+2

React.JS with CoffeeScript

Như bài giới thiệu về CoffeeScript của @NguyenThiHue chúng ta biết được nhưng lợi ích của việc viết mã JavaScript bằng CoffeeScript. Và gần đây, React.JS (một JavaScript library mới, do Facebook phát triển) đang ngày càng được sử dụng rộng rãi thì việc viết code React.JS bằng CoffeeScript là một việc đương nhiên mà chúng ta sẽ nghĩ tới. Nhưng khi viết code React.JS, chúng ta luôn phải sử dụng cả JSX (JS + XML) thì lại có vấn đề xảy ra.

HelloWorld = React.createClass
  render: ->
    (
      <h1>Hello world</h1>
    )

Đơn giản như đoạn code trên đây, khi biên dịch chúng ta sẽ nhận được thông báo từ trình biên dịch CoffeeScript như sau:

Error: Parse error on line 4: Unexpected 'COMPARE'

Waaath? Chẳng lẽ chúng ta từ bỏ việc kết hợp giữa CoffeeScript với React.JS (JSX) hay sao 😦? Lên trang chủ của CoffeeScript xem nó có hỗ trợ ký tự escape không. Oh, may quá, nó có hỗ trợ với ký tự ` để báo cho trình biên dịch bỏ qua phần này! OK, bắt đầu thử viết xem nào. Mình sẽ viết thử đoạn filter bảng dữ liệu nhé:


### * @jsx React.DOM###

simpleData = [
  name: 'abcd'
  age: 18
,
  name: 'defg'
  age: 23
,
 name: "aijkl"
 age: 20
,
 name: "mnop"
 age: 16
,
 name: "rstu"
 age: 21
,
 name: "vwxy"
 age: 35
]

List = React.createClass
  render: ->
    list = @props.list || {}
    ListElement = `(<h1>No data</h1>)`

    if Object.keys(list).length > 0
      ListElement = list.map (value, key) ->
        `(
          <p>
            <span className="name">{value.name}</span>
            <span className="age">{value.age}</span>
          </p>
        )`

    `(
      <div>
        <p>
          <span className="header">Name</span>
          <span className="header">Age</span>
        </p>
        {ListElement}
      </div>
    )`

Search = React.createClass
  getInitialState: ->
    list: simpleData

  instantSearch: ->
    kw = @refs.kw.getDOMNode().value
    resultList = []

    if kw isnt ""
      simpleData.map (value, key) ->
        if value.name.indexOf(kw) isnt -1 or value.age.toString().indexOf(kw) isnt -1
          resultList.push value
    else
      resultList = simpleData

    @setState
      list: resultList

  render: ->
    `(
      <div className="search">
        <input type="text" ref="kw" placeholder="Enter name or age" onChange={this.instantSearch} />
        <List list={this.state.list} />
      </div>
    )`

React.renderComponent `<Search />`, document.body

Hehe, kiểu viết thân thuộc (với mình) đây rồi. Nhưng với việc sử dụng CoffeeScript không hoàn toàn ổn với JSX. Ví dụ ta có đọa JS sau:


$.ajax({
  type: 'POST',
  url: '',
  success: function(response) {
    this.setState({
      var: response
    });
  }.bind(this),
  error: function(xhr, ao, err) {
    console.log(err);
  }
});

Khi viết bằng CoffeeScript sẽ là:


$.ajax
  type: 'POST'
  url: ''
  success: (response) ->
    @setState
      var: response
  .bind @
  error: (xhr, ao, err) ->
    console.log err

Chúng ta sẽ nhận được lỗi Error: Parse error on line 6: Unexpected '.' khi biên dịch 😦. Mình vẫn chưa tìm được giải pháp tối ưu ngoài việc tạo một bản sao của biến this trước khi vào callback function:


_this = @
$.ajax
  type: 'POST'
  url: ''
  success: (response) ->
    _this.setState
      var: response
  error: (xhr, ao, err) ->
    console.log err

Mọi người có cách giải quyết hay thì chia sẻ nhé 😄!

Source code và demo:

http://codepen.io/namnv609/pen/NqWeGg

-Update

Sau khi ngồi ngâm lại code JS được biên dịch ra từ CoffeeScript, mình để ý thấy:


(function() {

}).call(this);

Và mình đã hiểu cách truyền this vào callback mà không cần phải tạo bản sao của this trước khi vào callback. Vậy, đoạn JS AJAX ở trên sẽ thành như sau:


$.ajax
  type: 'POST'
  url: ''
.done(((response) ->
  @setState
    var: response
).bind(@))
.fail (xhr, ao, err) ->
  console.log err

Và một ví dụ khác:


### * @jsx React.DOM ###

Test = React.createClass
  _onClickHandler: (e) ->
    alert e.target.textContent

  render: ->
    list = [0,0,0,0]
    Element = list.map ((value, idx) ->
      `(
        <div onClick={this._onClickHandler.bind(null)}>
          {idx}: {value}
        </div>
      )`
    ).bind @

    `(
      <div>
        {Element}
      </div>
    )`

React.renderComponent `<Test />`, document.body

Vậy là OK rồi. Chắc chỉ còn mỗi việc khi sử dụng `render chúng ta không thể sử dụng @ thay cho this và cộng chuỗi alert "Result is: #{varName}" theo kiểu của CoffeeScript được. Nhưng vấn đề đó không là gì so với những gì CoffeeScript mang lại, đúng không ạ 😄?

Demo 2:

http://codepen.io/namnv609/pen/VLwoYZ

Bài viết gốc: https://namnv609.cf/posts/reactjs-with-coffeescript.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.