+5

React State

Có thể chúng ta đã quá quen với việc sử dụng state trong React nhưng liệu đã thực thự hiểu về cách state sinh ra và hoạt động trong ứng dụng như thế nào ?

Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tương tác giữa state và components trong một ứng dụng ReactJs.

1. Khởi tạo State mặc định

Bên trong Component constructor, khởi tạo this.state.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu state thông qua ví dụ BlogPostExcerpt để có thể hiểu rõ hơn về state:

class BlogPostExcerpt extends Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = { clicked: false }
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Title</h1>
    <p>Description</p>
   </div>
  )
 }
}

BlogPostExcerpt đã được khởi tạo một stateclicked.

2. Tương tác với state

state clicked được truy cập bằng cách tham chiếu this.state.clicked:

class BlogPostExcerpt extends Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = { clicked: false }
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Title</h1>
    <p>Description</p>
    <p>Clicked: {this.state.clicked}</p>
   </div>
  )
 }
}

3. Thay đổi state

Một state sẽ không bao giờ thay đổi bằng cách sử dụng

this.state.clicked = true

Thay vào đó, bạn nên luôn luôn sử dụng setState(), truyền cho nó một đối tượng:

this.setState({ clicked: true })

Đối tượng có thể chứa một tạp hợp con hoặc nhiều tập con của state. Chỉ các thuộc tính truy cập mới bị thay đổi, các thuộc tính không được đề cập sẽ giữ nguyên trạng thái của nó.

4. Tại sao luôn nên sử dụng setState()

Lý do là sử dụng phương pháp này, React biết rằng trạng thái đã thay đổi. Sau đó, nó sẽ bắt đầu chuỗi các sự kiện sẽ dẫn đến Component được kết xuất lại, cùng với bất kỳ cập nhật DOM nào.

5. Luồng dữ liệu đơn hướng

Mỗi state luôn được sở hữu bởi một Component. Bất kì dữ liệu nào bị ảnh hưởng bởi state này chỉ có thể ảnh hưởng tới các Component tương ứng: con của nó.

Thay đổi state trong một Component sẽ không ảnh hưởng tới component cha mẹ, hay anh chị em của nó mà chỉ ảnh hưởng tới các Component con của nó mà thôi.

Đây là lý do state thường được duy chuyển lên phía đầu của Component.

6. Di chuyển state lên đầu của component

Do quy tắc luồng dữ liệu đơn hướng, nếu hai thành phần cần chia sẻ state, state cần được di chuyển lên component cha của chúng.

Nhiều lần component cha gần nhất là nơi quản lý state nhưng đó không phải là 1 quy tắc bắt buộc.

State được truyền xuống các component thông qua props

class Converter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = { currency: '€' }
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <Display currency={this.state.currency} />
    <CurrencySwitcher currency={this.state.currency} />
   </div>
  )
 }
}

Giá trị của state có thể được thay đổi bởi component con bằng các truyền một hàm mutating xuống props. Cụ thể có thể xem ví dụ dưới đây:

class Converter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = { currency: '€' }
 }

 handleChangeCurrency = event => {
  this.setState({ currency: this.state.currency === '€' ? '$' : '€' })
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <Display currency={this.state.currency} />
    <CurrencySwitcher
     currency={this.state.currency}
     handleChangeCurrency={this.handleChangeCurrency}
    />
   </div>
  )
 }
}

const CurrencySwitcher = props => {
 return (
  <button onClick={props.handleChangeCurrency}>
   Current currency is {props.currency}. Change it!
  </button>
 )
}

const Display = props => {
 return <p>Current currency is {props.currency}.</p>
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.