những gì (Phần 2)

Hi xin chào các bạn, tiếp tục Phần 1 bàn về reduce() trong JavaScript, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ẻm này còn có thể làm được những gì nhé. Bắt đầu thôi (go)

11. Thay thế Math.max()

const Max = (arr = []) => arr.reduce((t, v) => t > v ? t : v)

const arr = [59, 77, 88, 52, 114, 85, 20, 45];
console.log(Max(arr)); // > 114

12. Thay thế Math.min()

const Min = (arr = []) => arr.reduce((t, v) => t < v ? t : v)

const arr = [59, 77, 88, 52, 114, 85, 20, 45];
console.log(Min(arr)); // > 20

13. Đếm số lượng phần tử giống nhau trong Array

const Count = (arr = []) => arr.reduce((t, v) => (t[v] = (t[v] || 0) + 1, t), {});

const arr = [0, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 4, 4, 3, 1];
console.log(Count(arr)); // > Object { 0: 1, 1: 3, 2: 3, 3: 1, 4: 2, 7: 1 }

14. Chuyển đổi một array object sang object

const people = [
 {
  area: "GTZ",
  name: "ABC",
  age: 30,
 },
 {
  area: "SZR",
  name: "DEF",
  age: 29,
 }
];

const map = people.reduce((t, v) => {
 const { name, ...rest } = v;
 t[name] = rest;
 return t;
}, {});

console.log(map);
// > Object { ABC: Object { area: "GTZ", age: 30 }, DEF: Object { area: "SZR", age: 29 } }

15. Get value của key một Object cho trước

const GetKeys = (obj = {}, keys = []) =>
 Object.keys(obj).reduce((t, v) => (keys.includes(v) && (t[v] = obj[v]), t), {});

const target = { a: 1, b: 2, c: 3, d: 4 };
const keyword = ["a", "c"];

console.log(GetKeys(target, keyword)); // > Object { a: 1, c: 3 }

16. Convert object sang params url

const StringifyUrlSearch = (search = {}) =>
 Object.entries(search).reduce(
  (t, v) => `${t}${v[0]}=${encodeURIComponent(v[1])}&`,
  Object.keys(search).length ? "?" : ""
 ).replace(/&$/, "");

const obj = { age: 30, name: "John" };
console.log(StringifyUrlSearch(obj)) // > "?age=30&name=John"

17. Ngược lại với 16

const ParseUrlSearch = (url = location.search) =>
 url.replace(/(^\?)|(&$)/g, "").split("&").reduce((t, v) => {
  const [key, val] = v.split("=");
  t[key] = decodeURIComponent(val);
  return t;
 }, {});

console.log(ParseUrlSearch('?rlz=1C1GCEA&sclient=psy-ab'));
// > Object { rlz: "1C1GCEA", sclient: "psy-ab" }

18. Định dạng số thập phân

const ThousandNum = (num = 0) => {
 const str = (+num).toString().split(".");
 const int = nums => nums.split("").reverse().reduceRight((t, v, i) => t + (i % 3 ? v : `${v},`), "").replace(/^,|,$/g, "");
 const dec = nums => nums.split("").reduce((t, v, i) => t + ((i + 1) % 3 ? v : `${v},`), "").replace(/^,|,$/g, "");
 return str.length > 1 ? `${int(str[0])}.${dec(str[1])}` : int(str[0]);
}

console.log(ThousandNum(1234));    // > "1,234"
console.log(ThousandNum(12345967.00)); // > "12,345,967"
console.log(ThousandNum(0.123456));  // > "0.123,456
console.log(ThousandNum(1234.56789)); // > "1,234.567,89"

19. Tìm kiếm từ khóa trong array

const Keyword = (arr = [], keys = []) =>
 keys.reduce((t, v) => (arr.some(w => w.includes(v)) && t.push(v), t), []);

const arr = [
 "google facebook is big company",
 "google.com",
 "Search the world's information, including webpages, images, videos and more",
];
const keyword = ["javascript", "google", 'words', "lazada", "facebook"];

console.log(Keyword(arr, keyword)); // > Array ["google", "facebook"]

20. Tách phần tử trong Array theo đúng type of

const Unzip = (arr = []) =>
 arr.reduce(
  (t, v) => (v.forEach((w, i) => t[i].push(w)), t),
  Array.from({
   length: Math.max(...arr.map(v => v.length))
  }).map(v => [])
 );

const arr = [["a", 1, true], ["b", 2, false]];
console.log(Unzip(arr)); // > Array [Array ["a", "b"], Array [1, 2], Array [true, false]]

Kết luận

Qua các ví dụ trên bạn có thể reduce() rất tay to phải không nào 😉) cho nên đừng sợ nó nhé, hãy chính phục nó để làm được những điều hay ho hơn

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho mình +1 upvote nhé. Nếu thích mình hãy nhấn nút follow để biết thêm nhiều thứ hay ho hơn. Chúc bạn thành công !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.