+2

React redux hook useDispatch

Trọng dự án sử dụng react redux, để dispatch một action trong container hay component, bạn phải mapDispatchToProps rồi truyền function đó và các child components.

Ta hãy xét một ví dụ để hiểu rõ thêm nhé. Giả sử ta làm một bài toán đơn giản có 2 button + (cộng) và - (trừ). Mỗi lần bấm vào cộng hoặc trừ thì kết quả sẽ cộng hoặc bớt đi một đơn vị.

Nào ta hãy bắt đầu với trường hợp sử dụng mapDispatchToProps để dispatch acction trong component như sau

const mapDispatchToProps = dispatch => {
 return {
  // dispatching plain actions
  increment: () => dispatch({ type: 'INCREMENT' }),
  decrement: () => dispatch({ type: 'DECREMENT' }),
 }
}

Trong component Count chúng ta có code như sau

const Counter = ({ count, increment, decrement, reset }) => (
  <div>
   <button onClick={decrement}>-</button>
   <span>{count}</span>
   <button onClick={increment}>+</button>
  </div>
 )

Khi bấm vào button + hoặc - chúng ta sẽ dispath đi action tương ứng type là INCREMENT hoặc là DECREMENT. Redux store sẽ biết phải làm gì khi nhận được các action type tương ứng rồi, cái này mình không bàn ở đây nữa nhé.

Bây giờ chúng ta không sử dụng mapDispatchToProps nữa mà dùng một hook react-redux kết quả như dùng mapDispatchToProps.

Thay vì dùng mapDispatchToProps giờ ta dùng useDispatch. Nó sẽ đơn giản hơn, tiết kiệm dòng code hơn.

Bạn cứ hình dùng với cách 1 chúng ta phải map hết các action vào 1 trong một container. Sau đó truyền các function này vào cho các component con sâu bên trong, giả sử 1 container hay 1 component có đến child component sâu đến 3 tầng. Để component tầng 3 có thể sự dụng được một action, chúng ta phải truyền qua tầng 1 rồi xuống tầng 2 rồi mới đến tầng 3.

Làm như vậy nguyên việc validate PropType hay TypeSript cũng đủ mệt. Chưa kể việc thay đổi thông số cho action, chúng ta lại đi sửa bằng đó component. Nghĩ mà nó chán nhể 😄

Giờ đây để giải quyết vấn đề đó, không quan trọng là component tầng thứ n bao nhiêu. Chỉ cần dùng useDispatch chúng ta dispath đi được một action lên redux-store rồi. Nó không chỉ làm code clear hơn mà việc code cũng trở nên đơn giản hơn nhiều lần.

Giờ quay lại ví dụ Count ở trên nhé, đơn giản chúng ta viết lại component Count lại như sau, và hãy quên cái mapDispatchToProps đi được rồi 😄

import { useDispatch } from 'react-redux'

const Counter = ({ count, increment, decrement, reset }) => {
 const dispatch = useDispatch()
  return(
    <div>
     <button onClick={() -> dispatch({ type: 'DECREMENT' })}>-</button>
     <span>{count}</span>
     <button onClick={ () => dispatch({ type: 'INCREMENT' })}>+</button>
    </div>
 )}
 

Code đã trở nên rõ ràng, đơn giản hơn nhiều rồi phải không. Hi vọng bài viết cho bạn có thêm chút kinh nghiệm cho việc dùng useDispatch thay cho mapDispatchToProps và áp dụng vào trong dự án hiệu quả hơn nữa. Thank you and thank you!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.