[Reactjs-redux] create form and validate with redux-form

Giới thiệu về redux-form

 • redux-form là một components bậc cao cho form được sử dụng trong Redux React.
 • Sử dụng redux-form giúp dễ dàng quản lý các state của form trong redux.
 • Điều quan trọng nhất nó làm dễ dàng để validate các giá trị của form khi input form.

Data flow

Data flows như sau:

 1. user click vào thẻ input
 2. "Focus action" được dipatch
 3. formReducer update state tương ứng
 4. The state is then passed back to the input.

Cài đặt

npm install --save redux-form

Sử dụng trong redux-form trong app của chúng ta

Chúng ta new một project redux-form-demo

create-react-app redux-form-demo

Cài đặt redux

npm i redux --save
npm i react-redux --save

cài đặt redux-form

npm install --save redux-form

Chúng ta tạo một form là register user

cd src && mkdir register

Đầu tiên ta tạo một component, tạo một form như sau register/RegisterForm.jsx

import React from 'react';
import { Field, reduxForm } from 'redux-form';
import validateInput from './validate';
import { buttons } from 'bootstrap-css'

const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error } }) => (
 <div className="form-group">
  <label>{label}</label>
  <div>
   <input {...input} placeholder={label} type={type} />
  </div>
  {touched && error && <span className="text-danger">{error}</span>}
 </div>
);

const SubmitValidationForm = props => {
 const { error, handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props;
 return (
  <form className="form-horizontal" onSubmit={handleSubmit}>
   <Field
    name="firstName"
    type="text"
    component={renderField}
    label="first name"
   />
   <Field
    name="lastName"
    type="text"
    component={renderField}
    label="last name"
   />
    <Field
    name="email"
    type="text"
    component={renderField}
    label="email"
   />
   <Field
    name="password"
    type="password"
    component={renderField}
    label="Password"
   />
   {error && <strong>{error}</strong>}
   <div>
    <button type="submit" disabled={submitting}>register</button>
    <button type="button" disabled={pristine || submitting} onClick={reset}>
     Clear Values
    </button>
   </div>
  </form>
 );
};

export default reduxForm({
 form: 'submitValidation', // a unique identifier for this form
 validate: validateInput,
})(SubmitValidationForm);
import React from 'react';
import { Field, reduxForm } from 'redux-form';
import validateInput from './validate';
import { buttons } from 'bootstrap-css'

const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error } }) => (
 <div className="form-group">
  <label>{label}</label>
  <div>
   <input {...input} placeholder={label} type={type} />
  </div>
  {touched && error && <span className="text-danger">{error}</span>}
 </div>
);

const SubmitValidationForm = props => {
 const { error, handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props;
 return (
  <form className="form-horizontal" onSubmit={handleSubmit}>
   <Field
    name="firstName"
    type="text"
    component={renderField}
    label="first name"
   />
   <Field
    name="lastName"
    type="text"
    component={renderField}
    label="last name"
   />
    <Field
    name="email"
    type="text"
    component={renderField}
    label="email"
   />
   <Field
    name="password"
    type="password"
    component={renderField}
    label="Password"
   />
   {error && <strong>{error}</strong>}
   <div>
    <button type="submit" disabled={submitting}>register</button>
    <button type="button" disabled={pristine || submitting} onClick={reset}>
     Clear Values
    </button>
   </div>
  </form>
 );
};

export default reduxForm({
 form: 'submitValidation', // a unique identifier for this form
 validate: validateInput,
})(SubmitValidationForm);

Ở đẩy mình sử dụng thêm package "bootstrap-css"

npm install [email protected] --save-dev

Tạo thêm 1 file để handle validate theo ý của mình register/validate.js

import isEmpty from 'lodash/isEmpty';

 const regexEmail = /^(([^<>()\[\]\\.,;:\[email protected]"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\[email protected]"]+)*)|(".+"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/;

const validateInput = (values) => {
 const errors = {};
 if(isEmpty(values.firstName)) {
  errors.firstName = { _error: 'Required' };
 }
 if(isEmpty(values.lastName)) {
  errors.lastName = { _error: 'Required' };
 }
 if(isEmpty(values.email)) {
  errors.email = { _error: 'Required' };
 } else if(!regexEmail.test(values.email)){
  errors.email = { _error: 'Email invalid' };
 }
 if(isEmpty(values.password)) {
   errors.password = { _error: 'Required' };
 }
 return errors;
};

export default validateInput;

Trên đây là mình validate basic, các bạn có thể validation theo từng spec cụ thể. tiếp theo là mình tạo 1 container chứa form, và xử lý data khi pass validate

register/index.jsx

import React, { Component } from 'react';

import RegisterForm from './RegisterForm';

class register extends Component {

 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleSubmit(values) {
  // handle data after pass validate
 }

 render() {
  return (
   <RegisterForm
    onSubmit={this.handleSubmit}
   />
  );
 }
}

export default register;

Chúng ta sẽ render tạm trong file App.js để thấy được kết quả

import React, { Component } from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import Cart from './components/cart';
import Register from './register';
class App extends Component {
 render() {
  return (
   <div className="App">
    <div className="App-header">
     <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
     <h2>Welcome to React</h2>
    </div>
    <div className="App-intro">
     <h1> Form register </h1>
    </div>
    <Register />
   </div>

  );
 }
}

export default App;

Chúng ta run npm start để thấy được kết quả

Và nếu chúng ta input invalid data kết quả sẽ như sau:

Như vậy chúng ta đã có thể tạo một form đơn giản và validate data theo ý muốn, tùy từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ sử dụng redux form một cách hợp lý nhất Các bạn có thể tham khỏa thêm tại đây reudux form


All Rights Reserved