0

[React Native] Push Notification

React Native Push Notifications Như các bạn đã biết notication là một chức năng không thể thiếu được trong các ứng dụng di dộng, và hôm nay mình xin trình bày về việc push notifications trên cả iOS và Android theo React Native

Installation

Tiến hành chạy lệnh

npm install --save react-native-push-notification

react-native link

Lưu ý: Với android, bạn vẫn phải tự cập nhật file AndroidManifest.xml để sử dụng Scheduled Notifications.

iOS manual Installation

Component sử dụng PushNotificationIOS cho phần iOS. Chi tiết: https://facebook.github.io/react-native/docs/pushnotificationios.html#content

Android manual Installation

Để sử dụng play-service-gcm, thay đổi version trong file android/app/build.gradle :

...

dependencies {
  ...

  compile project(':react-native-push-notification')
  compile ('com.google.android.gms:play-services-gcm:8.1.0') {
    force = true;
  }
}

Sửa nội dung trong file AndroidManifest.xml

.....
  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  <permission
    android:name="${applicationId}.permission.C2D_MESSAGE"
    android:protectionLevel="signature" />
  <uses-permission android:name="${applicationId}.permission.C2D_MESSAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>

  <application ....>
    <receiver
      android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
      android:exported="true"
      android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
        <category android:name="${applicationId}" />
      </intent-filter>
    </receiver>

    <receiver android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationPublisher" />
    <receiver android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationBootEventReceiver">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
      </intent-filter>
    </receiver>
    <service android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationRegistrationService"/>
    <service
      android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationListenerService"
      android:exported="false" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
      </intent-filter>
    </service>
   .....

Trong tệp android/settings.gradle

...

include ':react-native-push-notification'
project(':react-native-push-notification').projectDir = file('../node_modules/react-native-push-notification/android') 

Trong trường hợp bạn không sử dụng react-native link, thiết lập đăng kí module trong MainApplication.java:

import com.dieam.reactnativepushnotification.ReactNativePushNotificationPackage; // <--- Import Package

public class MainApplication extends Application implements ReactApplication {

 private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost(this) {
   @Override
   protected boolean getUseDeveloperSupport() {
    return BuildConfig.DEBUG;
   }

   @Override
   protected List<ReactPackage> getPackages() {

   return Arrays.<ReactPackage>asList(
     new MainReactPackage(),
     new ReactNativePushNotificationPackage() // <---- Add the Package
   );
  }
 };

 ....
}

Sử dụng

var PushNotification = require('react-native-push-notification');

PushNotification.configure({

  // (optional) Called when Token is generated (iOS and Android)
  onRegister: function(token) {
    console.log( 'TOKEN:', token );
  },

  // (required) Called when a remote or local notification is opened or received
  onNotification: function(notification) {
    console.log( 'NOTIFICATION:', notification );
  },

  // ANDROID ONLY: GCM Sender ID (optional - not required for local notifications, but is need to receive remote push notifications)
  senderID: "YOUR GCM SENDER ID",

  // IOS ONLY (optional): default: all - Permissions to register.
  permissions: {
    alert: true,
    badge: true,
    sound: true
  },

  // Should the initial notification be popped automatically
  // default: true
  popInitialNotification: true,

  /**
   * (optional) default: true
   * - Specified if permissions (ios) and token (android and ios) will requested or not,
   * - if not, you must call PushNotificationsHandler.requestPermissions() later
   */
  requestPermissions: true,
});

Handling Notifications

Một khi bất kỳ thông báo nào được mở hoặc nhận được, hàm onNotification sẽ được gọi và truyền vào một đối tượng với dữ liệu cần thông báo. Dưới đây là một ví dụ minh họa với notification data:

{
  foreground: false, // BOOLEAN: If the notification was received in foreground or not
  userInteraction: false, // BOOLEAN: If the notification was opened by the user from the notification area or not
  message: 'My Notification Message', // STRING: The notification message
  data: {}, // OBJECT: The push data
}

Local Notifications

Cú pháp

PushNotification.localNotification(details: Object)

Đối tượng truyền vào có khá nhiều thông số, như là largeIcon, smallIcon, bigText, subText, color, ... các bạn có thể add vào xem sự khác biệt

PushNotification.localNotification({
  /* Android Only Properties */
  id: '0', // (optional) Valid unique 32 bit integer specified as string. default: Autogenerated Unique ID
  ticker: "My Notification Ticker", // (optional)
  autoCancel: true, // (optional) default: true
  largeIcon: "ic_launcher", // (optional) default: "ic_launcher"
  smallIcon: "ic_notification", // (optional) default: "ic_notification" with fallback for "ic_launcher"
  bigText: "My big text that will be shown when notification is expanded", // (optional) default: "message" prop
  subText: "This is a subText", // (optional) default: none
  color: "red", // (optional) default: system default
  vibrate: true, // (optional) default: true
  vibration: 300, // vibration length in milliseconds, ignored if vibrate=false, default: 1000
  tag: 'some_tag', // (optional) add tag to message
  group: "group", // (optional) add group to message
  ongoing: false, // (optional) set whether this is an "ongoing" notification

  /* iOS only properties */
  alertAction: // (optional) default: view
  category: // (optional) default: null
  userInfo: // (optional) default: null (object containing additional notification data)

  /* iOS and Android properties */
  title: "My Notification Title", // (optional, for iOS this is only used in apple watch, the title will be the app name on other iOS devices)
  message: "My Notification Message", // (required)
  playSound: false, // (optional) default: true
  soundName: 'default', // (optional) Sound to play when the notification is shown. Value of 'default' plays the default sound. It can be set to a custom sound such as 'android.resource://com.xyz/raw/my_sound'. It will look for the 'my_sound' audio file in 'res/raw' directory and play it. default: 'default' (default sound is played)
  number: '10', // (optional) Valid 32 bit integer specified as string. default: none (Cannot be zero)
  repeatType: 'day', // (Android only) Repeating interval. Could be one of `week`, `day`, `hour`, `minute, `time`. If specified as time, it should be accompanied by one more parameter 'repeatTime` which should the number of milliseconds between each interval
  actions: '["Yes", "No"]', // (Android only) See the doc for notification actions to know more
});

Scheduled Notifications

Cú pháp

PushNotification.localNotificationSchedule(details: Object)

Ví dụ:

PushNotification.localNotificationSchedule({
 message: "My Notification Message", // (required)
 date: new Date(Date.now() + (60 * 1000)) // in 60 secs
});

Custom sounds

Với Android, copy file vào thư mục /android/app/src/main/res/raw Với iOS, copy file vào mục Resources

Thay đổi thuộc tính soundName:

soundName: 'my_sound.mp3'

Cancelling notifications

Cú pháp

PushNotification.cancelLocalNotifications({id: '123'});
// or
PushNotification.cancelAllLocalNotifications()

Repeating Notifications

Ở thời điểm hiện tại, react chỉ hỗ trợ trên phiên bản Android với option:

repeatType: 'day'

Trên đây là một số thông tin hi vọng nó sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn đã đang và sẽ quan tâm đến RN như mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết....

Tài liệu tham khảo

https://github.com/zo0r/react-native-push-notification


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.