+2

[React Native] Dựng base App React Native - Swipe Panel with panResponder - P2

Hi All. Ở Phần 1 Chúng ta đã hoàn thiện phần setup panResponder và hôm nay chúng ta sẽ hoàn thiện thêm một vài hiệu ứng để giúp cho ứng dụng chúng ta mượt mà hơn. Vậy những hiệu hứng đó là gì:

 • Khi swipe pannel thực hiện di chuyển lên trên thì sẽ xuất hiện 1 View và làm mờ đi những phần không được swipe pannel che phủ.
 • Khi thực hiện swipe lên đến điểm cao nhất của màn hình và release swipe thì swipe pannel sẽ tự động di chuyển trở lại đúng vị trí chúng ta settup
 • Tương tự như swipe lên thì swipe xuống cũng sẽ tự động điều chỉnh để trở lại vị trí xuất phát nếu chúng ta swipe xuống quá sâu.

Opacity View

Opacity View sẽ làm những nhiệm vụ gì.

 • Block toàn bộ những phần view còn lại của screen mà swipe pannel ko che phủ
 • Thay đổi thuộc tính Opacity theo vị trí của swipe pannel, thuộc tính opacity sẽ thay đổi vị trí của swipe pannel, đậm hơn khi swipe pannel đi lên và biến mất khi swipe pannel trở lại vị trí xuất phát.

Để làm điều này chúng ta sẽ làm gì.

Đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa một Animated.Value để tracking vị trí của swipe pannel.

 const animationValue = useRef(new Animated.Value(StartY)).current;

Và để đảm bảo rằng giá trị được tracking đúng thì các bạn hãy sử dụng thêm useRef nha.

Sau khi đã được định nghĩa thì animationValue sẽ tracking swipe pannel bằng cách nào?. Đơn giản chúng ta sẽ tracking khi giá trị y của swipe pannel thay đổi.

useEffect(() => {
  pan.y.addListener((value: any) => {
   animationValue.setValue(value.value);
  });

  return () => {
   pan.y.removeAllListeners();
  };
 }, []);

Và Opacity View của chúng ta sẽ là như sau:

<Animated.View
    style={[
     styles.opacityPanel,
     {
      opacity: animationValue.interpolate({
       inputRange: [0, StartY],
       outputRange: [1, 0],
      })
     },
    ]}
   />

các bạn có thắc mắc vì sao chúng ta lại đặt giá trị từ 0 đến StartY ko? Hãy nhìn bức hình sau nha.

Như vậy vị trí y=0 chính là vị trí cao nhất trong screen và công thức của chúng ta sẽ luôn đảm bảo được rằng khi swipe pannel của chúng ta di chuyển tới vị trí cao nhất thì Opacity View sẽ có thuộc tính opacity = 1 và ngược lại khi về tới vị trí xuất phát (StartY) thì sẽ có giá trị opacity = 0.

Nhưng như thế này là chưa đủ, chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng Opcity View sẽ nằm trên các control khác và sẽ không che lấp swipe pannel.

Để làm được điều đó chúng ta sẽ sử dụng zIndex và update lại view một chút như sau:

Chúng ta sẽ thêm một Animated.Value nữa để sử dụng cho việc thay đổi zIndex

 const opacityAnimationValue = useRef(new Animated.Value(0)).current;

opacityAnimationValue sẽ tracking ở đâu?, nó sẽ được cập nhập dựa theo vị của swipe pannel và chúng ta sẽ update sự kiện thay đổi giá trị của swipe pannel như sau:

pan.y.addListener((value: any) => {
   animationValue.setValue(value.value);
   opacityAnimationValue.setValue(value.value >= StartY ? 0 : 1);
  });

Opacity View sẽ update lại như này.

<Animated.View
    style={[
     styles.opacityPanel,
     {
      zIndex: opacityAnimationValue.interpolate({
       inputRange: [0, 1],
       outputRange: [0, 3],
      }),
      opacity: animationValue.interpolate({
       inputRange: [0, StartY],
       outputRange: [1, 0],
      }),
     },
    ]}
   />

Full các View sẽ có Index như sau

<View style={styles.container}>
   <View style={styles.backgroundPanel}>
    <Button
     title="press"
     onPress={() => {
      Alert.alert('button press');
     }}
    />
   </View>
   <Animated.View
    style={[
     styles.opacityPanel,
     {
      zIndex: opacityAnimationValue.interpolate({
       inputRange: [0, 1],
       outputRange: [0, 3],
      }),
      opacity: animationValue.interpolate({
       inputRange: [0, StartY],
       outputRange: [1, 0],
      }),
     },
    ]}
   />
   <Animated.View
    ref={ref}
    {...panResponder.panHandlers}
    style={[pan.getLayout(), styles.swipePanel]}
   />
   <Animated.View style={[pan.getLayout(), styles.modalPanel]} />
  </View>
  
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 2,
  backgroundColor: 'yellow',
  zIndex: 0,
 },
 backgroundPanel: {
  zIndex: 1,
 },
 opacityPanel: {
  height: DEVICE_HEIGHT,
  width: DEVICE_WIDTH,
  backgroundColor: 'white',
  zIndex: 0,
  top: 0,
  left: 0,
  position: 'absolute',
 },
 swipePanel: {
  backgroundColor: '#61dafb',
  height: 100,
  width: DEVICE_WIDTH,
  borderRadius: 4,
  zIndex: 5,
 },

 modalPanel: {
  backgroundColor: 'red',
  height: DEVICE_HEIGHT / 2,
  width: DEVICE_WIDTH,
  borderRadius: 4,
  zIndex: 4,
 },
});

Như vậy chúng ta sẽ đảm bảo được rằng Opacity sẽ có zIndex phía trên các control và không che lấp swipe pannel. Ngoài ra thuộc tính opacity sẽ luôn thay đổi theo vị trí của swipe pannel.

Fade In and Fade Out

Tiếp theo sẽ là chức năng tự động điều chỉnh vị trí của swipe pannel. Với chức năng này thì chúng ta sẽ đảm bảo được điều gì:

 • Sẽ đảm bảo được swipe pannel ở đúng vị trí chúng ta quy định, cho dù chúng ta có swipe lên quá cao so vị trí EndY hoặc swipe xuống quá thấp so với vị trí StartY

Để làm điều đó chúng ta sẽ làm như sau:

Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng Animated.timing để định nghĩa 2 function fadeInfadeOut như sau:

const fadeIn = () => {
  // Will change fadeAnim value to 1 in 5 seconds
  Animated.timing(pan, {
   useNativeDriver: false,
   toValue: { x: 0, y: EndY },
   duration: AUTO_ANIMATION_TIME,
  }).start();
 };

 const fadeOut = () => {
  // Will change fadeAnim value to 1 in 5 seconds
  Animated.timing(pan, {
   useNativeDriver: false,
   toValue: { x: 0, y: StartY },
   duration: AUTO_ANIMATION_TIME,
  }).start();
 };

Nhìn có thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được mục đích của 2 function nói trên.

 • fadeIn nó sẽ đảm bảo cho vị trí của swipe pannel sẽ luôn ở vị trí EndY
 • fadeOut nó sẽ đảm bảo cho vị trí của swipe pannel sẽ luôn ở vị trí StartY

Nhưng có một câu hỏi là 2 function sẽ chạy lúc nào, trả lời luôn là nó sẽ chạy lúc chúng ta rời tay khỏi màn hình và đoạn code như thế này:

 onPanResponderRelease: (_e, gestureState) => {
   pan.flattenOffset();
   if (gestureState.dy > 0) {
    fadeOut();
   } else {
    fadeIn();
   }
  },

Đoạn code trên chúng ta sẽ cùng phân tích như sau:

 • pan.flattenOffset(); function flattenOffset sẽ lấy các gía trị của offset và cộng vào giá trị hiện tại của Animated.Value, cụ thể là của pan và thực hiện set offset về 0. Ví dụ pan của chúng ta đang có giá trị y:50offset có giá trị là {x:0, y:100} thì sau khi chạy function flattenOffset, biến pan.y của chúng ta sẽ có giá trị là 150, và offset sẽ được set lại giá trị là {x:0, y:0}
 • gestureState.dy - accumulated distance of the gesture since the touch started có nghĩa là khoảng cách từ lúc chúng ta thực hiện swipe đến lúc chúng ta thực hiện bỏ tay ra. Ở đoạn này thì mình sẽ check xem giá trị của gestureState.dy đi lên hay đi xuống mà gọi fadeInfadeOut tương ứng.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện đầy đủ các bước hoàn thành swipe pannel mà ko cần phải sử dụng thư viện nào cả.

Các bạn có thể xem full code ở đây


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.