+1

Realtime notification giữa server rails api và web client sử dụng gem pusher

Đặt Vấn Đề

Trong quá trình tìm hiểu để làm realtime notification giữa rails api(server)angular(webclient)thì mình đã sử dụng một số cách như action cable kết hợp với ng2cable hay sử dụng firebase qua gem fcm và cả hai đều chạy rất tốt nhưng khi deploy lên heroku thì do không có account được verify master card nên không thể thêm addons redis nên đành ngậm ngùi không sử dụng được 2 thằng này. Sau khi tìm hiểu thêm 1 số cách khác thì mình thấy pusher khá dễ sử dụng và hoàn toàn free để có thể sử dụng khi deploy lên heroku. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn realtime notification giữa rails apiwebclient.

Nội Dung

Giới thiệu pusher

Pusher là một dịch vụ cloud cung cấp các giải pháp giao tiếp thời gian thực giữa servers, appsdevices. Dữ liệu được gửi tới pusher, và pusher lại gửi nó đi tới các client đã subscribe (đăng ký) và các channel.

Pusher hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, trong đó có Ruby. Tham khảo gem của nó tại đây: https://github.com/pusher/pusher-http-ruby.

Cài đặt

 • Thêm pusher vào Gemfilebundle
 • Đăng kí tài khoản và tạo 1 app tại https://dashboard.pusher.com/ Sau khi tạo tài khoản xong, nó sẽ redirect về trang dashboard. Nó sẽ gợi ý bạn tạo Channel App. Nếu không bạn có thể tạo bằng cách nhấn phím Create Channel App ở tab Channel App. Mặc định gói free được cung cấp 100 kết nối200k lượt push mỗi ngày. Nếu có nhu cầu sử dụng cao hơn thì phải trả phí. Sau khi tạo App, lấy các key truy cập ở tab App Keys.
 • Tạo file config/initializers/pusher.rb config các key của app vừa tạo để có thể push notification lên app.
  require 'pusher'

  Pusher.app_id = 'app-id'
  Pusher.key = 'app-key'
  Pusher.secret = 'app-secret'
  Pusher.cluster = 'your-app-cluster'
  Pusher.logger = Rails.logger
  Pusher.encrypted = true
 • Tạo 1 model Notification Để gửi notification chúng ta sẽ sử dụng callback after_create. Notification sẽ được gửi sau khi create thành công.
  #notification.rb
  after_create :send_notification
  def send_notification
    Pusher.trigger "notification_channel", "new", self.as_json
  end

ở đây chúng ta trigger nó với 1 eventnew và qua channelnotification_channel.

 • Cài đặt để nhận thông báo ở client tạo file index.html để test. config đoạn js với các thông số key của appchannel cùng với event đã được trigger.
<!DOCTYPE html>
<head>
 <title>Pusher Test</title>
 <script src="https://js.pusher.com/4.3/pusher.min.js"></script>
 <script>

  // Enable pusher logging - don't include this in production
  Pusher.logToConsole = true;

  var pusher = new Pusher('app-id', {
   cluster: 'app-cluste',
   forceTLS: true
  });
  // config event and channel tương ứng với event và channel đã trigger
  var channel = pusher.subscribe('notification_channel');
  channel.bind('new', function(data) {
   alert(JSON.stringify(data));
  });
 </script>
</head>
<body>
 <h1>Pusher Test</h1>
 <p>
  Try publishing an event to channel <code>my-channel</code>
  with event name <code>my-event</code>.
 </p>
</body>

 • Tạo notification và xem kết quả
Notification.create content: "test"

qua tab client và xem kết quả:

Kết Luận

Hy vọng sau bài này các bạn đã có thêm cho mình một cách để realtime notification..


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.