+5

[React Native] Dựng base App React Native - Navigation

Chào mọi người hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những điều hay ho khi sử dụng Navigation nha

Ở bài 1 chúng ta đã dựng sẵn một project sử dụng typescript template rồi mọi người có thê xem tại đây.

React Navigation

Có rẩt nhiều thư viện được sử dụng để code navigation cho react native nhưng mình khuyến khích các bạn sử dụng react-navigation bởi vì đây là thư viện được chính FaceBook phát triển nên chắc chắn nó sẽ dễ dàng tích hợp vào react native hơn, ngoài ra đây còn là thư viện có cộng đồng support đông đảo phần nào giúp chúng ta yên tâm hơn khi có issue xảy ra.

Setup

 • Cài đặt package react-navigation
yarn add @react-navigation/native
# or with npm
# npm install --save @react-navigation/native
 • Cài đặt các thư viện support cho react-navigation bao gồm:
react-native-gesture-handler
react-native-reanimated
react-native-screens 
react-native-safe-area-context 
@react-native-community/masked-view.

Để cài đặt các thư viện trên các bạn chạy lệnh sau:

yarn add react-native-reanimated react-native-gesture-handler react-native-screens react-native-safe-area-context @react-native-community/masked-view

Với React Native từ phiên bản 0.60.0 trở lên thì các bạn không cần làm gì nữa mà React Native sẽ tự động link, còn nếu từ phiên bản 0.59 trở xuống thì các bạn cần phải chạy lệnh yarn react-native link

 • Nếu các bạn đang sử dụng Mac và phát triển ứng dụng trên ios thì cần phải cài đặt pods:

npx pod-install ios

 • Cuối cùng chúng ta nhớ import react-native-gesture-handler ở line đầu tiên của App.js hoăc index.js
/**
 * @format
 */
import 'react-native-gesture-handler';
import 'mobx-react-lite/batchingForReactNative';
import { AppRegistry } from 'react-native';
import App from './App';
import { name as appName } from './app.json';

AppRegistry.registerComponent(appName, () => App);

Creating a stack navigator

Để sử dụng được navigation chúng ta cần chú ý những điểm sau:

 • createStackNavigator là function sẽ trả về 2 object bao gồm ScreenNavigator. Cả 2 đều được sử dụng cho việc config navigation.
  • Navigator thì sẽ chứa các ScreenScreen sẽ là nơi để chúng ta định nghĩa thông tin cho router (name: đặt tên cho screen, Component: đăng ký screen cho router)
 • NavigationContainer đây là component sẽ quản lý toàn bộ navigation của app, nó sẽ bọc ở lớp ngoài cùng , thông thường thì NavigationContainer sẽ bọc ở root của app nằm ở App.js
import * as React from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack';

function HomeScreen() {
 return (
  <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
   <Text>Home Screen</Text>
  </View>
 );
}

const Stack = createStackNavigator();

function App() {
 return (
  <NavigationContainer>
   <Stack.Navigator>
    <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} />
   </Stack.Navigator>
  </NavigationContainer>
 );
}

export default App;

Configuring the navigator

Việc config navigator thì khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng các prop mặc định của navigator là có thể hoàn thành rồi. Ví dụ như trong app của mình thì mình đã config nó như sau:

import LoginScreen from 'screens/Authentication/Login';
import RegisterScreen from 'screens/Authentication/Register';

const Stack = createStackNavigator();

const AuthNavigationStack = () => {
 return (
  <Stack.Navigator initialRouteName={StackRoute.LoginScreen}>
   <Stack.Screen
    name={StackRoute.LoginScreen}
    component={LoginScreen}
    options={{
     title: 'Login Page',
    }}
   />
   <Stack.Screen
    name={StackRoute.RegisterScreen}
    component={RegisterScreen}
    options={{
     title: 'Register Page',
    }}
   />
  </Stack.Navigator>
 );
};

Và ở App.tsx mình config như sau:

/**
* Sample React Native App
* https://github.com/facebook/react-native
*
* Generated with the TypeScript template
* https://github.com/react-native-community/react-native-template-typescript
*
* @format
*/

import React from 'react';
import { StatusBar } from 'react-native';

import { Colors } from 'react-native/Libraries/NewAppScreen';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { UserStore } from 'stores';
import AuthNavigationStack from 'navigations/Authentication';
import HomeNavigationStack from 'navigations/Home';
import { observer } from 'mobx-react';

const App = () => {
 const selectStack = () => {
  if (!UserStore.IsUserLogined) {
   return <AuthNavigationStack />;
  } else {
   return <HomeNavigationStack />;
  }
 };

 return (
  <>
   <StatusBar barStyle="dark-content" backgroundColor={Colors.lighter} />
   <NavigationContainer>{selectStack()}</NavigationContainer>
  </>
 );
};

export default observer(App);

Có một vài đoạn code lạ lạ thì mn đừng quan tâm nha, những đoạn code đó sẽ phục vụ ở các bài sau.

Moving between screens

Đầu tiên chúng ta có screen Login Như sau

/**
 * Sample React Native App
 * https://github.com/facebook/react-native
 *
 * Generated with the TypeScript template
 * https://github.com/react-native-community/react-native-template-typescript
 *
 * @format
 */

import { observer } from 'mobx-react';
import React from 'react';
import { Button, SafeAreaView, StatusBar, StyleSheet, View } from 'react-native';
import { Colors } from 'react-native/Libraries/NewAppScreen';

import { UserStore } from 'stores';
import { StackRoute } from 'constants/Routes';

type Props = {
 navigation: any;
};

const LoginScreen = (props: Props) => {
 const { navigation } = props;
 return (
  <SafeAreaView>
   <View style={styles.body}>
    <Button
     title="Login"
     onPress={() => {
      UserStore.setHasLogin(true);
     }}
    />
    <Button
     title="Register"
     onPress={() => {
      navigation.navigate(StackRoute.RegisterScreen);
     }}
    />
   </View>
  </SafeAreaView>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 body: {
  backgroundColor: Colors.white,
 },
});

export default observer(LoginScreen);

Mọi người cùng focus vào Button Register nha

  <Button
   title="Register"
   onPress={() => {
    navigation.navigate(StackRoute.RegisterScreen);
   }}
  />
 • navigation - Đây là prop được truyền mặc định vào component của chúng ta khi chúng ta đăng ký component vào stack của navigation.
 • navigation.navigate(StackRoute.RegisterScreen); - Chúng ta gọi function navigate từ props navigation và truyền vào đó một chuỗi string là tên của một route, điều này có nghĩa là báo cho navigation biết rằng chúng ta sẽ tới màn hình StackRoute.RegisterScreen. Nếu màn hình RegisterScreen mà chưa được đăng ký vào stack của navigation thì khi click vào chúng ta sẽ nhận được thông báo lỗi là màn hình RegisterScreen chưa được handle bởi navigation.

Navigate to a route multiple times

Chúng ta di chuyển qua component RegisterScreen một chút nha

const RegisterScreen = (props:any) => {
 return (
  <>
   <StatusBar barStyle="dark-content" />
   <SafeAreaView>
    <View style={styles.body}>
     <Button
      title="Register and Login"
      onPress={() => {
         props.navigation.navigate(StackRoute.RegisterScreen);
      }}
     />
    </View>
   </SafeAreaView>
  </>
 );
};

Ở đoạn code này rõ ràng là có cái gì đó không đúng.

Không đúng ở chỗ chúng ta đang đứng ở màn hình RegisterScreen mà button navigate lại đi tới RegisterScreen một lần nữa, nếu chạy đoạn code trên thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được thông báo rằng không thể làm như vậy vì hiện tại đang ở màn hình RegisterScreen.

Nhưng giả sử bạn vẫn muốn ở RegisterScreen mà đi tiếp vào trang RegisterScreen một lần nữa thì chúng ta làm như thế nào. Rất tiện lợi là react-navigation có hỗ trợ cho việc này, các bạn chỉ cần sửa lại đoạn code như này:

 <Button
  title="Register and Login"
  onPress={() => {
     props.navigation.push(StackRoute.RegisterScreen);
  }}
 />

với function push thì navigation cho phép chúng ta thêm mới 1 stack vào history mà ko cần quan tâm tới có bị trùng như là function navigate

Going back

Vậy là chúng ta đã có thể di chuyển giữa các màn hình với nhau rồi, vấn đề tiếp theo là chúng ta làm thế nào để quay ngược trở lại màn hình phía trước mà không cần sử dụng button back của device. Đừng quá lo lắng vì react-navigation sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm điều này, chúng ta có thể thực hiện bằng 2 function:

 • goBack: function này cho phép chúng ta trở lại màn hình gần nhất với màn hình hiện tại, nói theo một cách khác thì giống như chồng stack, chúng ta remove trên cùng.
 • popToTop: bùm, chúng ta sẽ quay về route đầu tiên của navigation luôn.
const RegisterScreen = (props: any) => {
 const { navigation } = props;
 return (
  <>
   <StatusBar barStyle="dark-content" />
   <SafeAreaView>
    <View style={styles.body}>
     <Button
      title="Register and Login"
      onPress={() => {
       UserStore.setHasLogin(true);
      }}
     />
     <Button
      title="Register and Login"
      onPress={() => {
       props.navigation.navigate(StackRoute.RegisterScreen);
      }}
     />
     <Button title="Go back" onPress={() => navigation.goBack()} />
     <Button title="Go back to first screen in stack" onPress={() => navigation.popToTop()} />
    </View>
   </SafeAreaView>
  </>
 );
};

Tạm thời hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nha, bài sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu làm thế nào để truyền các parameter giữa các screen thông qua navigation và cách custom header như thế nào nhé. Link GitHub Project mình đang làm demo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.