React Native Location Tracking

Nếu bạn đang làm việc với React native, và bạn đang cần xử lý với map, react native cung cấp cho chúng ta bộ API , đó là Google Maps API for React Native. Đầu tiên, bạn cần phải khởi tạo 1 project react native:

react-native init locationTracking

Tiếp theo đó, bạn cần phải install thư viện map cho react native

npm install react-native-maps --save

Sau khi install xong, bạn có thể sử dụng được các support của google map.

Trong constructor, chúng ta sẽ khởi tạo 1 giá trị cho Map:

constructor(props) {
 super(props);
 this.state = {
  latitude: LATITUDE,
  longitude: LONGITUDE,
  routeCoordinates: [],
  distanceTravelled: 0,
  prevLatLng: {},
  coordinate: new AnimatedRegion({
   latitude: LATITUDE,
   longitude: LONGITUDE
  })
 };
}

Thuộc tính AnimatedRegion sẽ giúp chúng ta di chuyển marker đến vị trí đã set. Vậy, mỗi khi chúng ta di chuyển , map sẽ tự động cập nhật lại ví trí bằng cách sau:

componentDidMount() {
 this.watchID = navigator.geolocation.watchPosition(
  position => {
   const { coordinate, routeCoordinates, distanceTravelled } =  this.state;
   const { latitude, longitude } = position.coords;
   
   const newCoordinate = {
    latitude,
    longitude
   };
   if (Platform.OS === "android") {
    if (this.marker) {
     this.marker._component.animateMarkerToCoordinate(
      newCoordinate,
      500
     );
     }
    } else {
     coordinate.timing(newCoordinate).start();
    }
    this.setState({
     latitude,
     longitude,
     routeCoordinates: routeCoordinates.concat([newCoordinate]),
     distanceTravelled:
     distanceTravelled + this.calcDistance(newCoordinate),
     prevLatLng: newCoordinate
    });
   },
   error => console.log(error),
   { enableHighAccuracy: true, timeout: 20000, maximumAge: 1000 }
 );
}

watchPosition sẽ tự động update lại vị trí khi chúng ta di chuyển location. Trong ES6 chúng ta có thể get latitude & longitude từ position.coords. chúng ta sẽ tạo ra biến newCoordinate sẽ update location lên store để lưu lại vị trí từ position.coords

if (Platform.OS === "android") {
 if (this.marker) {
 this.marker._component.animateMarkerToCoordinate(
  newCoordinate,
  500
  );
 }
} else {
 coordinate.timing(newCoordinate).start();
}

Sau đo, sẽ update lại vị trí bằng cách sử dung setState:

this.setState({
 latitude,
 longitude,
 routeCoordinates: routeCoordinates.concat([newCoordinate]),
 distanceTravelled: distanceTravelled + this.calcDistance(newCoordinate),
 prevLatLng: newCoordinate
});

Chúng ta có thể sử dụng distanceTravelled để tính khoảng cách giữa 2 ddiemr latlong bằng cách sau:

calcDistance = newLatLng => {
 const { prevLatLng } = this.state;
 return haversine(prevLatLng, newLatLng) || 0;
};

Trong view gọi:

export default class App extends Component<Props> {
 render() {
  return (
   <MapView
    style={{flex: 1}}
    region={{
     latitude: 42.882004,
     longitude: 74.582748,
     latitudeDelta: 0.0922,
     longitudeDelta: 0.0421
    }}
    showsUserLocation={true}
   />
  );
 }
}

Và kết quả:

Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn cách sử dụng google map trong react native. Source: https://github.com/vikrantnegi/react-native-location-tracking

Bài viết được tham khảo từ: https://medium.com/quick-code/react-native-location-tracking-14ab2c9e2db8


All Rights Reserved