0

ReactJS - tìm hiểu về Animations trong React

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về animation css trong React.

Step-1: Cài đặt React CSS Transitions Group

Đây là một React add-on phổ biến cho việc tạo CSS transitions và animations. Chúng ta sẽ cài đặt nó từ command prompt của window.

C:\Users\username\Desktop\reactApp>npm install react-addons-css-transition-group

Step-2: Tạo CSS file

Hãy tạo 1 thư mục css trong thư mục public và tạo 1file style.css trong thư mục đó. Đừng quên link nó vào head trong index.html

<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "css/style.css">

Step-3: Appear animation.

Chúng ta sẽ tạo 1 React component cơ bản. Thẻ ReactCSSTransitionGroup được sử dụng để bao cái thằng component mà ta muốn nó animate.

App.js

import React from 'react';
var ReactCSSTransitionGroup = require('react-addons-css-transition-group');

class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <ReactCSSTransitionGroup transitionName = "example"
        transitionAppear = {true} transitionAppearTimeout = {500}
        >
   
        <h1>My Element...</h1>
      </ReactCSSTransitionGroup>
     </div>   
   );
  }
}
export default App;

. transitionAppear = {true} khởi tạo transition ngay khi component start Mount ( các bạn xem bài này để hiểu về vòng đời của component trong React: Tìm hiểu về Component Life Cycle trong React, transitionAppear sẽ khởi tạo lúc componentWillMount).

transitionAppearTimeout = {500} thời gian transition appear xuất hiện.

Index.js

import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('app'));

css/style.css

.example-appear {
  opacity: 0.01;
}
.example-appear.example-appear-active {
  opacity: 1;
  transition: opacity 500ms ease-in;
}

Khi chạy project ta sẽ thấy component từ từ xuất hiện Fade in.

Xem tiếp trên blog mình nha: Step 4 - Enter and Leave Animations


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.