React Pattern: Compound components

Compound components là 1 design pattern rất hay trong React, 1 kiểu component có thể quản líinternal state của nó và component đó được render như thế nào thì nằm ở phía implementation chứ không phải declaration .

  <select>
  	<option>1</option>
  	<option>2</option>
  	<option>3</option>
  </select> 
  
  Đây cũng là 1 compound component.

Xem ví dụ để hình dung rõ hơn nhé:

<Toggle onToggle={onToggle}>
 <Toggle.On>The button is on</Toggle.On>
 <Toggle.Off>The button is off</Toggle.Off>
 <Toggle.Button />
</Toggle>

Ở ví dụ trên ta có:

 • <Toggle.On>, <Toggle.Off>, <Toggle.Button> : chính là các compound components
 • <Toggle> là parent bao bọc các compound components
 • "1 cách nào đó" để có thể parent Toggle và children có thể chia sẽ chung 1 internal state. Chúng ta sẽ sử dụng 1 số low-level React APIs để thực hiện điều này: React.children.map() and React.cloneElement()

Ưu điểm của pattern này là tất cả các logics của component được đóng gói bên trong <Toggle> và các compound components của nó ( <Toggle.On>, <Toggle.Off>, <Toggle.Button />) được export cùng với <Toggle>. Từ đó khi sử dụng <Toggle> thì người sử dụng nó sẽ có toàn quyền control được <Toggle> sẽ render như thế nào.

Áp dụng Compound Components Pattern

Vậy chúng ta hãy thử áp dụng compound components pattern để build Toogle component ở trên nhé. 🏁

 1. Đầu tiên <Toggle> được define cơ bản như sau:
import React from 'react'
import {Switch} from '../switch'

class Toggle extends React.Component {
 state = {on: false}
 toggle = () =>
  this.setState(
   ({on}) => ({on: !on}),
   () => this.props.onToggle(this.state.on),
  )
 render() {
  const {on} = this.state
  return <Switch on={on} onClick={this.toggle} />
 }
}

export default Toggle
    
 1. Build các compound components: <On>, <Off>, <Button>

  • Ở đây mình sử dụng static để define các compound components bên trong <Toggle> để giúp tối ưu encapsulation và tường minh hơn. Vẫn có thể define ra 1 class hoặc function component riêng nhé.
  • <On>, <Off> nhận vào các props là onchildren.
   • on : để control điều kiện render ( từ state của <Toggle> )
   • children: content child của các compound components.
  • <Button>, nhận vào các props là ontoggle.
   • on : để control điều kiện render <Switch> ( từ state của <Toggle> )
   • toggle: toggle function handler ( từ method của <Toggle> )
import React from 'react'
import {Switch} from '../switch'

class Toggle extends React.Component {
  static On = ({on, children}) => (on ? children : null)
  static Off = ({on, children}) => (on ? null : children)
  static Button = ({on, toggle, ...props}) => (
   <Switch on={on} onClick={toggle} {...props} />
  )
 /// ...
 1. Truyền state từ <Toggle> parent xuống các child: <On>, <Off>, <Button>

  • React.children.map() : method dùng để map các children của <Toggle>
  • React.cloneElement() : method dùng để clone các child component và đây là nơi mình chia sẽ được state của <Toggle> tới các children.
  • Nhiều bạn sẽ tự hỏi tại sao không sử dụng this.props.children.map() thì trong React khi component chỉ có 1 children thì children chính là children đó chứ không trả về 1 array. Chi tiết hơn thì các bạn xem docs về hàm này nhé.

  Và ta có <Toggle> hoàn chỉnh:

import React from 'react'
import {Switch} from '../switch'

class Toggle extends React.Component {
  static On = ({on, children}) => (on ? children : null)
  static Off = ({on, children}) => (on ? null : children)
  static Button = ({on, toggle, ...props}) => (
   <Switch on={on} onClick={toggle} {...props} />
  )
 state = {on: false}
 toggle = () =>
  this.setState(
   ({on}) => ({on: !on}),
   () => this.props.onToggle(this.state.on),
  )
 render() {
    return React.Children.map(this.props.children, child =>
   React.cloneElement(child, {
    on: this.state.on,
    toggle: this.toggle,
   }),
  )  
 }
}

export default Toggle
    
 1. Sử dụng <Toggle> component
 const onToggle = () => console.log('toggled')

<Toggle onToggle={onToggle}>
 <Toggle.On>The button is on</Toggle.On>
 <Toggle.Off>The button is off</Toggle.Off>
 <Toggle.Button />
</Toggle>

Tận dụng Compound components chúng ta còn có thể tạo ra những highly customized , reusable componentsclean component APIs cho khi sử dụng. Giúp chúng ta có thể tách riêng được business logic và rendering logic.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết 😎

Nguồn tham khảo:

All Rights Reserved