+3

React Native Animated

Animations là một phần rất quan trọng giúp tăng trải nghiệm người dùng tốt hơn.

React Native cung cấp 2 hệ thống animation bổ sung :

 • Animated API : Kiểm soát từng chi tiết và tương tác tới từng giá trị cụ thể.
 • LayoutAnimation API: Animation cho sự chuyển đổi bố cục toàn màn hình.

Trong phần này, mình xin giới thiệu về Animated API. Có 3 phương thức tạo animation chính, thường dùng đó là :

 1. Animated.timing() : Phương thức dựa vào time để thay đổi giá trị.
 2. Animated.decay() : Bắt đầu với vận tốc ban đầu và từ từ dừng lại.
 3. Animated.spring() : Dựa theo nguyên lí lò xo, tạo ra các chuyển động.

Trong đó phương thức Animated.timing()Animated.spring() được dùng nhiều hơn cả. Cùng với các phương thức trên là các phương thức có thể kết hợp các animate một cách phức tạp :

 1. Animated.parallel() : Phương thức nhận vào một mảng animations , và chạy song song các animation đó.
 2. Animated.sequence() : Phương thức nhận vào một mảng animations , và chạy tuần tự các animation đó.
 3. Animated.stagger() : Phương thức nhận vào một mảng animations , chạy chúng song song (chồng chéo) nhưng có thể bắt đầu với độ trễ khác nhau, cũng khá tương tự với Animated.parallel() tuy nhiên có thêm độ trễ.
 4. Animated.delay() : Phương thức bắt đầu một animation sau một thời gian cho trước.

Sau đây, mình sẽ đi chi tiết vào từng ví dụ về cách sử dụng 2 phương thức chính : timing, spring.

1. Animated.timing()

 • Phương thức này cũng rất hay được sử dụng và cũng khá đơn giản. Xét một đoạn code sau:

// import

import { Platform, StyleSheet, Text, View, Animated } from 'react-native';

//style chung

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: '#F5FCFF',
 },
});
constructor(props) {
  super(props)
  // init animated with value = 0
  this.animated = new Animated.Value(0)
 }

 componentDidMount() {
  // using timing 
  Animated.timing(this.animated,
   {
    toValue: 100, // from value 0 to 100 
    duration: 1000 // time running 
   }).start()
 }

 render() {
    // render view with animation
  return (
   <View style={styles.container}>
    <Animated.View style={{
     backgroundColor: 'pink',
     width: this.animated,
     height: this.animated
    }} />
   </View>
  );
 }

Cũng khá là dễ hiểu và sử dụng đúng không? Và đây là kết quả:

Ngoài ra, nếu bạn muốn kết hợp hai giá trị animation thông qua các phép cộng/trừ/nhân/chia, chúng ta có thể phát triển đoạn code trên như sau:

constructor(props) {
  super(props)
  // init animated with value = 0
  this.animated = new Animated.Value(0)
  // value borderRadius change = this.animated/2
  this.borderRadius = Animated.divide(this.animated, 2)
 }

 componentDidMount() {
  // using timing 
  Animated.timing(this.animated,
   {
    toValue: 100,
    duration: 1000
   }).start()
 }

 render() {
  //render view with animation
  return (
   <View style={styles.container}>
    <Animated.View style={{
     backgroundColor: 'pink',
     width: this.animated,
     height: this.animated,
     borderRadius: this.borderRadius
    }} />
   </View>
  );
 }

Kết quả là:

Sử dụng interpolate để tạo những animated khác lại hơn =))) Hãy cùng theo dõi đoạn code sau:

 constructor(props) {
  super(props)
  // init animated with value = 0
  this.animated = new Animated.Value(0)
 }

 componentDidMount() {
  // using timing 
  Animated.timing(this.animated,
   {
    toValue: 1,
    duration: 5000,
   }).start()
 }

 render() {
  // time input tuong ung voi output ra
  // 0 => 18, 0.5 => 32, 1=> 18
  // 0 => 0.5 => 1 : 2 khoang time 
  const textSize = this.animated.interpolate({
   inputRange: [0, 0.5, 1],
   outputRange: [18, 32, 18]
  })
  return (
   <View style={styles.container}>
    <Animated.Text style={{ color: 'green', fontSize: textSize }}>Hello animation</Animated.Text>
   </View>
  );
 }

Và đây là kết quả:

Ngoài ra, còn rất nhiều cách tạo animation bằng timing rất đẹp =))) , bạn hãy thử tạo xem ?

2. Animated.spring()

Xét đoạn code dưới đây : // style container

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  // justifyContent: 'center',
  marginTop: 100,
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: '#F5FCFF',
 },
});
constructor(props) {
  super(props)
  // init animated with value = 0
  this.animated = new Animated.Value(0)
 }

 componentDidMount() {
  // using spring 
  Animated.spring(this.animated, {
   toValue: 100,
   friction: 10, // control "bounciness"/ overshoot , default 7
   duration: 1000
  }).start()
 }

 render() {
  return (
   <View style={styles.container}>
    <Animated.View
     style={{
      width: 100,
      height: 100,
      borderRadius: 50,
      backgroundColor: 'pink',
      marginTop: this.animated
     }} />
   </View>
  );
 }

Và đây là kết quả:

Ngoài ra, sử dụng thêm interpolate hay các thuộc tính khác như : tension, speed, bounciness, friction,.. thì sẽ làm animation của bạn đẹp hơn rất nhiều, hay dùng chính thuộc tính của view đó:

 constructor(props) {
  super(props)
  // init animated with value = 0
  this.animated = new Animated.Value(0.3)
 }

 componentDidMount() {
  // using spring 
  Animated.spring(this.animated, {
   toValue: 1,
   friction: 10, // control "bounciness"/ overshoot , default 7
   duration: 1000
  }).start()
 }

 render() {
  return (
   <View style={styles.container}>
    <Animated.View
     style={{
      width: 100,
      height: 100,
      // borderRadius: 50,
      backgroundColor: 'pink',
      transform: [{scale: this.animated}] 
     }} />
   </View>
  );
 }

Kết quả sẽ tương tự như với ví dụ đầu tiên ở bên timing.

Trên đây là những chia sẻ của mình về cách sử dụng timing và spring để tạo animation, ngoài ra tuỳ theo bài toán cần làm , ta sẽ sử dụng các phương thức trên linh hoạt hơn.

Vào lần chia sẻ sau, mình sẽ giới thiệu thêm về các hàm khác(Sequence , parallel...) để kết hợp nhiều animation theo nhiều cách khác nhau. Cám ơn bạn đã đọc!

Nguồn tài liệu: https://facebook.github.io/react-native/docs/animated


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.