+27

React Memo và useMemo

Từ phiên bản react 16.6 facebook giới thiệu lazy, memo, contexType. Công dụng thì các cụ có thể tham khảo link này

React Memo

React memo sinh ra với mục địch tránh việc rerender nhiều lần ảnh hưởng đến performance. Cũng giống như việc dùng PureComponent hay shouldComponentUpdate được viết một cách ngắn gọn như sau

const MyComponent = React.memo(function MyComponent(props) {
 /* only rerenders if props change */
});

Chúng ta hãy xem 1 ví dụ đơn giản với react meno sau đây

const Child = React.memo(props => {
 console.log("rendered");
 return <React.Fragment>{props.name}</React.Fragment>;
});

class App extends React.Component {
 state = {
  value: 1,
  name: "Jioke"
 };

 handleClick = () => {
  this.setState({
   value: this.state.value + 1
  });
 };

 render() {
  return (
   <React.Fragment>
    <Child name={this.state.name} />
    <div>{this.state.value}</div>
    <button onClick={this.handleClick}>+</button>
   </React.Fragment>
  );
 }
}

Component Child của chúng ta đang bao là một react Memo, như vậy chúng có tác dụng gì chúng ta cùng phân tích nhé

Thứ nhất nó nhận prop là name truyền từ component App, bình thường mỗi lần chúng ta click button giá trị value thay đổi + 1. Và tất cả được rerender lại update lại Dom để chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi.

Thứ 2 là có memo thi sao, khi chúng ta nhấn click button chỉ có giá trị value thay đổi name không đổi và được truyền vào component Child vì là có memo nên nó sẽ check prop chuyền vào có thay đổi không nếu thay đổi chúng sẽ rerender còn không thay đổi sẽ không cần làm gì, tương đối giống với việc sự dụng shouldComponentUpdate trong class component hay PureComponent phải không nào. Nhưng code nó sáng sủa mà dễ hiểu hơn rất nhiều phải không?

Cùng xem ví dụ trên codeopen nhé.

Mỗi lần chúng ta click button thì component Child không hề được render lại, chúng ta chỉ thấy trong console chỉ duy nhất 1 lần rendered được in ra phải không. Và bạn có thể xóa memo đi xem kết quả sẽ thế nào nhé. Khi đó bạn sẽ thấy hiệu năng của nó, rất tuyệt vời phải không nào.

Từ phiên bản 16.8 facebook lại giới thiệu cho chúng ta khái niệm hook, ai chưa biết có thể tham khảo tại đây

Vậy hook sinh ra cho mục đích gì nó gồm những thành phần nào? các cụ tự tìm hiểu. Mình xin nói qua là khi dùng function component thì chúng chỉ đơn giản return ra 1 cái gì đó mà không dùng được lifecycle. Hook sinh ra là làm cho function component từ cái đơn giản có thể dùng được state, call api như một class component mà nó thực sự là sự chuyển mình một sự thay thế hoàn hảo cho class component.

useMemo

useMemo cũng giống như khái niệm React memo, nhưng có sự khác biệt rõ ràng. Nếu như React memo sinh ra với mục địch tránh việc rerender nhiều lần thì useMemo tránh cho việc tính toán lại một function lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi lần component re-render. Bản chất useMemo là caching lại giá trị return của function, mỗi lần component rerender nó sẽ kiểm tra giá trị tham số truyền vào function nếu giá trị đó không thay đổi, thì return value đã caching trong memory. Ngược lại nếu giá trị tham số truyền vào thay đổi, nó sẽ thực hiện tính toán lại vào trả về value, sao đó caching lại value cho những lần rerender tiếp theo.

Chúng ta xem ví dụ sau:

const memoizedValue = useMemo(() => computeExpensiveValue(a, b), [a, b]);

a,b là 2 tham số truyền vào useMemo để tối ưu cho tính toán khi component re-render

Trong react Memo tham số nó là props chuyền vào cho Child component.

Bây giờ chúng ta đi xét ví dụ sau:

import React, { useState, useMemo } from "react";
import ReactDOM from "react-dom";

function App() {

 const [count, setCount] = useState(0);
 const [wordIndex, setWordIndex] = useState(0);
 
 const words = ["hey", "this", "is", "cool"];
 const word = words[wordIndex];

 const computeLetterCount = word => {
  let i = 0;
  while (i < 1000000000) i++;
  return word.length;
 };

const letterCount = useMemo(() => computeLetterCount(word), [word]);

 return (
  <div style={{ padding: "15px" }}>
   <h2>Compute number of letters</h2>

   <p>
    "{word}" has {letterCount} letters
   </p>

   <button
    onClick={() => {
     const next = wordIndex + 1 === words.length ? 0 : wordIndex + 1;
     setWordIndex(next);
    }}
   >
    Next word
   </button>
   <br />
   <br />
   <h2>Increment a counter (fast ⚡️)</h2>
   <p>Counter: {count}</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increment</button>
  </div>
 );
}

const rootElement = document.getElementById("root");
ReactDOM.render(<App />, rootElement);

Trong component App ta có 2 function thay đổi state là setCountsetWordIndex, function setWordIndex return index of array. Trong function computeLetterCount truyền vào word và trả về chiều dài của word truyền vào, điều đặc biệt là function computeLetterCount sử dụng useMemo để tối ưu cho việc tính toán mỗi lần component rerender. Chỉ khi nào wordthay đổi thì function computeLetterCount mới được gọi.

Cùng chạy ví dụ trên bằng codeopen này nhé.

Các bạn xem console sẽ hiểu bản chất của vấn đề, khi ta bấm Increment button thì function computeLetterCount không hề được gọi vì nó đang sử dụng useMemo. Còn khi bấm button nextword thì function computeLetterCount mới được gọi vì word thay đổi.

Qua 2 ví dụ trên ta thấy React MemouseMemo là khá tương đồng bạn có thể dùng React Memo để tối ưu hóa việc rerender cho class component và function component, useMemo tối ưu hóa cho các tính toán phức tạo trong function component.

Trong boilerplate react khi ta sử dụng generate để render function component, nó tự động add thêm React Memo cho chúng ta, các bạn thử điều này nhé, nó cũng thật hữu ích cho chúng ta tiết kiệm khá khá thời gian phải không.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.